قاچاق‌ موادمخدر و تأثیر آن‌ بر امنیت‌ملی‌ ج‌.ا.ایران‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

نوشتار حاضر در صدد طرح‌ موضوع‌ ویافتن‌ پاسخی‌ برای‌ این‌ پرسش‌ است‌ که‌: آیاقاچاق‌ موادمخدر تهدیدی‌ برای‌ امنیت‌ ملی‌کشور ما هست‌ یا خیر؟ در صورت‌ مثبت‌ بودن‌پاسخ‌ چه‌ تهدیداتی‌ از ناحیه‌ قاچاق‌ موادمخدرمتوجه‌ امنیت‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌می‌شود. به‌ عبارتی‌ تحقیق‌ حاضر در صددیافتن‌ رابطه‌ میان‌ متغیر مستقل‌ "قاچاق‌ موادمخدر" با متغیر وابسته‌ "امنیت‌ ملی‌ کشور" درقالب‌ فرضیه‌ زیر است‌:قاچاق‌ موادمخدر تبعات‌ و تأثیرات‌متعددی‌ بر امنیت‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Drug Traffic And Its Impact on The National Security of Iran

نویسنده [English]

  • jafar hagh panah
چکیده [English]

Although at the first glance drug traffic may not be deemed as aSecurity problem, it has different aspects which can be considered asmajor Security threats. In Iran drug traffic was not seem as a threatagaimst national Security by the Pahlavi Reqime. But in thepost-revolution Iran, narcotics are not only preceived as a long-termdanger for public health and human development, drug traffic hasimpsed many Securtiy problems due to its impact on penetrability ofborderso social insecurity, rate of crimes, etc. The securityconcequences of drug traffic are fully discussed in this article.

  1. Maslow, A Theory of Motivation,Psycological Review, 1943.

2ـ در این‌باره‌ رک‌:

- Lippman, Walter,U.S. Foriegn Policy, Boston, little Brown, 1943.

- Wolfers, Arnold:Discored & Collaboration, Balitmore, John Hopxins, 1962.

3- Korany, Behjat;The Many Faces of National Security in The Arab World,London, Macmillan, 1993, p.5

4ـ ماندل‌، پیشین‌، ص‌ 20.

5ـ  همان‌، ص‌ 63.

6ـ همان‌.

7- UNESCO Courier, September, 1994, Vol. 47.

8- Korany, op.cit, p. 11.

9ـ بنگرید به‌ مقاله‌ تهدیدات‌ امنیتی‌ در: مجله‌ سیاست‌ دفاعی‌، سال‌ 3، ش‌ 2 و 3 (بهار و تابستان‌74)، ص‌ 251.

10ـ مصاحبه‌ مدیرکل‌ پژوهش‌های‌ ستاد مبارزه‌ با موادمخدر ریاست‌ جمهوری‌،مورخه‌7/5/77.

11ـ سخنان‌ دبیر ستاد مبارزه‌ با موادمخدر ریاست‌ جمهوری‌ در سمینار بررسی‌ مسایل‌ اعتیاد کشور، تبریز 27/4/77.

12ـ خبرگزاری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، 19/4/77.

13ـ مصاحبه‌ نگارنده‌ با دبیر ستاد مبارزه‌ با موادمخدر ریاست‌ جمهوری‌، 27/4/77.

14ـ همان‌.

15ـ اظهارات‌ خانم‌ صدیقی‌ نماینده‌ مردم‌ مشهد در مجلس‌، خبرگزاری‌ جمهوری‌ اسلامی‌، 28/3/77.

 

16ـ همان‌.

17ـ مصاحبه‌ با دبیر ستاد مبارزه‌ با موادمخدر ریاست‌ جمهوری‌، 27/4/77 جزوه‌ تأثیر مصرف‌ موادمخدر بر اقتصاد کشور،1371.

18ـ مصاحبه‌ با دبیر ستاد مبارزه‌ با موادمخدر ریاست‌ جمهوری‌، 27/4/77.

19ـ همان‌.

20ـ خبرگزاری‌ جمهوری‌ اسلامی‌، تاریخ‌ 15/2/77.

21ـ مصاحبه‌ با دبیر ستاد مبارزه‌ با موادمخدر، پیشین‌.

22ـ مصاحبه‌ استاندار کردستان‌،30/2/77.

23- UNDCP Report, 1995.

24ـ مصاحبه‌ با دبیر ستاد مبارزه‌ با موادمخدر ریاست‌ جمهوری‌، 27/7/77.

  1. Times, July 13, 1998, p.27.

26ـ نطق‌ افتتاحیه‌ نماینده‌ ایران‌ در اجلاس‌ مشترک‌ کشورهای‌ عضو اکو و سازمانهای‌ تخصصی‌ بین‌المللی‌ موادمخدر، تهران‌، آبان‌ 74.

27ـ مصاحبه‌ با دبیر ستاد مبارزه‌ با موادمخدر ریاست‌ جمهوری‌، 27/4/77.

28ـ نطق‌ افتتاحیه‌ دبیر ستاد مبارزه‌ با موادمخدر در اجلاس‌ مشترک‌ کشورهای‌ عضو اکو و سازمانهای‌ تخصصی‌ مبارزه‌ با موادمخدر، تهران‌، آبان‌ 74.

  1. The Drug in The East Europe,Foriegn Policy,Spring, 1993, p. 73.

30ـ خبرگزاری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، 29/4/77.

31ـ سخنان‌ دبیر ستاد مبارزه‌ با موادمخدر ریاست‌ جمهوری‌ در اجلاس‌ اعضای‌ اکو و سازمانهای‌ بین‌المللی‌ مبارزه‌ با موادمخدر، تهران‌، آبان‌ 74.

32ـ خبرگزاری‌ جمهوری‌ اسلامی‌، 30/4/77.

33ـ خبرگزاری‌ جمهوری‌ اسلامی‌، 29/4/77.

34ـ خبرگزاری‌ جمهوری‌ اسلامی‌، 11/3/77.

35ـ سگن‌، پاراک‌، آمایش‌ سرزمین‌، فصلنامه‌ گفتگو، سال‌ 5، ش‌ 20، تابستان‌ 77، ص‌ 8.

36ـ اعتماد، سلطان‌ محمد، امنیت‌ و ثبات‌ اجتماعی‌ در برنامه‌های‌ آمایش‌ سرزمین‌، مجموعه‌ مقالات‌ توسعه‌ و امنیت‌ عمومی‌، تهران‌، وزارت‌ کشور، 1377، ج‌ 2، ص‌ 13.

  1. Foriegn Policy, op.cit, p.86.

38ـ اخبار خبرگزاری‌ جمهوری‌ اسلامی‌، 9/4/77.

39ـ اداره‌کل‌ برنامه‌ و بودجه‌ سیستان‌ وبلوچستان‌، آمارنامه‌ سال‌ 1374.

40ـ مصاحبه‌ نگارنده‌ با یکی‌ از مدیران‌ وقت‌ سیاسی‌ و امنیتی‌ استان‌ سیستان‌ و بلوچستان‌، (نام‌ محفوظ‌) زاهدان‌، بهمن‌ 1376.

41- UNCDP Report, P. 992.

 

42-Time, July 13, 1998.

43ـ مصاحبه‌ نگارنده‌ با یکی‌ از مدیران‌ سیاسی‌ امنیتی‌ استان‌ سیستان‌ و بلوچستان‌، زاهدان‌، بهمن‌ 76.

44ـ روزنامه‌ جمهوری‌ اسلامی‌، 19/12/76.

45ـ مصاحبه‌ نگارنده‌ با یکی‌ از مدیران‌ وقت‌ سیاسی‌ امنیتی‌ استان‌ سیستان‌ و بلوچستان‌ (نام‌ محفوظ‌)، بهمن‌ 76، زاهدان‌.

  1. Sharam Chubin, Iran's National Security Policy, Capabilities & Impact, Washington, 1994, p.17.

47- UNCDP Report, 1995, p.70.

48-Foriegn Policy, spring, 1993, p.79.

49ـ برای‌ نمونه‌ می‌توان‌ به‌ تشکیل‌ کمیته‌ ویژه‌ مبارزه‌ با موادمخدر در سازمان‌ اکو، طی‌ اجلاس‌ سران‌ اکوادر استانبول‌ در سال‌ 1992 اشاره‌ کرد.

50ـ سخنان‌ دبیر ستاد مبارزه‌ با موادمخدر ریاست‌ جمهوری‌ در اجلاس‌ مبارزه‌ با موادمخدر اکو، آبان‌ 74، تهران‌.

51ـ پیشین‌.