اپوزیسیون و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

تعریف مفهوم اپوزیسیون و طبقه بندی طیفهای آن، از جمله مباحث مبهم جامعه شناسی سیاسی می باشد، که ارتباطی تامّ با مقوله امنیت داخلی کشور دارد. در این نوشتار نویسنده ضمن تعریف اپوزیسیون و تفکیک آن به دو طیف اپوزیسیون قانونی و برانداز، تعامل هریک از این دو طیف بر امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران را به بحث و بررسی می کشد. نویسنده پس از بررسی نحوه شکل گیری و مقاطع فعالیت گروههای مخالف نظام و تهدیدات امنیتی آنان ظرف  20سال گذشته، در تبیین وضعیت کنونی جامعه به این نتیجه می رسد که زمینه سازی و تمهید شرایط فعالیت اپوزیسیون قانونی می تواند مانع از پیدایش و شکل گیری اپوزیسیون معاند یا برانداز شود.

موضوعات