درآمدی‌ بر تواناییهای‌ سیاسی‌ نظام‌ در جهان‌ حاضر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

مشروعیت‌، عامل‌ پیوند دهندة‌ تواناییهای‌ مختلف‌ نظام‌ است‌. در واقع‌ معیار تمییز "حکومت‌خوب‌" از "حکومت‌ بد" مسأله‌ «مشروعیت‌» می‌باشد. این‌ دیدگاه‌، برخلاف‌ واقع‌گرایان‌ سنتی‌ است‌.مورگنتا معتقد بود که‌ حکومت‌ خوب‌ باعث‌ افزایش‌ منابع‌ ناملموس‌ قدرت‌ ملی‌ و در نتیجه‌ فراهم‌آمدن‌ موقعیت‌ امنیتی‌ مستحکم‌ می‌شود. معیاری‌ که‌ وی‌ در تشخیص‌ "خوبی‌" و "بدی‌" حکومت‌ به‌کار می‌گیرد، شکل‌ حکومت‌ است‌. طبق‌ این‌ نظر حکومتهای‌ آزاد و دموکراتیک‌ "خوب‌" هستند،حال‌ آن‌ که‌ حکومتهای‌ خودکامه‌ و توتالیتر "بد" می‌باشند.

موضوعات