بی‏ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی؛و تأثیر آن بر عوامل تولید در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

مؤلف در این مقاله به رابطه بین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی اشاره دارد و اینکه، وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی می‏ باشد.برای تبیین این ارتباط و کاربردی نمودن آن، مؤلف از اصطلاح "ریسک ملی" استفاده می‏ نماید که چهارگونه ریسک (سیاسی، سیاست گذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی) را شامل می ‏شود.تحلیل آمارهای مربوط به شاخص‏ های چهارگانه فوق در گستره جهانی حکایت از بالا بودن رقم ریسک ملی در جمهوری اسلامی ایران دارد که این به نوبه خود دلالت بر کاهش ضریب امنیت اقتصادی دارد.مؤلف در پایان به ارایه راهکارهایی همت می‏ گمارد که گمان می ‏رود بتوانند در کاهش ریسک ملی مؤثر باشند.محور اصلی این راهکارها را که ریشه در بحث "ریسک ملی" دارند، اتخاذ سیاست‏ هایی در حوزه سیاست و اقتصاد شامل می‏ شود که به نحوی به حاکمیت قانون، اصلاح نظام نقدینگی و گردش سرمایه در کشور و بالاخره نوع اعمال حاکمیت، منجر می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1) Gill, Stephen and David, Law, The Global Economy: Perspectives, Problems and Policies,Hemel Hempstead: Harwester Wheatsheaf, 1988, Ch.1.
(2) بوزان، باری، مردم، دولتها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378، ص 263.
(3) ماهنامه اقتصاد سیاسی، پیش شماره اول، ص 34.
(4) برگسترم، ویلی، دولت و رشد، علی حیاتی، تهران، برنامه و بودجه 1378، ص 27.
(5) همان، ص 27.
(6) ماندل، رابرت، چهره متغیر امنیت ملی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده راهبردی و 1377.
(7) اقتصاد سیاسی، پیشین، ص 33.
(8) ماهنامه اقتصاد ایران، ش 15، ص 20.
(9) همان، ص 5.
(10) Buzan,Barry, "The Interdependence of Security And Economic Issues in the New WorldOrder" in: Richard Stubbs and Geoffrey R., Political Economy and The Changing Global Order,Great Britain, Macmillan Press LTD, 1994, p.99.
(11) اقتصاد ایران، ش 11، ص 8.
(12) فاتحی، کمال، "کشورهای در حال توسعه فرار سرمایه، و ناآرامیهای سیاسی - اجتماعی"، علی طوسی، برنامه و توسعه، دوره 2، ش 4، ص97.
(13) Khan, Mohsin S.and Hague, Nadeem, Capital Flight From Developing Countries, 1987, pp.2-5.
 همچنین در مورد ارتباط بی ثباتی سیاسی - اقتصادی و فرار سرمایه ر.ک.
- Guddington, J.T., Capital Flight: Estimates,Issues and Explanations, Princeton, Newjersey, Princeton Studies in international finance, No.58,1986.
- International Monetary Fund, D M/8/17, March 11,1-70, 1986.
(14) Amenican Economic Review, 51 )March 1961), pp.1-17.
(15) اقتصاد ایران، ش 8، ص 27.
(16) نشریات آمار آموزش عالی برای سالهای مختلف، فرهنگ و آموزش عالی.
(17) قانون برنامه اول توسعه، صص 7-66، و قانون برنامه دوم توسعه، صص 121و 118.
(18) صحرائیان، مهدی، تولیدگرایی، تهران، نشر معارف، 1378، ص 58.
(19) زارعشاهی، احمدعلی، "امنیت بازیچه قدرت"، اقتصاد ایران، ش 15، ص 14.
(20) اقتصاد ایران، ش 15، ص 9.
(21) همان، ص 13.