شورشهای شهری و امنیت داخلی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

برای دادن تعریفی از واژه "شورش" در بحث‏های جامعه‏شناختی، دو مفهوم کلیدی وجود دارد که عبارتند از جنبش اجتماعی 1 و ستیز اجتماعی. 2 بحثی که ما در این جا بدان خواهیم پرداخت، بیشتر در مورد شورشهای شهری است که در چند سال اخیر شاهد مواردی از آن بوده‏ایم.با بروز اولین مورد از این شورشها من به برخی از مسؤولان پیشنهاد دادم که شورشهای شهری در قالب یک پروژه تحقیقاتی به بررسی درآید.اما متأسفانه این طرح به مرحله اجرا درنیامد، که ممکن بود در صورت اجرای آن طرح، این امکان فراهم آید که تئوریهای مطابق با شرایط موجود ساخته و پرداخته شوند.بنابراین در این سخنرانی سعی خواهم کرد کلیات این طرح را با شما مطرح سازم.  

موضوعات