سیاست قومی پهلوی اول در قبال قوم لر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مرکز اسناد انقلاب اسلامی

چکیده

دوره رضاشاه دوره جدیدی در برخورد حکومت مرکزی با ایالات و عشایر و گروه های قومی بود. بررسی و تجزیه و تحلیل این برخورد جدید جز در پرتو تحولات تاریخ معاصر ایران از مشروطه به بعد و نیز بررسی و ماهیت قدرت نوظهور رضاشاهی امکان پذیر نیست. ماهیت سنتی قدرت پالتریمونیالی ویژه جامعه ایران که ناشی از شرایط متعددی بود، در دوران قبل از مشروطه باعث شده بود که حکو مت های مرکزی همواره سازوکار خاصی را در کنش خویش نسبت به حکومت های محلی و مرکز گریز و گروه های قومی و ایلات و عشایر در پیش بگیرد. این واکنش، واکنش بررسی علل و عوامل و زمینه های تاریخی پیدایش مساله قومیت و قوم گرایی و نیز ارزیابی سیاست قومی دولت های حاکم بر ایران برای شناخت دقیق موضوع و فایق آمدن بر بی‍ثباتی سیاسی ناشی از تضادهای قومی ضرورت تام دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pahlavi Regime Policy Toward LOR Ethnic

نویسنده [English]

  • Ruhollah Bahrami
چکیده [English]

Examination of factors, causes and historical grounds of ethnicity issue and etlinicism, besides evolution of ethnic policies of Iranian governments are veiy necessany for exact understanding and dominating political instability of ethnic oppositions.According to this understanding we can recognize why contrary to fundamental changes in structrue of Iranian society in this century, the ethnic issues is yet an important factor.This article will review these factors, causes and grounds in regard to LOR ethnic. After brief mention on racial and ethnical roots of LOR ethnic, and their social, cultural and economic condition the focus of study will be on Palilavi/s (first and second) ethnic Policies in 1304-1357. Here will be examined different policies of Pahlavi regime.

1- Frye, Richard,. The Heritage of Persia, 2nd ed., Sphere Books, 1976, pp.1-16
2 ـ گروه سه، رنه، امپراطوری صحرانوردان، عبدالحسین میکده، تهران، نشر علمی و فرهنگی، 1368، ص 5-4.
3 ـ اصطخری، المسالک و الممالک، به کوشش ایرج افشار، تهران، نشر بنگاه ترجمه، 1368)، ص 126.
4 ـ اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ مغول، تهران، نشر امیرکبیر، 1363، ص 56.
5 ـ بدلیسی، شرف خان، شرفنامه یا تاریخ کردستان، به اهتمام محمد عباسی، تهران، نشر علمی، بی تا، ص 80.
6 ـ مؤلف ناشناس، عالم آرای شاه عباس صفوی، چاپ اول، به اهتمام یدالله شکری، تهران، نشر اطلاعات، 1363، صص 131 ـ 130.
7 ـ ر.ک: پایان نامه کارشناسی ارشد شهرام یوسفی فر، دانشجوی رشتة تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، شهریور 1375.
8 ـ مستوفی، حمیدالله، تاریخ گزیده، به تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران، نشر امیرکبیر، 1364، صص 550 - 551.
9 ـ پیشین، ص 73 ـ 72.
10 ـ مؤلف ناشناس، پیشین، ص 130
11 ـ همان، صص 131 ـ 132.
12 ـ اسکندربیگ، عالم آرای عباسی، ج اول، تهران، نشر امیرکبیر، 1364، ص 468.
13 ـ سفرنامه سانسون، ترجمه تقی تفضلی، چاپ اول، تهران، نشر ابن سینا، 1364، ص 119.
14 ـ بدلیسی، پیشین، ص 80.
15 ـ سیوری، راجر، ایران در عصر صفوی، احمد صبا، تهران، نشر کتاب، 1363، ص 73.
16 ـ یزدی، ملاجلال منجم، روزنامه ملاجلال یا تاریخ عباسی، به کوشش سیف الله وحیدنیا، تهران، انتشارات وحید، 1367، ص 161.
17 ـ ترکمان منش، پیشین، ج اول، صص 541 ـ 540.
18 ـ باستانی پاریزی، محمد ابراهیم، سیاست و اقتصاد در عصر صفوی، تهران، نشر صفی علیشاه، 1362، ص 282.
19 ـ گلستانه، محد امین، مجمل التواریخ، به اهتمام مدرس رضوی، تهران، چاپ دانشگاه تهران، 1344، صص 183 ـ 182 و 250 ـ 243.
20 ـ روضه الصفای ناصری، ج 9، ص 296.
21 ـ راولینسون، سرهنری، گذر از ذهاب به خوزستان، سکندرامان الهی بهاروند، تهران، نشر آگاه، 1362، صص 15 ـ 20.
22 ـ ادموندز، جان، سیسل، یادداشت های سفر لرستان، اسکندر امان الهی بهاروند (همراه رساله مینورسکی و مفربارون دوبلر درباره لرستان و لرها) تهران، نشر بابک، 1362، صص 128 ـ 112.
23 ـ بختیاری، سردار ظفر، خاطرات، تهران، نشر یساولی، 1363، صص 259 ـ 258.
24 ـ بارون، دوبد، سفرنامه لرستان، اسکندر امان الهی بهاروند و لیلی بختیار(بهمراه رساله لرستان و لرها و یادداشت های ادموندز) تهران، نشر بابک، 1362، ص 177، ایضاً. ر. ک. پایان نامه کارشناسی ارشد روح الله بهرامی، بررسی تاریخ سیاسی اجتماعی لرستان در عصر والیان لر (دانشگاه تربیت مدرس، 1375) فصل روابط شاه و والی.
25 ـ ضل السلطان، مسعود میرزا، تاریخ سرگذشت مسعودی، تهران، نشر یساولی، 1363، ص 286 و 276.
26 ـ کسروی، احمد، تاریخ هیجده ساله آذربایجان، تهران، نشر امیرکبیر، 1371، ص 189 و 188.
27 ـ آیرونساید، ادموند، خاطرات سیاسی و اسناد، بهروز قزوینی، تهران، نشر آینده، 1361، ص 186 ـ 190، همچنین، مرکز مطالعات تاریخ معاصر (بنیاد مستضعفان)، مرکز اسناد، سیاهه کلاسور اسناد مخصوص رضاشاه، سیاهه 254.
ـ شیخ السلامی، جواد، نظری به کودتای سوم اسفند 1299، مجله سیاسی و اقتصادی، شماره 40 ـ 41، ص 15.
-The Cambridge History of Iran, London, Combridge University Press, Vol. VII, The Tribes in 18th  And 19th Century Iran.
28 ـ راولینسون، پیشین، ص 52 ـ 51.
29 ـ ادموند، پیشین، ص 99 ـ 98.
همچنین: گروته، سفرنامه، مجید جلیل وند، تهران، نشر مرکز، 1369، صص 36 و 42.
30 ـ پیش بینی های شاهزاده سالارالدوله که امیدوار بود با طرح ایجاد لرستان مستقل بتواند ایلات لر را زیر پرچم خود گردآورد به کلی غلط از آب درآمد و حتی نزدیکترین اقوامش یعنی والی پشت کوه (غلامرضا خان) و داوودخان رئیس ایل کلهر که هر دو پدر زنان او بودند هستند از همکاری با او دریغ ورزیدند. (گروته، پیشین، ص 67).
31 ـ حسین ملکی، تاریخ بیست ساله ایران، ج 2، تهران، نشر ناشر، 1363، (ماجرای جنگهای لرستان).
32 ـ دبد، بارون، سفرنامه لرستان و خوزستان، محمد حسین آریه، تهران، نشر علمی و فرهنگی، 1371، ص 426.
33 ـ گروته، پیشین، ص 36.
همچنین: سفرنامه سر اوستن هنری لایارد، ماجراهای اولیه در ایران، مهراب امیری، نشر وحید، 1367، ص 304.
امیر احمدی، احمد، خاطرات نخستین سپهبد ایران، به کوشش غلامحسین زرگری نژاد، تهران، مؤسسة مطالعات و پژوهش های تاریخ معاصر، 1373، ص 200.
34 ـ گروته، پیشین، ص 68 ـ 67.
35 ـ همان، ص 43.
36 ـ امیر احمدی، پیشین، ص 200 و 201.
37 ـ همان، ص 212.
38 ـ همان، ص 220.
39 ـ کسروی، تاریخ پانصدساله خوزستان، تهران، نشر خواجو، 1362، ص 191 ـ 190.
40 ـ آیرونساید، خاطرات، تهران، آینده، 1361، صص 190 ـ 186.
41 ـ بهار، ملک الشعراء، احزاب سیاسی در ایران، ج 2، تهران، نشر امیرکبیر، 1371، ص 168.
42 ـ گروته، پیشین، ص 36.
43 ـ گریشمن، رمن، هنر ایران، عیسی بهنام، تهران، نشر علمی و فرهنگی، 1371، صص 41 تا 80.
44 ـ بهرامی، روح الله، مرزبان سرزمین ایلام، مجله تحقیقات اسلامی، سال دهم، شماره 1 و 2، 1374، ص 188.
45 ـ گروته، پیشین، ص 188.
46 ـ امیر احمدی، پیشین، ص 332.
47 ـ بیات، کاوه، اسناد سپهبد شاه بخشی (عملیات لرستان)، تهران، نشر شیراز، 1376، صص 33 و 35.
48 ـ امیر احمدی، پیشین، ص 407 ـ 401.
49 ـ اسناد منتشر نشده در مورد لرستان.
50 ـ ر. ک. مصوبات دولت، جلسه پنج شنبه، 10 اسفند ماه 1306 و یکشنبه 13 اسفند ماه 1306.
51 ـ امیر احمدی، پیشین، صص 314 و 315.
52 ـ همان، صص 262 ـ 260.