رسانه، نظارت، امنیت: ( تحلیل جامعه‏ شناسانه عملکرد نظارتی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

در این مقاله نویسنده ضمن بیان این مفروض که رسانه ‏ها با اعمال کارکرد نظارتی خود می ‏توانند تأثیرات امنیتی مثبت یا منفی‏ ای بر روی ثبات سیاسی کشور بگذارند، به تحلیل دو دهه از حکومت جمهوری اسلامی در ایران می‏ پردازد.مؤلف با تفکیک سه دوره تثبیت، سازندگی و توسعه سیاسی از هم، الگوهای قبض‏ محور، یک سویه و بسط محور را چونان الگوهایی تحلیلی برای رابطه بین نظارت و ثبات، معرفی می‏ نماید.در مجموع جامعه ایران نوعی رابطه منطقی را در زمینه کارکرد نظارتی رسانه‏ ها آزموده است که از قبض‏ محوری به بسط محوری رسیده و از این‏ رو تحولات جاری قوام‏ بخش و نه ضدامنیتی به حساب می ‏آیند.  مؤلف جهت تأیید فرضیه خود ضمن ارایه تعریف و فرمولی برای ثبات سیاسی، به تحلیل شرایط جاری در قالب فرمول پیشنهادی همت گمارده و در پایان راهبردهایی را جهت احتراز از بروز اختلال در امنیت ملی کشور به واسطه عملکرد مطبوعات ارایه می ‏دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

رسانه، نظارت، امنیت: ( تحلیل جامعه‏شناسانه عملکرد نظارتی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران)

نویسنده [English]

  • asghar eftekhari
(1) به نقل از: تافلر، آلوین، موج سوم، شهین‏دخت خوارزمی، تهران، نشر نو، 1366ص 607.
(2) See: Webester, Frank, Theories of Information Society, Routledge, 1995.
- Kizza Josph, Ethical and Social Issues in the Information Age, New York, Spring -
Verlag,1998.
(3) نگارنده بحث از چارچوب نظری ارتباط نظارت با ثبات را در مقوله‏ای مستقل آورده است؛ نک:
 - افتخاری، اصغر، "نظارت و ثبات سیاسی: چارچوب تئوریک" در: مجموعه مقالات همایش رسانه و ثبات سیاسی در
جمهوری اسلامی ایران،(پژوهشکده مطالعات راهبردی، فروردین ماه 1378).
(4) See: Bertsch, Gary and K, Robert an P.Clarks and M.Wood, Comparing Political
Systems:Power & Polity in Three Worlds, New York,Macmillan, 4th (ed),1991.
- Almond, Gabreil, (General Editor), Comparative Politics Today:A World View,
Boston, Toronto, Little Brown & Company, 1974.
- Clinton, David, W.Two Faces of National Intrest, London, Loisana State University
Press, 1994.
- Bergstrom, Villy )Edi), Government And Growth, Oxford, Clarenden Press, 1992.
(5) جهت توضیح بیشتر در این باره نک:
 - افتخاری، اصغر، "چهره متغیر امنیت داخلی: بررسی نسبت امنیت داخلی با رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی
ایرن"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره چهارم، تابستان 1378،صص 53-19.
(6) See: Monro, J & Y.Morritson )Edis), Accountability Power: Methods and
Tecnologies of Managind, London, International Thomas Business Press, 1996.
(7) Reeves, Geoffrey, "Communication & The Third World", in: News Media &
Foreign Policy, op.cit, pp.70-101.
(8) Buzan, Barry."People, State and Fear: The National Security Problem in the Third
World", in: Edward Azar and Chung - in - Moon )Edis), National Security in The
Third World, Edward Elgar Publisher 1988, pp.14-44.
(9) See: Schwedler, Toward Civil Sociery in the Middle East? A Primer, U.S.A,
Lynne Rienner Publishers,1995.
(10) See: Ozdalga, Elisabeth & Sune Persson, Clvil Society, Democracy & The uslem
World, Istanbul, Swedissh Research Institute in Istanbul & the Authors, 1997.
(11) See: Shanks, Andrew, Civil Society, Civil Religion, U.S.A, Blackwess, 1995.
(12) توضیح مبسوط این مطلب را در مقاله زیر بخوانید:
 - افتخاری، اصغر، "چهره متغیر امنیت داخلی"، پیشین (یادداشت شماره 5)
(13) به نقل از: علیزاده، فردین، "جایگاه رسانه در سخنرانیهای امام (ره)"، پژوهش و سنجش، سال 6،1378 ،ش
18،صص 94-90.
(14) همان جا، صص 96-7.
(15) نک افتخاری، اصغر، "مبانی اسلامی حاکمیت سیاسی"، دانشگاه اسلامی( فصلنامه)، شماره 6.
(16) صحیفه نور، ج 10،ص 181.
(17) صحیفه نور، ج 14،ص 109.
(18) برای اطلاع از مبانی نظری این بحث از دیدگاه نظارتی نک:
 - سروش محلاتی، "نصیحت ائمه مسلمین" حکومت اسلامی(فصلنامه)، ش 1،پاییز .75
(19) صحیفه نور، ج 4،ص 190.
(20) محسنیان راد، مهدی و همکاران، ارتباط جمعی در کشورهای اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)(پروژه
تحقیقاتی داخلی)، 1376،ص 206.
(21) همان جا، ص 764.
(22) همان جا، ص 766.
(23) - مزارعی، "اقتصاد ایران بعداز انقلاب از هم گسیختگی و پوپولیسم"، پرویز صداقت، فرهنگ توسعه، سال 6،ش
26.
 - گزارش نهایی برآورد خسارات اقتصادی جنگ تحمیلی، تهیه و تدوین: سازمان برنامه و بودجه، 1369.
(24) اطلاعات روزنامه، 19/5/70.
در این باره نک:
(25) به نقل از: ولی پور زرومی، سید حسن، "گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه مطالعات
راهبردی، پیش شماره دوم، تابستان 1372.
(26) ارتباط جمعی در کشورهای اسلامی، پیشین (یادداشت شماره 21)ص 768.
(27) به نقل از: "گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران"، پیشین، (یادداشت شماره 26).
(28) به نقل از: ارتباط جمعی در کشورهای اسلامی، پیشین (یادداشت شماره 21)صص 769- 70.
(29) نک: رزاقی، الگویی برای توسعه اقتصادی در ایران، تهران، توسعه، 1369.
(30) نک: کاتوزیان، محمدعلی همایون، اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، محمدرضا نفیسی
و کامبیز عزیزی، تهران، مرکز، چ 5، 1374 به ویژه بخش چهارم.
(31) به نقل از: ارتباط جمعی در کشورهای اسلامی، پیشین، (یادداشت شماره 21)ص 778.
(32) سلام روزنامه، 10/1/76.