احزاب، ثبات سیاسی و امنیت

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

حزب، یکی از نمادها و ابزارهای اصلی مشارکت سیاسی، از پیشینه ‏ای دراز برخوردار است؛ با این وجود هنوز این سؤال مطرح است که آیا پدیده تحزب منجر به افزایش توسعه و ثبات سیاسی و امنیت می‏شود و یا این که امنیت و وحدت ملی را دچار پریشانی و بی‏ثباتی می ‏سازد؟ مؤلف معتقد است، جای هیچ شکی نیست که تأسیس احزاب، عامل تقویت‏ کننده ثبات و امنیت نظام سیاسی است، مشروط بر آن که موانع تحزب برطرف شده و با آفات و آسیب های محتمل، با هوشیاری تمام برخورد شود؛ زیرا تجربه تاریخی نشان می‏دهد که صِرف وجود احزاب و پدیده ‏های سیاسی مشابه، نشانه پویایی و نشاط سیاسی و موجد توسعه و ثبات همه جانبه و پایدار نیست و تحزب و تکثر سیاسی را زمانی می‏توان صاحب ارزش های مذکور به شمار آورد که به تشتت و تفرق سیاسی جامعه نیانجامد. بنابراین حزب به تنهایی، راه حل نیست بلکه خود نیازمند بسترسازی های ضروری و زمان مند و از جمله تأمین امنیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

احزاب، ثبات سیاسی و امنیت

نویسنده [English]

  • bahram akhavan kazemi
(1) ر.ک: "از حزب چه می‏دانیم" مصاحبه با برادر آیت‏الله دکتر بهشتی، تهران، انتشارات دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، بی‏تا، ص 19.
(2) برای اطلاع بیشتر ر.ک: "ضرورت تحزب"، عصرما، سال دوم، شماره، 23، 15 شهریور  1374,ص 4.
(3) برای اطلاع بیشتر ر.ک: اطاعت، جواد، "احزاب سیاسی، ضرورت پیدایش و تحول"، سلام،  5تیر  1378,شماره 2330,ص 5.
(4) برای اطلاع بیشتر ر.ک: نصیری، بابک، "تأسیس احزاب مستقل، صحنه سیاسی ایران در انتظار است"، ایران، 5تیر  1378,شماره  1263,ص 5.
(5) ر.ک: عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، چ سوم،  1376,ص 350 - 348.
(6) نقیب‏زاده، احمد، "نقش، رفتار و عملکرد احزاب در جوامع امروزی"، اطلاعات سیاسی اقتصادی، آذر و دی 77,شماره 136 – 135 ص 4.
(7) ر.ک: تبریزنیا، حسین، علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران، تهران، مرکز نشر بین‏الملل، چ اول،  1371،ص 55 - 54.
(8) برای تفصیل بیشتر ر.ک: بشیریه، حسین، جامعه‏شناسی سیاسی، تهران، نشر نی، چ سوم،  1376,صص 86-87-88.
(9) برای اطلاع بیشتر ر.ک: نقیب‏زاده، احمد، پیشین، ص 4-7.
(10) دوورژه، موریس، احزاب سیاسی، رضا علومی، تهران، امیرکبیر،  1357,ص 397.
(11) یوسفیه، ولی‏الله، احزاب سیاسی، تهران، عطایی،  1351,ص 111.
(12) ر.ک: اطاعت، پیشین.
(13) اسمیت، بی. سی. "احزاب سیاسی و کثرت‏گرایی در جهان سوم"، امیرمحمد حاج‏یوسفی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، خرداد و تیر 1378، شماره 140 – 139، ص 59.
(14) همان، ص 62.
(15) Voir, George Lavau, "Partis et systeme politiques: Interactions et Foncctions" Revue Canadienne de Sciene politiquew, Mars 1966, pp. 36-44.
(16) نقیب‏زاده، احمد، "عملکرد و نقش احزاب سیاسی در جوامع امروزی"، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، مرداد و شهریور  1368,شماره سی‏ام، ص 11.
(17) نقیب‏زاده، احمد، "نقش، رفتار و عملکرد احزاب در جوامع امروزی"، پیشین، ص 10.
(18) همان، ص 9.
(19) در حال حاضر در کشورهایی مانند فرانسه، آمریکای شمالی، آلمان، ایتالیا و ژاپن قوانینی جهت کمک مالی به کلیه احزاب از جمله احزاب مخالف وجود دارد. که از بودجه دولت پرداخت می‏شود. ( برای نمونه ر.ک: ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی علم سیاست، ج  1,تهران، توس، چ چهارم،  1368,ص  437.)
(20) ر.ک: عالم، پیشین، ص 356-357.
(21) نقیب‏زاده، احمد، "احزاب سیاسی و نظام دموکراسی"، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، اردیبهشت و خرداد 1368,شماره  28,ص 25.
(22) همان، ص 25.
(23) ر.ک: همان، ص 26.
(24) ر.ک: دوبنوا، آلن، "بحران دموکراسی: بی‏حسی سیاسی مردم" بخش چهارم، بزرگ نادرزاد، آذر و دی 1372,شماره  76 – 75، صص 23 -24.
(25) Voir, R. G. Schwartzenberg, L'Etat spetale: Le star system en politique, paris, Flammarion,1977.
(26) ر.ک: نقیب‏زاده، احمد، "نقد دموکراسیهای غربی"، بخش سوم، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، آذر و دی 1372,ص 22.
(27) ر.ک: مؤسسه پژوهشهای اجتماعی، گزیده مقالات سیاسی امنیتی، ج  1،هران، انتشارات بینش،  1375,صص 26-20.
(28) ر.ک: تبریزنیا، پیشین، صص  49-50و یوسفیه، پیشین، صص 522-148.
(29) نقیب‏زاده، احمد، "احزاب سیاسی و نظام دموکراسی" بخش دوم، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره  29,تیر 1368,صص 15 - 14.
(30) Voir, pierre Birnbaun, La Fin du politique, paris, Seuil, 1973.
(31) ر.ک به، نقیب‏زاده، احمد، "احزاب سیاسی و نظام دموکراسی" بخش چهارم، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، مهر 1368,شماره  31,ص10.
(32) مهرپور، حسین، "آزادی بیان، قانون احزاب و مطبوعات"، صبح امروز، 20 /2/1378,ص 6.
(33) ر.ک به؛ کیهان،  12مرداد  1378,شماره 16572.
(34) برای نمونه ر.ک: "تعریف جرم سیاسی، راهکار قانونی یا تحدید آزادیها"، خراسان،  13مرداد  1378,شماره 14474,ص11.
(35) ر.ک: "جرم سیاسی دو تفکر مقابل"، امروز،  19تیر  1378,ص .5
(36) اطاعت، پیشین.
(37) برای اطلاع بیشتر از رابطه نخبگان و تحزب در ایران ر.ک: قادری، حاتم، اندیشه‏هایی دیگر، ( مقاله نخبگان سیاسی، تربیت سیاسی و تحزب در ایران)، تهران، بقعه،  1378,صص 134 -130.
(38) برای نمونه دکتر احمد نقیب‏زاده، یکی از صاحب‏نظران داخلی در مورد موضوع احزاب، معتقد است: اگر چهار مرحله را برای انقلاب اسلامی درنظر بگیریم، یعنی مرحله سرنگونی رژیم شاهنشاهی، تحکیم، سازندگی و تعمیق، قاعدتا باید در مرحله چهارم زمینه‏های مناسب رشد احزاب به وجود آید که در آن صورت می‏توان با قاطعیت اعلام کرد انقلاب ایران راه رشد دموکراتیک را انتخاب کرده است. همچنین سعید حجاریان - مشاور سابق رییس‏جمهور خاتمی - بر این باور است که اگر از فرمول "رابرت دال" استفاده کنیم، باید بگوییم که ما در جریان انقلاب در امتداد محور افقی که محور مشارکت است حرکت کرده بودیم و در مقطع کنونی لازم بود که در امتداد محور عمودی به سمت رقابت بالا برویم تا به نقطه دموکراسی تام و تمام ( Full Democray )برسیم. این مسیری است که جمهوریت طی می‏کند. ( ر.ک: احمد نقیب‏زاده، "حزب و سابقه آن در ایران: حزب راه حل نیست"، انتخاب، شماره 64، 8/4/78، ص 6، و سعید حجاریان و دیگران، جامعه مدنی و ایران امروز، تهران، نقش و نگار،  1377,ص 308.)
(39) ر.ک: سخنان ریاست محترم جمهوری در جمع اعضای جهاد دانشگاهی، انتخاب،  17مرداد  1378,شماره 97,ص 2.
(40) ر.ک: سخنان وزیر کشور در همایش مشارکت سیاسی، احزاب و انتخابات، کیهان،  17مرداد  1378,شماره 16576.
(41) ر.ک: حمیدرضا مینایی، تکثر، تشتت سیاسی، انتخاب،  9مرداد  78,شماره 90.
(42) ر.ک: نقیب‏زاده، حزب و سابقه آن در ایران، پیشین.
(43) بیانات مقام رهبری در نماز جمعه تهران پیرامون بحران کوی دانشگاه، انتخاب،  9مرداد  78,شماره 90.