امنیت‌ ملی‌ و تـحدیـد حقوقی‌ آن‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت‌علمی‌ دانشگاه‌ و رئیس‌ پژوهشکده‌ مطالعات‌ راهبردی‌

چکیده

مطالعه‌ و تحقیق‌ در حوزه‌های‌ مرتبط‌ بادولت‌ و حاکمیت‌ را باید از جمله‌ مطالعات‌میان‌ رشته‌ای‌ به‌شمار آورد که‌ با توجه‌ به‌موضوع‌ مورد بررسی‌، علوم‌وگرایشهای‌مختلف‌علمی‌ در تبیین‌ آن‌مشارکت‌ و دخالت‌ دارند.موضوع‌ امنیت‌ ملی‌ از مهمترین‌ وبرجسته‌ترین‌ مصادیق‌ این‌ سخن‌ می‌باشد که‌رشته‌های‌ مختلف‌ مانند علوم‌ سیاسی‌، حقوق‌و علوم‌اجتماعی‌، ریاضی‌ و آمار، مدیریت‌،مهندسی‌ و علوم‌ زیست‌ محیطی‌ با سطوح‌گوناگون‌ آن‌ ارتباط‌ پیدا می‌کنند و همین‌ امر ازجهت‌ دیگر این‌ موضوع‌ را پیچیده‌ می‌سازد.به‌ دلیل‌ آن‌که‌ شناخت‌ مفهوم‌ و مصادیق‌ امنیت‌ملی‌ و تهدیدات‌ آن‌ به‌ دلایل‌ متعدد با دشواری‌زیادی‌ مواجه‌ است‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

National Security And Its Legal Conceptualization

نویسنده [English]

  • hasan rah peyk
چکیده [English]

Since "national Security" is an abstract concept, it is difficult togive a clear defintion of this term and specify its indicators. It is usedin various social political and leagal texts in different senses. Somedefintions focus on its internal aspects and some pay more attentionto its significance in foreign affairs. Even the attempts to give ageneral definition on the basis of particular instances of securityissues have not been totally successful. The author gives a "legalconceptualization" for national security by relying upon the principlesmentioned in the I.R. IRAN Constitution to clasify security prioritiesin legal terms.

  1. Congressional Quarterly,weekly Report, Defining the National Interest: A Process of trail and error, March 26, 1994, Vol. 52, Issue 12.

2- Jordan, Amos A. , William J.Taylor, Jr. Lawrence J. Korb, American National Security: Policy and Process,3rd ed., Hopkins University Press, Baltimore and London, 1989, p. 3.

3- Sarke Sian Sam C. & John Mead Flanagin,U.S. Domestic and National Security Agendas: into the Twenty First Century,Green Wood Press, U.S.A 1994, p. 16.

4- Ibid, p. 18: See: Nye Joseph S , Jr., Soft Power,Foreign Policy, Vol. 80, Fall1990, pp. 151 - 171.

5- Christopher Warren, The U.S.- China Relationship: The Right Balance, Dispatch, March 28, 1994, Vol. 5, Issue 13.

6- Job Brain L ,The Insecurity Dilemma: National Security of Third World States, Lynne Rienner Publishers, U.S.A., 1992, p. 51.

7- Jordan Amos A , op.cit. p. 3.

8- Job Brian L , op.cit. p. 18.

9- Sardesian Sam C , op.cit. p. 9.

10- Jordan Amos A , op.cit. p. 4.

11- Kenneth Jost ,Foreign Policy and Public Opinion,CA Researcher, 7/15/94, Vol. 4, Issue 26.

12- Congressional Quarterly, Weekly Report. op.cit.

13- Singh Jaswant ,National Security, An Outline of Our Concerns, Lancer Publishers, New Delhi - London, 1996, p. 19.

 

14- Albright Madeleine K , American And The League of Nations: Lessons For Today, Dispatch, April 4, 1994, Vol. 5, Issue 14.

15- Watson Bruce W , Susan M. Watson, Gerald W. Hopple,United States Intelligence: An Encyclopedia,Garland Publishing, INC., New York & London, 1998; "National Interest."

16- Ibid., "National Principles.

17- Sardesian Sam C , op.cit. p. X.

18- Walker David M ,The Oxford Companion to Law, Clarendon Press, Oxford, 1980, "Public Order".

19- Graebner Norman A ,The National Security: Its Theory and Practice, 1945-1960, Oxford University, New York , Oxford, 1986, p. 39.

20- See: Watson Bruce W. , op.cit, Appendixes.

21- Ibid., "National Security".

22- Excecutive Order 12356, April 1, 1982, National Security information, Part 6/Sec. 6./-e, See: Ibid,. Appendixes.