ارتباطات، مخاطب و امنیت: ( چارچوب نظری با نگاهی به وضعیت جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این نوشتار نویسنده برآن است که ضمن پرداختن به تعاریفی دقیق از مفاهیم ارتباط، مخاطب و امنیت ملی، به تشریح تأثیرات عمده ارتباطات (با در نظر گرفتن مخاطب) برروی مفهوم امنیت ملی بپردازد؛ تأثیری شگرف که در عصر پر قیل و قال ارتباطات، جهانی متفاوت از گذشته پدید آورده است.دنیایی که کنترل نظم و ایجاد امنیت در آن با توجه به این مهم از قواعدی گوناگون سود می‏جوید.همان‏طور که می‏دانیم از بارزترین مشخصه‏های سده بیست و یکم گستردگی وسایل ارتباط جمعی بوده و این مشخصه، شرایطی را پدید آورده است که در آن انسانها، در جهت تأمین جوانب مختلف زندگی خود، در جستجوی فضایی امن می‏باشند تا در سایه چنین امنیتی به سوی توسعه‏ای همه‏جانبه گام بردارند.حال خلق چنین امنیتی با توجه به خصوصیت بارز عصر حاضر، نیازمند قوانین و شیوه‏های خاص خود است که حاکمیت‏های مختلف با تکیه بر آن همواره برای دستیابی به چنین امنیتی گام برمی‏دارند.در پایان این مقاله در صدد است تا با طرح چارچوبی کلی از تهدیدات امنیت در جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای مناسبی را نیز مطرح سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات