تأثیر رویکرد جدید مفهوم‌ امنیت‌ بر امنیت‌ملی ‌ج‌.ا.ایران‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

واحدهای‌ سیاسی‌ و کشورهای‌ جهان‌به‌ مقوله‌ امنیت‌ توجه‌ خاصی‌ دارند، چراکه‌این‌ امر منعکس‌کننده‌ توانایی‌ بقاء به‌مثابة‌واحدهایی‌ مستقل‌ و مشخص‌ در عرصه‌جهانی‌ است‌. با این‌ وصف‌ ارایه‌ یک‌ تعریف‌مطلق‌ و کامل‌ از "امنیت‌" ممکن‌ نیست‌ چرا که‌این‌ مفهوم‌، مفهومی‌ نسبی‌ است‌ و از این‌روغالباً با فرض‌ و احتمال‌ دربارة‌ آن‌ صحبت‌می‌شود.تمایلات‌ و گرایشهای‌ رفتارگرایانه‌ وتجزیه‌ و تحلیل‌ سیستمی‌ بعد از جنگ‌ جهانی‌دوم‌، اقداماتی‌ جدی‌ در جهت‌ روشن‌سازی‌ وتبیین‌ این‌ مفهوم‌ تلقی‌ گردید. اثر مورتون‌کاپلان‌، روند مطالعه‌ تمام‌ جوانب‌ رفتاراجتماعی‌ را به‌مثابة‌ بخشی‌ از الگوی‌ تمام‌ وکمالی‌ که‌ یک‌ نظام‌ رفتاری‌ ایجاد می‌کند،منعکس‌ می‌سازد.

موضوعات