رابطه آمریکا و ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

به نظر دکتر امجد، برای درک ماهیت پرسش از رابطه ایران و آمریکا، لازم می‏ آید تا نخست سیاست خارجی آمریکا و اصول حاکم بر آن را که در بستر دیدگاه واقع‏ گرایی بنا شده است، مورد مطالعه قرار دهیم. برای همین‏ منظور سخنران ضمن تحلیل تاریخ گذشته روابط ایران و آمریکا نتیجه می‏ گیرد که آمریکا همیشه براساس اصل منفعت ‏جویی خود در ایران عمل کرده و در هر شرایطی، حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواستار آن بوده تا بنحوی بتواند، بدون پرداخت هزینه‏ های سنگین نظامی، همچنان در ایران مطرح باشد. این روند در چارچوب الگوی تک‏قطبی‏ ای که می ‏رفت بر جهان حاکم شود، شاید می ‏توانست جواب بدهد؛ اما هم ر‏اکنون به نظر می‏ رسد که اروپا به عنوان یک گزینه بدیل برای آمریکا مطرح است. بنابراین در بحث از رابطه ایران و آمریکا، نقش و جایگاه اروپا را به هیچ ‏وجه نباید نادیده گرفت. بدیهی است که ورود این عامل تازه نوع و الگوی رابطه را دست خوش تحول قرار خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


فصل نامه‏ مطالعات راهبردی سال‏ سوم شماره اول و دوم
بهارو تابستان 1379شماره ‏مسلسل 7و 8