امنیـت‌ ملـی‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مدت‌ زمان‌ مدیدی‌ است‌ که‌سیاستمداران‌ از اصطلاح‌ امنیت‌ ملی‌ به‌ منزلة‌یک‌ اصطلاح‌ شعاری‌ و رهبران‌ نظامی‌ نیزبرای‌ تشریح‌ و توصیف‌ هدف‌ سیاسی‌،استفاده‌ می‌کنند. اما اخیراً دانشمندان‌ علوم‌اجتماعی‌ از این‌ اصطلاح‌ همچون‌ مفهومی‌تحلیلی‌ و میدانی‌ برای‌ مطالعه‌، بهره‌ می‌برند.وقتی‌ دانشمندان‌ علوم‌ اجتماعی‌ مدرن‌ ازمفهوم‌ امنیت‌ ملی‌ صحبت‌ می‌کنند عموماًمنظورشان‌ توانایی‌یک‌ ملت‌ برای‌ پاسداری‌ ازارزشهای‌ داخلی‌ در مقابل‌ تهدیدات‌ خارجی‌است‌.

موضوعات