قومیت عرب و هویت ملی در ج.ا.ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

از نقطه نظر توسعه، ملت سازی مساله ای بسیار مهم است و در فرایند ملت سازی هویت ملی، جایگاه خاصی دارد. زمانی می توان از هویت ملی صحبت به میان آورد که فرایند ملت سازی ـ یعنی تشکیل یک ملت که دارای سرزمین معین با مرزهای مشخص، نظام حکومتی خاص خود و برخی دیگر از ویژگی هایی که صفت مشخصه و وجه تمایز آن از سایر ملت ها است ـ تحقق یافته باشد. این فرایندی است که در ادبیات مربوط به علوم سیاسی از آن به تشکیل دولت ملی تعبیر شده است. لذا مادامی که شکل بندی های جدید جامعه بشری درسیر تحول تاریخی جوامع از شکل بندی های ابتدایی به پیشرفته، به صورت تدریجی انجام می شود.هر مرحله ای از این تحول، فرایند هویت شناسی خاص خود را دارد و امکان اینکه، بازمانده هایی از هویت شناسی یک مرحله، به دورن هویت شناسی مرحلة بعدی راه یابد، وجود دارد. هم اکنون دولت های ملی، بزرگترین واحد شکل بندی اجتماعات انسانی هستند، و کل جمعیت جهان در واحدهایی با جغرافیای سیاسی، دولت و ملت معینی، تقسیم شده اند. تشکیل دولت های ملی، در برخی از نقاط جهان سابقه ای نسبتاً طولانی دارد، در حالی که بسیاری از کشورها ـ من جمله کشور ایران ـ تشکیل دولت ملی، سابقه ای طولانی ندارد، و از زمان پیدایش دولت ملی، روند هویت شناسی آن، همراه با روند ملت سازی با موانعی روبرو بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Arab Ethnicity and National Identity in I.R.Iran

نویسنده [English]

  • Noorollah Qaisary
چکیده [English]

Historical develop/net of societies from primitive formation towards advanced one is gradual. Each phase of this development has it"s special idendity-knowing process. Nation-States are now the great unit of human societies formation, the world population are divided in unites with political geography, state and certain nation. In some parts of the world national state-making have a long record, and this issue made most of them able in overcoming on national identity-knowing. But in some countries, such as Iran National state-making has a short record, and we should have some difficulties in this way.In this article with presenting some discussion about Identity,national identity and its elements, forming process of national identity, and a model for elements that are effective in national identity-formation, the author pays attention to evaluating the tendency of Arab ethnicity in Khuzistan with regard to national identity in Islamic Republic of Iran.

1ـ رجوع شود به:
ـ مکنزی، یان و دیگران، مقدمه ای بر ایدئولوژی های سیاسی، م. قائد، تهران، نشر مرکز، 1375، ص 218.
2-Coleman , James , The Development Syndrome: Diffrentiation – Equality – Capacity , in Lonard Binder and thers (eds) Crises and Sequences in Political Development , Princeton , Peinceton University Press 1947 ,PP. 77,78.
3ـ مکنزی و دیگران، پیشین، ص 220ـ 219.
4- - Oommen , T. k. Citizenship , Nationality and Ethnicity , Cambridge , Polity press , 1997, p.36.
5- International Enyclopedia of the Social Sciences , Edited by David Sills , 1969, p. 67.
6ـ پالمر، مونتی و دیگران، نگرشی جدید به علم سیاست، منوچهر شجاعی، تهران، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی، 1372، صص 6ـ5.
7ـ همان، ص 151.
8ـ رفیع پور، فرامرز، سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی، تهران، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی، 1372، صص 6ـ5.
9ـ گیدنز، آنتومی، جامعه شناسی، منوچهر صبوری، تهران، نشرنی، 1374، ص256.
10ـ رفیع پور، پیشین، صص 12و13و14 .
11ـ رجوع شود به جدول شماره1.