مشکل امنیت ملی در جهان‏ سوم

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

 این مقاله به چگونگی تناوب ایده امنیت ملی در کشورهای جهان سوم می‏پردازد. شرایط امنیت ملی در جهان سوم را با شرایط امنیت ملی در غرب مقایسه و مشخص می‏کند که نوع تفاوتها، ایده مزبور را برای کشورهای جهان سوم، در مقایسه با کشورهای غربی، مشکل‏آفرین‏تر می‏سازد. در این‏جا "امنیت" عمدتا برحسب مسائل اجتماعی - سیاسی و نظامی تعریف می‏گردد. چرا که بُعد اقتصادی موضوع مورد بحث، به‏ویژه اشارات مربوط به توسعه از وضوح برخوردار است.

موضوعات