یکپارچگی ملی و رشد هویت های قومی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه اُرِگان

چکیده

جهانی شدن بازارهای اقتصادی و گسترش انواع ارتباطات جهانی و تغییراتی که در روابط بین کشورها به وجود آمده، زمینه ساز روندی است که به اعتقاد پاره ای صاحب نظران، از اهمیت های دولت ملی خواهد کاست. اما با وجودی که دولت های ملی به عنوان اصلی ترین بازیگران بین المللی از اواسط قرن گذشته تاکنون بتدریج تن به جایگزین های دیگر می دهند، جهان هنوز شاهد خلق دولت های ملی جدید است وبا توجه به گستردگی و تنوع اقوام ساکن در کره زمین، روند خلق کشور ملتهای نوین احتمالاً ادامه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National Integrity and The Growth of Ethnic Identities

نویسنده [English]

  • Kavous Seyyed Imami
چکیده [English]

The Synchronical growth of two seemingly contradictory phenomenons is in these two decades very surprising. On the one hand, we can see "Globalization" process in culture, economic markets and political-law modes. On the other hand, there is ethnic differences and focus on fundamental group identity and ethnic royalties in many regions and stales. Contrary to prediction of many experts of development and international observers in 1960s and 1970s, wide scale modernization doesnot contribute to decline of local and ethnic sensations. Causes and quality of ethnic identities in many different areas of world, and correct ways of dealings with pluralistic process which is forming in cultures and identities, is the question attracts social scholars. In this article I want through debates on nationalism and ethnic nationalism, present an appropriate framework for studying ethnic nationalism and its formation. By using of Anderson and other constructionist theorists - who believe in forming the national and ethnic identities in collective mode- I propose that ethnic sensities (though inactive and asleep) under influence of different internal and external factors with intellectual and the other famous ethnic figures, can be made collective at once and questions nation integrity of countries.

1-Connor, Walker, Ethnonationalism: The Quest For Understanding , Princeton , Princeton University Press , 1994 . p. 169.
2-Naisbitt , John , Global Paradox , New York , William Morrow & Co , Inc., 1994 , p . 34.
3-Schudson , Michael , Culture and the Integration of Nationnal Societies , International Social Science Journal , no 139 (February 1994) , PP. 63 – 81.
4-Anderson , Bendeict , Imagined Communities : Reflections on the Origins and Spread Of Nationalism , London , Verso , 1983.
5-Rupesinghe , Kumar and Valery A . Tishkov , eds. Ethnicity and Power in the Contemporary World , Tokyo and New York , United Nations University Press , 1996 , p . 11.
6-Connor , Walker , Ethnontionalism , in Myron Weiner and s. p . Huntington , Understanding Political Development , Boston , Little Brown & co , 1987.
7-Ibid .
8-Rupesinghe , Kumar and A . Tishkov , op . cit.