تقسیمات کشوری و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

مسائل امنیتی یک کشور به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‏شود که این دو را نمی‏توان جدای از یکدیگر دانست.با این همه، می‏توان گفت که منظر امنیت داخلی غالبا متوجه مرزهای داخلی کشور است و بیشتر تهدیداتی را بررسی می‏کند که می‏تواند امنیت را در داخل مرزهای کشور به خطر اندازد. در اینجا کوشش خواهد شد تا برخی از موارد تهدیدکننده امنیت داخلی که منشعب از نوع تقسیمات کشوری است، مورد دقت نظر قرار گیرد.

موضوعات