ارتباطات، مخاطب و امنیت: ( چارچوب نظری با نگاهی به وضعیت جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

در این نوشتار نویسنده برآن است که ضمن پرداختن به تعاریفی دقیق از مفاهیم ارتباط، مخاطب و امنیت ملی، به تشریح تأثیرات عمده ارتباطات (با در نظر گرفتن مخاطب) برروی مفهوم امنیت ملی بپردازد؛ تأثیری شگرف که در عصر پر قیل و قال ارتباطات، جهانی متفاوت از گذشته پدید آورده است.دنیایی که کنترل نظم و ایجاد امنیت در آن با توجه به این مهم از قواعدی گوناگون سود می‏ جوید.همان‏ طور که می‏ دانیم از بارزترین مشخصه‏ های سده بیست و یکم گستردگی وسایل ارتباط جمعی بوده و این مشخصه، شرایطی را پدید آورده است که در آن انسان ها، در جهت تأمین جوانب مختلف زندگی خود، در جستجوی فضایی امن می ‏باشند تا در سایه چنین امنیتی به سوی توسعه ‏ای همه ‏جانبه گام بردارند.حال خلق چنین امنیتی با توجه به خصوصیت بارز عصر حاضر، نیازمند قوانین و شیوه ‏های خاص خود است که حاکمیت‏ های مختلف با تکیه بر آن همواره برای دست یابی به چنین امنیتی گام برمی‏ نظم و ایجاد امنیت. دارند.در پایان این مقاله در صدد است تا با طرح چارچوبی کلی از تهدیدات امنیت در جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای مناسبی را نیز مطرح سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

ارتباطات، مخاطب و امنیت: ( چارچوب نظری با نگاهی به وضعیت جمهوری اسلامی ایران)

نویسنده [English]

  • maria yousefi
(1) مک‏لوهان، آیینه‏های جیبی، انتشارات رادیو و تلویزیون ملی ایران، سال 1352.
(2) ساروخانی، باقر، جامعه‏شناسی ارتباطات، تهران، انتشارات اطلاعات، 1371، صص 22-19.
(3) همان، صص 18و 19.
(4) همان، ص 19و 20.
(5) همان، صص 18و 19.
(6) همان، صص 47و 48.
(7) محسنیان‏راد، مهدی، ارتباطشناسی، تهران، سروش، 1368،ص 45.
(8) اسدی، علی، افکار عمومی و ارتباطات، تهران، انتشارات سروش، 1371،صص 25-23.
(9) مک‏لوهان و هربرت مارشال، برای درک رسانه‏ها، سعید آذری، تهران، مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش
برنامه‏ای صدا و سیما، 1377،ص 125.
(10) بهنود، مسعود، "چه افتاد بر سرما"، آدینه، 1368،شماره 24،ص 14.
(11) همان، ص 15.
(12) جامعه‏شناسی ارتباطات، پیشین، صص 21-19.
(13) تافلر، آلوین، موج سوم، شهیندخت خوارزمی، تهران، فاخته، 1374 ،1374،ص 61.
(14) پاد، ایرج، ارتباطات، جامعه امروز و فردا، انتشارات صدا و سیما، سروش،1369،ص 24.
(15) همان، ص 25.
(16) همان، ص 40.
(17) Tehranian, Majid, “Comunication & Internatonal Relations:Problems,Puzzles”,
Policies & Prospects, 1996, p.36.
(18) Ibid.p.39.
(19) Ibid.
(20) شکرخواه، یونس، "پدیدارشناسی مخاطب"، فصلنامه علمی و پژوهش سنجش، 1376،شماره 11،ص 22.
(21) همان.
(22) دیویدسون، نیلیپس، "افکار عمومی، نقش و اهمیت آن در جامعه"، نصرت فتحی، فصلنامه علمی و پژوهش
سنجش، 1376،شماره 11،ص 22.
(23) نظامهای اجتماعی، چارلز کولی، پیشین، ص 121.
(24) بنیگر، اتولر، ارتباطات اقناعی، علی رستمی، تهران، مرکز تحقیقات و مطالعات سنجش برنامه‏ای صدا و سیما،
1376،ص 39.
(25) ماندل، رابرت، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، 1377،ص 43.
(26) قاسمی، ج، "برداشتهای متفاوت از امنیت ملی"، فصلنامه سیاست دفاعی، بهار 1372،پیش شماره دوم، صص
54و 55.
(27) همان.
(28) همان، ص 56.
(29) ماندل، رابرت، پیشین، ص 43.
(30) امنیت ملی و نظام بین‏الملل، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، 1374،ص 11.
(31) همان، ص 11.
(32) معتمدنژاد، کاظم، "تصویر خبری انقلاب اسلامی ایران در جهان"، رسانه، 1368،شماره 1،مرکز مطالعات و
تحقیقات رسانه‏ها، صص 31-21.
(33) جبلی، پیمان، "نگاهی به سیاستهای ارتباطی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی رادیو تلویزیون،
1378،پیش شماره سال اول، ص 95.