تهدیدهای‌ نظامی‌،امنیتی‌ اسرائیل‌علیه‌ ج‌.ا.ایران‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

بدون‌تردید برای‌ هر کشور و نظام‌سیاسی‌ شناخت‌ دقیق‌ و واقع‌بینانه‌ عواملی‌ که‌موجودیت‌، امنیت‌ و منافع‌ حیاتی‌ آن‌ را تهدیدمی‌کنند از اولویت‌ اساسی‌ برخوردار است‌.زیرا این‌ دسته‌ از تهدیدات‌ که‌ به‌ دلیل‌گستردگی‌ و عمق‌ پیامدهای‌ آنها به‌ "تهدیدات‌استراتژیک‌" موسوم‌اند به‌ راحتی‌ می‌توانند برسر راه‌ حرکت‌ عمومی‌ یک‌ جامعه‌ به‌ سوی‌پیشرفت‌ و توسعه‌ موانع‌ جدی‌ ایجاد کرده‌، یااساساً موجودیت‌ و هویت‌ یک‌ کشور را درخطر اندازد.از آن‌جا که‌ به‌دست‌ آوردن‌ آمادگی‌لازم‌ برای‌ مقابله‌ با هر تهدیدی‌ به‌ طور طبیعی‌متضمن‌ صرف‌ هزینه‌های‌ قابل‌ توجه‌ است‌

موضوعات