شکاف های قومی و خشونت در پیکارهای سیاسی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

یکی از جنبه های مهم نوگرایی سیاسی را باید در حاکمیت فرهنگی مذاکره و رقابت های مسالمت جویانه در پیکارهای سیاسی دانست. مذاکره به جای خشونت و پذیرش اصل رقابت مسالمت جویانه یکی از شاخص های مهم جامعه مدنی بشمار می رود. سئوال مهم این است که چگونه خشونت در پیکارهای سیاسی جای خود را به رقابتهای مبتنی بر گفتگو و مذاکره میدهد. آیا تنها عامل به خشونت کشیده شدن قلمرو سیاست، نظام سیاسی و شکل حکومت است؟ عوامل جامعه شناختی و اجتماعی مؤثر بر این پدیده کدامند؟ یکی از جنبه های مهم مدرنیسم سیاسی را باید حاکمیت فرهنگ گفتگو بر جامعه دانست. گفتگو به جای خشونت و رقابت های مسالمت آمیز به جای جنگ داخلی را باید یکی از شاخص های اصلی توسعه سیاسی و جامعه مدنی قلمداد نمود.سئوال مهم این است که چگونه خشونت در پیکارهای سیاسی جای خود را به رقابت های مسالمت جویانة مبتنی بر گفتگو و مذاکره می دهد؟مطالعات جامعه شناسان حاکی از آن است که علاوه بر عوامل سیاسی برخاسته از بالا، صورت بندی شکاف های اجتماعی در پایین نیز در این امر مؤثرند. در ایتن تحقیق، درصدد نشان دادن رابطة سیستم فرهنگ مشارکت سیاسی بر یک جامعه و ماهیت شکاف های اجتماعی هستیم.فرضیة تحقیق مبتنی بر این اصل است که شکاف‍های اجتماعی شکل دهندة‌ نوع خواسته ها و تقاضاهای گروههای مختلف اجتماعی است. در صورتی که خواسته‍های اجتماعی به گونه ای طرح شوند که اساساً گفتگو ناپذیر باشند، نمی توان چندان به پیکارهای مسالمت جویانه در صحنة سیاست امیدوار بود. در این تحقیق فریضه یاد شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به نوع شکاف بندی های اجتماعی در ایران عصر پهلوی نیز اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethnic Gaps and Violence in Political Struggles

نویسنده [English]

  • Hojjatollah Ayyubi
چکیده [English]

One of the most important aspect of political modernism is rule of "Dialogue" culture in society. Here, replacement of violence in political Struggles with peaceful rivallry based on dialogue is the main question. Are political system and government form the only factors in expansion of violence into politics? What are the social and sociological factors in this process? Sociological studies show that besides political factors from the "above", social gaps formation from the "bottom" are effective in this regard. In this research we want to show the relation between the system of political participation culture and society, and nature of social gaps. The hypothesis is social gaps form various groups'' demands and needs. If social demands be in a nondialeclical mode, there will be no hope for peaceful struggles in politics area. Such demands are rooted in gaps that we call them preferably "Identical gaps". Ethnic gaps as Identify gaps with regard to their post-class nature and emphasise on linguistic, racial and ethnic Identities can become main factor in general mobilization of special ethnic.Scholars such as Steven Regan show that in western societies after transition from Identical gaps to economic gaps, there is peacepul political participation in place of political violence.In this Article the above hypothesis will be considered and mention to various kinds of social gaps in Pahlavi era.

1­ـ دراین باره نگاه کنید به:
Seller , D. L . , Partis et Familles Politiques , Paris , PUF , 1980, p. 110 et Suiv.
2- Rokkan , Lipset , Party Systems And Voter Alignment , New York , Free Press , 1977
 3- Rokkan. , Un modele geo – economique et geo – Politique de quelques Sources de Variations en Europe de Louesl Revue International de Politique Comparee , Vol .2 , no 1 , 1995 , P.149.
 4-Krlest , M ., Les democraties Occidentales: une approche comparative , Paris , Coll. Politique Comparee , 1994 , P .219.
5- Seller , D .L ., Partis et Familles Politiques , Paris , PUF , Coll , Themis , 1980.
6- Digard , j. p., (sous dir) , Le Fait ethnique en Iran et en Afghanistan , in Collogue international de lare Cherche Scientifique , Ivry Sur – Seine , 10 et 11 oct , ed. CNRs , 1986.
7- Cottam , R ., Nationalism in Iran , Pittsburgh, University of Pittsburgh Press 1979 , P. 166.
8- Amirahmadi , M ., A Theory of Ethnic Collective Movements and Its Application to Iran , Ethnic And Racial Studies , Vol . 10 , no 4 , oct., 1987.
9ـ در خصوص نابرابری های اقتصادی قومیت ها در ایران نگاه کنید به:
Aghajanian , A ., Ethnic Inequality in Iran : An Overview , International Journal of Middle East Studies , no 12, 1983 , P .212 .
11- Ibid , p. 215 .
12- Braud , P., A Structural Theory of Aggression , in , Felerabend . I., Gurr T. (eds) , Anger , Violence And Politics , Theories and Researches Englewood Cliff , Prentice Hall , 1972 , P. 85.
13- Braud , P ., La Violence Politique dans les democraties occidentales , Paris , L Harmattan , 1993.
14-Faver , P ., La manifestation , Paris , Presse de la F . N . S . P, 1990.
15- در این زمینه نگاه کنید به:
Lagroye , J . Sociologie Politique , Paris , Dalloz , 1991 , p . 295 et Suiv.
16- Operschall , A ., Social Comflict and  , op . cit .
17- Mayer , N ., Perineau D., Les Comportements Politiques , Paris , Armand Colin , 1992 , P .160 .
18- Olson , M ., The Logiqne of Collective Actions , Tr . Fransais , Paris , PUF , 1978 .
19- Deutsche , K ., Social Mobilization and Political Development , American Political Science Review , Vol . 55 , 1961.
20- Weiner , R ., Violence in Pre – Modern Societies , American Political Science Review , Vol 60, 1960 .