امنیت‌ ملی‌ و تـحدیـد حقوقی‌ آن‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

مطالعه‌ و تحقیق‌ در حوزه‌های‌ مرتبط‌ بادولت‌ و حاکمیت‌ را باید از جمله‌ مطالعات‌میان‌ رشته‌ای‌ به‌شمار آورد که‌ با توجه‌ به‌موضوع‌ مورد بررسی‌، علوم‌وگرایشهای‌مختلف‌علمی‌ در تبیین‌ آن‌مشارکت‌ و دخالت‌ دارند.موضوع‌ امنیت‌ ملی‌ از مهمترین‌ وبرجسته‌ترین‌ مصادیق‌ این‌ سخن‌ می‌باشد که‌رشته‌های‌ مختلف‌ مانند علوم‌ سیاسی‌، حقوق‌و علوم‌اجتماعی‌، ریاضی‌ و آمار، مدیریت‌،مهندسی‌ و علوم‌ زیست‌ محیطی‌ با سطوح‌گوناگون‌ آن‌ ارتباط‌ پیدا می‌کنند و همین‌ امر ازجهت‌ دیگر این‌ موضوع‌ را پیچیده‌ می‌سازد.به‌ دلیل‌ آن‌که‌ شناخت‌ مفهوم‌ و مصادیق‌ امنیت‌ملی‌ و تهدیدات‌ آن‌ به‌ دلایل‌ متعدد با دشواری‌زیادی‌ مواجه‌ است‌

موضوعات