انتخابات و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

یدة اصلی نوشته این است که علاوه بر کارکردهای ایجابی و امنیت‎ساز، چهرة دیگر انتخابات در جمهوری اسلامی پدیدارسازی سطوح مختلفی از بی‎ثباتی سیاسی و بستری برای وقوع رخدادها، مسائل و چالش‎‌های امنیتی و تهدیدات اجتماعی بوده و چنین نقشی متأثر از نوع کنش‌گری و رفتار سیاسی سه ضلع اصلی انتخابات، یعنی نهادهای حاکمیتیِ اجرایی و نظارتی، الگوی رقابت احزاب و جناح‎‌های سیاسی و الگوی رفتار انتخاباتی مردم و گروه‌های اجتماعی می‌باشد. این مقاله در چارچوب رویکرد دیوید ساندرز پیامدها و چالش‎های امنیتی- سیاسی رفتار انتخاباتی مردم و گروه‌های اجتماعی و نیز  تأثیر الگوی رقابت انتخاباتی احزاب و جناح‌های سیاسی را بر شاخص‎های بی‎ثباتی سیاسی (رژیم سیاسی، انسجام سیاسی- اجتماعی) بررسی و ارزیابی می‌نماید.یافته‎های پژوهش نشان می‌دهد در چارچوب الگوی تعامل کنش‌گران انتخاباتی، چرخه‎ای از وضعیت امنیتی در الگوهای سه‎گانه «انتخابات نسبتاً آرام» « انتخابات چالش‌آفرین» و «بحران انتخاباتی» تکرار شده و به نظر می‎رسد با توجه به آسیب‎های نظام انتخابات در ایران، الگوی رفتار انتخاباتی کنش‌گران به سمت وضعیت چالش‎آفرینی و بی‎ثبات‎کنندگی در جریان است.
  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Elections and Political Stability in Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Mir-Ghassem Banihashemi
چکیده [English]

  This essay is mainly pursues to analyze Iranian elections to explain the fact that, in addition to positive and security-building functions of elections in Iran, there are also election-related factors that prepare ground for different levels of political instability, social crisis and security challenges in the country. Those above mentioned factors are rooted in interactions between three electoral actors: 1) governmental administrative and monitoring institutions; 2) competition pattern of political parties and groups; and 3) electoral behavior of public and social groups. Applying David Sanders' approach, this essay explores security-political consequences and challenges of people's electoral behavior and pattern of electoral competition among political parties and groups on political instability indicators (political regime and socio-political solidarity).According to findings of our research, and based on framework of electoral actors interaction pattern, there have been a circle of security situation in Iranian elections consisting of a threefold pattern: 1) fairly calm elections; 2) challenging elections; and 3) electoral crisis. Considering the vulnerabilities of election system in Iran, it seems that electoral behavior pattern of actors tends to be more challenging and destabilizing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • elections
  • political stability and instability
  • competition pattern
  • electoral behavior
  • Security Challenges