رابطه آمریکا و ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

به نظر دکتر امجد، برای درک ماهیت پرسش از رابطه ایران و آمریکا، لازم می‏آید تا نخست سیاست خارجی آمریکا و اصول حاکم بر آن را که در بستر دیدگاه واقع‏گرایی بنا شده است، مورد مطالعه قرار دهیم. برای همین‏منظور سخنران ضمن تحلیل تاریخ گذشته روابط ایران و آمریکا نتیجه می‏گیرد که آمریکا همیشه براساس اصل منفعت‏جویی خود در ایران عمل کرده و در هر شرایطی، حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواستار آن بوده تا بنحوی بتواند، بدون پرداخت هزینه‏های سنگین نظامی، همچنان در ایران مطرح باشد. این روند در چارچوب الگوی تک‏قطبی‏ای که می‏رفت بر جهان حاکم شود، شاید می‏توانست جواب بدهد؛ اما هم‏اکنون به نظر می‏رسد که اروپا به عنوان یک گزینه بدیل برای آمریکا مطرح است. بنابراین در بحث از رابطه ایران و آمریکا، نقش و جایگاه اروپا را به هیچ‏وجه نباید نادیده گرفت. بدیهی است که ورود این عامل تازه نوع و الگوی رابطه را دستخوش تحول قرار خواهد داد.

موضوعات