سیاست قومی

مطالب عمومی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 پژوهشگر پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

تکوین ملت ـ کشورها و گسترش اروپا از قرن پانزدهم میلادی، برای اولین بار جوامعی را اجاد کرد که دارای گروه های نژادی و قومی متمایز بوده و در درون یک نظام اقتصادی و سیاسی مشترک و واحد با هم زندکی می کردند. اما ظهور جوامع چند قومیتی پدیده تاریخی جهان معاصر بوده و زائیده حوادث جهانی متعددی است. عوده ترین عوامل مهاجرت های گسترده طی قرون نوزده و بیست و تأسیس دولت های تازه مؤلف در این مقاله به ارائه شرحی جامع و مستند در خصوص انواع الگوهای رایج در سطح جهانی برای حل مسأله قومیت ها پرداخته است. بزعم او با تأمل در سیاست های موجود میتوان سه الگوی مادر را استخراج نمود:
اول ـ سیاست همانند سازی که به دو صورت فرهنگی و ساختاری اعمال شده است و نقطه مقابل سیاست تکثرگرایانه می باشد. دو شاخه اصلی سیاست تکثرگرایانه در حقیقت به عنوان موارد دوم و سوم از الگوهای سیاست قومی مطرح هستند، که عبارتند از:
دوم ـ تکثرگرایانه مساوات طلبانه که در آن گروه های قومی بسان گروه های ذی نفع درآمده و در سیاست کشور نقش ایفاء می‏کنند.
سوم ـ تکثرگرایی غیر مساوات طلبانه که اشکال متنوعی از قبیل استعمار داخلی و امحاء قومیت ها را در برمی گیرد.
در پایان این نوشتار، مؤلف بیان می دارد که این سه مدل نمی توانند تمام واقعیت های مربوط به سیاست قومی را در عصر حاضر برای ما توصیف کنند. لذا مقوله «سیاست قومی» توجه بیشتری را از سوی محققان می طلبد و اینکه ما باید از این رهگذر تلاش کنیم تا زوایای دیگر سیاست قومی را دریابیم و به ارائه الگوهای تازه ای همت گماریم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ethnic Policy

نویسندگان [English]

  • Martin Marger 1
  • asghar eftekhari 2
1
2
چکیده [English]

In this article aut her give us a complet explanation of different models of Ethnic Policy. According to him, three important models, are: Assimilation: which may be Cultural or Structural. At the opposite side, we have Pluralism which has two important branchs: Equalitarian Pluralism, Which in it, "Ethnic Groups" will act as "Intrest Groups ". Non-Equalitarian Pluralism, which covers different policies as: Internal Colonalism and Ethnic Explosion. At the end, autlier says that, these models Could'l tell us all things about Ethnic Policy in the Present world. Thus we should pay more attantion in Internal Policies and make new modesl for explanation different sides of this vital subject.