فراسوی‌ استراتژی‌: اندیشه‌ انتقادی‌ و مطالعات‌ امنیتی‌ نوین

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

مطالعات‌ امنیت‌ می‌تواند به‌ منزله‌ مطالعه‌ تهدید، استفاده‌ و کنترل‌ نیروی‌ نظام‌ تعریف‌ شود، شرایطی‌ که‌ استفاده‌ از زور را محتمل‌ تر می‌سازد، راه هایی‌ که‌ استفاده‌ از زور بر افراد، دولت ها و جوامع‌ اثر می‌گذارد و سیاست های‌ خاصی‌ که‌ دولت ها بر حسب‌ آمادگی‌ برای‌ ممانعت‌ از درگیر شدن‌در جنگ‌ می‌ پذیرند و جستجو می‌ نمایند. این‌ تعریف‌ مبتنی‌ بر فهم‌ سنتی‌ از امنیت‌ است‌؛ در دیدگاه‌ سنتی‌ منظور از «امنیت‌»، امنیت‌ دولت‌ بود که‌ قدرت‌ نظامی‌ دولت های‌ دیگر تهدیدگر آن‌ به‌ شمارمی‌ رفتند و از طرف‌ دیگر قدرت‌ نظامی‌ دولت‌ تهدید شده‌ به‌ دفاع‌ از آن‌ می‌ پرداخت‌. هدف‌ این‌ نوشتار شناخت‌ محدودیت های‌ فهمی‌ از امنیت‌ است‌ که‌ مطالعات‌ استراتژیک‌ آن‌ را ترویج‌ می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

فراسوی‌ استراتژی‌: اندیشه‌ انتقادی‌ و مطالعات‌ امنیتی‌ نوین×

نویسنده [English]

  • david motimer
 منابع : 
1- روزنامه‌ کیهان‌، یکشنبه‌ 9/2/80، ص‌ آخر
2- روزنامه‌ آفتاب‌ یزد، پنجشنبه‌ 20/2/80 ص‌ 3
3- همان‌.
4- روزنامه‌ کیهان‌، سه‌شنبه‌ 22/3/80 ص‌ آخر
5- روزنامه‌ همشهری‌، یکشنبه‌ 19/1/80 ص‌ 6
6- همان‌.
7- روزنامه‌ ایران‌، سه‌شنبه‌ 21/1/80 ص‌ 7
8- نشریه‌ امنیت‌، وزارت‌ کشور، سال‌ پنجم‌ شماره‌ 24-23 خرداد و تیر 1380 صص‌ 9-4
9- نشریه‌ امنیت‌، شماره‌ 22-21 فروردین‌، اردیبهشت‌ 1380 ص‌ 9
10- ماهنامه‌ پیام‌ یونسکو، سال‌ سی‌دوم‌ شماره‌ 364، 1380 ص‌ 16
11- روزنامه‌ کیهان‌، پنجشنبه‌ 20/2/80 ص‌ آخر
12- روزنامه‌ آفتاب‌ یزد، پنجشنبه‌ 27/2/80، ص‌ 3