ما و آمریکا: درآمدی فلسفی بر شناخت غرب

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

مؤلف در این نوشتار ضمن اشاره به ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مقوله ارتباط ایران و آمریکا، اظهار می ‏دارد که این موضوع دارای مبانی فلسفی خاص خود نیز می ‏باشد. نوع نگرش "شرق" و "غرب" به یکدیگر موضوع مهمی است که به ‏طور قطع در وجود یا عدم وجود رابطه ایران و آمریکا مؤثر است. به همین خاطر نویسنده با بررسی تاریخی سیر تعالی و زوال شرق و استیلای غرب، چنین نتیجه می‏ گیرد که: غرب هم‏ اکنون دوره زوال خود را تجربه می‏ کند و بنابراین شرقیان باید بدانند که در فضای تازه ‏ای قرار دارند. فضایی که دیگر در آن غربیان ضرورتا حاکم و شرقیان محکوم نیستند. عصر حاضر عصر شروع اعتلای تازه‏ ای برای شرق است و ما در چنین فضایی باید از رابطه‏ مان با غرب سخن بگوییم. به عبارت دیگر ما باید خود را باور کنیم و سپس با اقتدار تمام در مقام پاسخ ‏گویی به سؤال از وجود یا نوع رابطه با غرب و از آن جمله آمریکا، سخن بگوییم.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

ما و آمریکا: درآمدی فلسفی بر شناخت غرب

نویسنده [English]

  • hasan hanafi
(1) به نقل از: تافلر، آلوین، موج سوم، شهین‏دخت خوارزمی، تهران، نشر نو، 1366ص 607.
(2) See: Webester, Frank, Theories of Information Society, Routledge, 1995.
- Kizza Josph, Ethical and Social Issues in the Information Age, New York, Spring -
Verlag,1998.
(3) نگارنده بحث از چارچوب نظری ارتباط نظارت با ثبات را در مقوله‏ای مستقل آورده است؛ نک:
 - افتخاری، اصغر، "نظارت و ثبات سیاسی: چارچوب تئوریک" در: مجموعه مقالات همایش رسانه و ثبات سیاسی در
جمهوری اسلامی ایران،(پژوهشکده مطالعات راهبردی، فروردین ماه 1378).
(4) See: Bertsch, Gary and K, Robert an P.Clarks and M.Wood, Comparing Political
Systems:Power & Polity in Three Worlds, New York,Macmillan, 4th (ed),1991.
- Almond, Gabreil, (General Editor), Comparative Politics Today:A World View,
Boston, Toronto, Little Brown & Company, 1974.
- Clinton, David, W.Two Faces of National Intrest, London, Loisana State University
Press, 1994.
- Bergstrom, Villy )Edi), Government And Growth, Oxford, Clarenden Press, 1992.
(5) جهت توضیح بیشتر در این باره نک:
 - افتخاری، اصغر، "چهره متغیر امنیت داخلی: بررسی نسبت امنیت داخلی با رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی
ایرن"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره چهارم، تابستان 1378،صص 53-19.
(6) See: Monro, J & Y.Morritson )Edis), Accountability Power: Methods and
Tecnologies of Managind, London, International Thomas Business Press, 1996.
(7) Reeves, Geoffrey, "Communication & The Third World", in: News Media &
Foreign Policy, op.cit, pp.70-101.
(8) Buzan, Barry."People, State and Fear: The National Security Problem in the Third
World", in: Edward Azar and Chung - in - Moon )Edis), National Security in The
Third World, Edward Elgar Publisher 1988, pp.14-44.
(9) See: Schwedler, Toward Civil Sociery in the Middle East? A Primer, U.S.A,
Lynne Rienner Publishers,1995.
(10) See: Ozdalga, Elisabeth & Sune Persson, Clvil Society, Democracy & The uslem
World, Istanbul, Swedissh Research Institute in Istanbul & the Authors, 1997.
(11) See: Shanks, Andrew, Civil Society, Civil Religion, U.S.A, Blackwess, 1995.
(12) توضیح مبسوط این مطلب را در مقاله زیر بخوانید:
 - افتخاری، اصغر، "چهره متغیر امنیت داخلی"، پیشین (یادداشت شماره 5)
(13) به نقل از: علیزاده، فردین، "جایگاه رسانه در سخنرانیهای امام (ره)"، پژوهش و سنجش، سال 6،1378 ،ش
18،صص 94-90.
(14) همان جا، صص 96-7.
(15) نک افتخاری، اصغر، "مبانی اسلامی حاکمیت سیاسی"، دانشگاه اسلامی( فصلنامه)، شماره 6.
(16) صحیفه نور، ج 10،ص 181.
(17) صحیفه نور، ج 14،ص 109.
(18) برای اطلاع از مبانی نظری این بحث از دیدگاه نظارتی نک:
 - سروش محلاتی، "نصیحت ائمه مسلمین" حکومت اسلامی(فصلنامه)، ش 1،پاییز .75
(19) صحیفه نور، ج 4،ص 190.
(20) محسنیان راد، مهدی و همکاران، ارتباط جمعی در کشورهای اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)(پروژه
تحقیقاتی داخلی)، 1376،ص 206.
(21) همان جا، ص 764.
(22) همان جا، ص 766.
(23) - مزارعی، "اقتصاد ایران بعداز انقلاب از هم گسیختگی و پوپولیسم"، پرویز صداقت، فرهنگ توسعه، سال 6،ش
26.
 - گزارش نهایی برآورد خسارات اقتصادی جنگ تحمیلی، تهیه و تدوین: سازمان برنامه و بودجه، 1369.
(24) اطلاعات روزنامه، 19/5/70.
در این باره نک:
(25) به نقل از: ولی پور زرومی، سید حسن، "گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه مطالعات
راهبردی، پیش شماره دوم، تابستان 1372.
(26) ارتباط جمعی در کشورهای اسلامی، پیشین (یادداشت شماره 21)ص 768.
(27) به نقل از: "گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران"، پیشین، (یادداشت شماره 26).
(28) به نقل از: ارتباط جمعی در کشورهای اسلامی، پیشین (یادداشت شماره 21)صص 769- 70.
(29) نک: رزاقی، الگویی برای توسعه اقتصادی در ایران، تهران، توسعه، 1369.
(30) نک: کاتوزیان، محمدعلی همایون، اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، محمدرضا نفیسی
و کامبیز عزیزی، تهران، مرکز، چ 5، 1374 به ویژه بخش چهارم.
(31) به نقل از: ارتباط جمعی در کشورهای اسلامی، پیشین، (یادداشت شماره 21)ص 778.
(32) سلام روزنامه، 10/1/76.