درآمدی‌ بر توانایی های‌ سیاسی‌ نظام‌ در جهان‌ حاضر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

محقق‌ مرکز تحقیقات‌ استراتژیک‌ دفاعی‌

چکیده

مشروعیت‌، عامل‌ پیوند دهندة‌ توانایی های‌ مختلف‌ نظام‌ است‌. در واقع‌ معیار تمییز "حکومت‌خوب‌" از "حکومت‌ بد" مسأله‌ «مشروعیت‌» می‌باشد. این‌ دیدگاه‌، برخلاف‌ واقع‌گرایان‌ سنتی‌ است‌.مورگنتا معتقد بود که‌ حکومت‌ خوب‌ باعث‌ افزایش‌ منابع‌ ناملموس‌ قدرت‌ ملی‌ و در نتیجه‌ فراهم‌ آمدن‌ موقعیت‌ امنیتی‌ مستحکم‌ می‌شود. معیاری‌ که‌ وی‌ در تشخیص‌ "خوبی‌" و "بدی‌" حکومت‌ به‌کار می‌گیرد، شکل‌ حکومت‌ است‌. طبق‌ این‌ نظر حکومت های‌ آزاد و دموکراتیک‌ "خوب‌" هستند، حال‌ آن‌ که‌ حکومت های‌ خودکامه‌ و توتالیتر "بد" می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

درآمدی‌ بر تواناییهای‌ سیاسی‌ نظام‌ در جهان‌ حاضر

نویسنده [English]

 • seyed hossein vali poor rezoomi
 1. 1ـ قوام‌، عبدالعلی‌، نقد نظریه‌های‌ نوسازی‌ و توسعه‌ سیاسی‌، تهران‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ شهید بهشتی‌،1374، صص‌
  76-72.

  2ـ آزر، ادواردای‌. این‌ مون‌، چونگ‌ "مشروعیت‌، یکپارچگی‌ و توان‌ سیاست‌ سازی‌: وجهه‌ نرم‌افزار امنیت‌ملی‌ جهان‌
  سوم‌" در امنیت‌ ملی‌ در جهان‌ سوم‌، پژوهشکده‌ مطالعات‌ راهبردی‌، تهران‌، انتشارات‌پژوهشکده‌ مطالعات‌ راهبردی‌،
  1379، صص‌120ـ119.

  3ـ قوام‌، عبدالعلی‌، توسعه‌ سیاسی‌ و تحول‌ اداری‌،تهران‌، انتشارات‌ قومس‌،1371،ص‌44.

  4ـ بدیع‌، برتران‌، توسعه‌ سیاسی‌، ترجمه‌ احمد نقیب‌زاده‌، تهران‌، نشر قومس‌، 1376، ص‌82.

  5ـ هانتینگتون‌، ساموئل‌، سامان‌ سیاسی‌ در جوامع‌ دستخوش‌ دگرگونی‌، ترجمه‌ محسن‌ ثلاثی‌، تهران‌،نشر علم‌،
  1370، صص‌16ـ10.

  6ـ برای‌ مطالعه‌ بیشتر رجوع‌ شود به‌ منبع‌ قبلی‌، صص‌40ـ23.

  7ـ سریع‌القلم‌، محمود، عقل‌ و توسعه‌ یافتگی‌، تهران‌، نشر سفیر، چاپ‌ اول‌، 1372، ص‌101.

  8 ـ محبوبانی‌،  کیشور،  "آیا آسیاییها می‌توانند بیاندیشند،  "ترجمه‌ عبدالرضا هوشنگ‌ مهدوی‌، ماهنامه‌اطلاعات‌
  سیاسی‌ اقتصادی‌،سال‌ چهاردهم‌، شماره‌ 6ـ145، مهر و آبان‌ 1378، ص‌ 172.

  9ـ برتران‌ بدیع‌، پیشین‌، 167ـ166.

  10ـ برای‌ مطالعة‌ دقیق‌ این‌ بحث‌ رجوع‌ شود به‌ استوارت‌ آر. کلگ‌، چارچوبهای‌ قدرت‌، مصطفی‌ یونسی‌،تهران‌،
  انتشارات‌ مطالعات‌ راهبردی‌، 1379.

  11- برای‌ مثال‌ رجوع‌ شود به‌:

  ـ سریع‌القلم‌، محمود، پیشین‌.

  ـ بشیریه‌، حسین‌، "جامعه‌ مدنی‌، قدرت‌، ایدئولوژی‌: موانع‌ تحقق‌ جامعه‌ مدنی‌ در ایران‌،" مجموعه‌ مقالات‌تحقق‌ جامعه‌
  مدنی‌ در انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌، تهران‌، سازمان‌ مدارک‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌،1376. صص‌ 36ـ19.

  ـ بشیریه‌، حسین‌، "ایدئولوژی‌ و فرهنگی‌ سیاسی‌ گروه‌ حاکم‌ در دوره‌ پهلوی‌،" مجله‌ نقد و نظر، سال‌ دوم‌،شماره‌ 3 و
  4، تابستان‌ و پاییز 1375، صص‌ 85ـ74.

  ـ تاجیک‌، محمد رضا، «پادگفتمانهای‌ امنیتی‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (78ـ1376)، "مجله‌ سیاست‌خارجی‌ ، سال‌
  سیزدهم‌، شماره‌ 4، زمستان‌ 1378، صص‌ 1018ـ987.

  12ـ سریع‌القلم‌، محمود، پیشین‌، صص‌61ـ60.

  13ـ بوزان‌، باری‌، "مردم‌، دولتها و هراس‌: مشکل‌ امنیت‌ ملی‌ در جهان‌ سوم‌"، در ادواردای‌. آزر و چونگ‌این‌ مون‌،
  همان‌، ص‌ 44.

  14ـ واینر، مایرون‌، "تحول‌ سیاسی‌: آسیا، آفریقا، خاورمیانه‌،" در کتاب‌ مایرون‌ واینر و ساموئل‌هانتینگتون‌، درک‌
  توسعه‌ سیاسی‌، پژوهشکده‌ مطالعات‌ راهبردی‌ تهران‌، انتشارات‌ پژوهشکده‌ مطالعات‌راهبردی‌،1379، صص‌ 77ـ75.

  1. Risa Brooks,Political-Militery Relations and the Stability of Arab Regimes, Oxford,
   Oxford University Press, pp. 19-44.

  16ـ جول‌.اس‌. میگدال‌، "دولتهای‌ قوی‌، دولتهای‌ ضعیف‌، قدرت‌ و مطابقت‌،"در مایرون‌ واینر و ساموئل‌هانتینگتون‌،
  پیشین‌، صص‌ 417ـ414.

  Rager Owen,State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, London:
  Routledge, 1992, pp.55-80

  17ـ برای‌ مطالعه‌ بیشتر رجوع‌ شود به‌ باری‌ بوزان‌، پیشین‌، صص‌ 53 ـ 46.

  18ـ محبوبانی‌، کیشور، "آیا آسیاییها می‌توانند بیاندیشند» پیشین‌، ص‌177.

  19ـ ادواردای‌. آزر و چونگ‌ این‌ مون‌، پیشین‌، صص‌133ـ132.