گفتمانهای‌ امنیت‌ ملی‌ در ج‌.ا.ایران‌ (از پیـروزی‌ انقلاب‌ تااتـمام‌دوره‌ریاست‌جمهوری‌ آقای‌ رفسنجانی‌)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و استقرارنظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ یکی‌ از مهمترین‌وقایع‌ سیاسی‌ ـ اجتماعی‌ ایران‌ در دوران‌معاصر می‌باشد. این‌ انقلاب‌ به‌ لحاظ‌ تأثیراتی‌که‌ در عرصه‌های‌ ملی‌، منطقه‌ای‌ و جهانی‌داشته‌ است‌، پدیده‌ای‌ قابل‌ توجه‌ و تأمل‌می‌باشد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ طی‌ سالهای‌ پس‌ ازپیروزی‌ انقلاب‌، ابعاد مختلف‌ آن‌ توجه‌صاحب‌ نظران‌ متعددی‌ را به‌ خود جلب‌ کرده‌است‌. با این‌ حال‌ ملاحظات‌ امنیت‌ ملی‌ ج‌.ا.اکمتر به‌صورت‌ مجزا و اصولی‌، که‌ بتواند کل‌دوران‌ را در یک‌ روند مشخصی‌ مورد مطالعه‌قرار دهد

موضوعات