نقش احزاب در توسعه سیاسی و امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

 در دنیای معاصر، احزاب ایفاگر نقشی والا در جوامع هستند و شرط اولیه حکومت های دموکراتیک، وجود احزاب گوناگون می‏باشد. احزاب سیاسی با کارکردهای متعدد، از جمله گسترش مشارکت سیاسی، مشروعیت، یکپارچگی ملی، مدیریت منازعات و جامعه‏ پذیری سیاسی، می ‏توانند تأثیر بسزایی در زندگی عمومی و سیاسی جامعه برجای بگذارند و با کمک به گسترش آگاهی سیاسی مردم، شهروندان را به زندگی انتقادی، همبستگی و فعالیت جمعی سوق داده و با تأثیرگذاری بر شکل‏ دهی و تبیین مصالح دینی و ملّی، ضریب امنیت ملی را افزایش دهند. اینک جامعه درحال گذار ایران در برهه خاصی از تاریخ خود واقع شده است که نیاز مبرمی به توسعه سیاسی و اقتصادی دارد. این در حالیست که موانع عظیمی نیز بر سر راه آن مشاهده می‏ شود؛ از این‏رو برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی و نیز کنترل و تحدید قدرت، ایجاد احزاب قانونی و قدرتمند در جامعه، لازم و ضروری می‏ نماید. هدف این تحقیق، شناخت رابطه احزاب با توسعه سیاسی و در کل امنیت ملی است و چارچوبی نظری برای این موضوع تازه در کشور ما، به شمار می‏رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


(1) نقیب‏زاده، احمد، "عملکرد و نقش احزاب سیاسی در جوامع امروزی"، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، سال سوم، شماره  1368, 8,ص 11.
(2) Apter, David, Politics of Modernization, University of Chicago press, 1965, P 175.
(3) محمدی‏نژاد، حسن، احزاب سیاسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول،  1355,ص 34.
(4) همان جا، ص 35.
(5) عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، چاپ اول، نشر نی،  1373,صص 343 -4.
(6) Lapalombara, The Origins and Development of Political Parties: Political Party and PoliticalDevelopment, London, 1969, p. 6.
(7) نقیب‏زاده، احمد، پیشین، ص 11.
(8) دوورژه، موریس، احزاب سیاسی، رضا علومی، تهران، انتشارات امیرکبیر،  1357,صص 62 - 58.
(9) Huntington, S, The change to change in A Cantori and A Ziegler, Comparative Politics in thePost Behavioural Era, London, 1988, p. 370.
(10) Ibid, p. 371.
(11) Ibid, pp. 359-360.
(12) س، اچ، داد، رشد سیاسی، عزت‏ا فولادوند، تهران، نشر نو،  1363,ص 22.
(13) مور، برینگتن، ریشه‏های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، حسین بشیریه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی،  169,ص 125.
(14) روشندل، جلیل، امنیت ملی و نظام بین‏المللی، تهران، انتشارات سمت،  1374,ص 11.
(15) ماندل، رابرت، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران،  1377,ص 49.
(16) Robertson, D, The Penguin Dectionary of Politics, Penguin Books, London, 1988, P. 269.
(17) هانتینگتون، ساموئل، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، محسن ثلاثی، تهران، نشر علم،  1370,ص 119.
(18) Verbakont, S, An Introduction to American Government, New York, 1979, p. 127.
(19) Huntington, S, Political Order in Changing Societies, Yale University Press, New Haven,U.S.A. 1988, p. 52.