قدرت‌های نوظهور و نظم هژمونیک

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشگاه اردکان

چکیده

دولت هژمون معمولاً نظم هژمونیکی را در راستای دستیابی به منافع خود ایجاد و سعی در حفظ آن دارد. بنابراین، ممانعت از وقوع جنگ‌های اصلی و مرکزی تبدیل به مهم‏ترین هدف دولت هژمون در نظم هژمونیک می‌شود. در تقابل با دولت هژمون، قدرت‌های نوظهوری قرار دارند که با توجه به متغیر رضایت، نقش، ایدئولوژی و تحولات قدرتی و نقشی که تجربه می‌کنند، سعی در ایجاد نظم‌های منطقه‌ای منطبق با اصول و قواعد مورد نظر خود دارند و چالشی برای نظم هژمونیک هستند. سوال این مقاله عبارت از این است که راهبردهای قدرت‌های نوظهور در نظم هژمونیک مبتنی بر چه اصول و مبنایی است؟ در پاسخ به این سوال و با توجه به مفروض پویایی قدرت و تأثیر متغیر نقش و رضایت بر طراحی راهبردهای بازیگران در نظام بین‌الملل، این فرضیه مطرح می‌شود که نزدیکی قدرت‌های نوظهور با هژمون منجر به تغییرات نقشی در رفتارهای بازیگران و این خود منجر به الگوهای رفتاری تعارضی در روابط با هژمون و کم‏شدن شکاف قدرتی منجر به اتخاذ سیاست‌های تجاوزگری و چالش‌گری بازیگر نوظهور ناراضی می‌شود. این پژوهش با تمرکز بر نظریه‌های چرخه قدرت، ثبات هژمونیک و گذار قدرت، سعی در تبیین راهبردهای قدرت‌های نوظهور در نظم هژمونیک دارد.

کلیدواژه‌ها


سیف زاده، حسین (1396) اصول روابط بین‌الملل (الف و ب)، تهران، نشر میزان.
شامیری شکفتی، افشین، شاهنده، بهزاد و محسن اسلامی (1397) نگرش نوین به امنیت و رویکرد امنیتی فراگیر چین، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 21، شماره 79.
جمشیدی، محمد (1386) نظام‌های بین‌المللی تک‌قدرت محور: تک‌قطبی، هژمونی و امپراتوری، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 10، شماره 38.
موسوی شفائی، مسعود و مهدی شاپوری (1394). آمریکا و نظام بین‌الملل: از نظمی تک‌قطبی تا نظمی فراقطبی، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 18، شماره 68.
 
Arrighi, G., & Silver, B. J. (2001) Capitalism and World (dis)Order, Review of International Studies, 27(5).
Beeson, M. (2009) Hegemonic transition in East Asia? The dynamics of Chinese and American power. Review of International Studies.
Bergesen, A. (1984) The Critique of World-system Theory: Class Relations or Division of Labor? Sociological Theory, No. 2.
Boswell, T. (1995) Hegemony and bifurcation points in world history. Journal of World-Systems Research.
Boswell, T. and Sweat, M. (1991) Hegemony, Long Waves, and Major Wars: A Time Series Analysis of Systemic Dynamics. International Studies Quarterly, 35(2).
Bousquet, N. (1980) From Hegemony to Competition: Cycles of the Core? Processes of the World System, No. 3.
Chase-Dunn, C. and Podobnik, B. (1999) The Next World War: World-system Cycles and Trends, London: Sage Publications Ltd.
Ciambra, A. (2007) Unipolarity and Hegemony in the Global Political System, Working paper for the MSc in EU Governance and International Politics, Università degli Studi di Catania.
Doran, C. F. and Parsons, W. (1980) War and the Cycle of Relative Power. American Political Science Review, 74(4).
Gilpin, R. (1981) War and Change in World Politics. Cambridge University Press.‏
Gilpin, R. (2016) The Political Economy of International Relations. Princeton University Press
Organski, A.F.K. (1958) World Politics, New York: Alfred A. Knopf.
Holsti, O. R. (1992) Public Opinion and Foreign Policy: Challenges to the Almond-Lippmann Consensus. International Studies Quarterly, 36(4).
Hopkins, T. K. and Wallerstein, I. (2016) Cyclical Rhythms and Secular Trends of the Capitalist World-Economy. Review Fernand Braudel Center, 39(1/4).
Huygens, A. D. (2017) American Decline and Changing Global Hegemony.‏ Iowa State University.
Ikenberry, G. J. and Kupchan, C. A. (1990) The Legitimation of Hegemonic Power. World Leadership and Hegemony.
Ikenberry, G. J. and Nexon, D. H. (2019) Hegemony Studies 3.0: The Dynamics of Hegemonic Orders. Security Studies. Vol. 28. No 3.
Ikenberry, G. J. (2014) From Hegemony to the Balance of Power: The Rise of China and American Grand Strategy in East Asia. International Journal of Korean Unification Studies, 23(2).
Ikenberry, G. J. (2011) Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order. Princeton University Press.‏
Ikenberry, G. J. (2018) The End of Liberal International Order? International Affairs, 94(1).
Ikenberry, G. J. (2010) The liberal international order and its discontents. Millennium, 38(3).
Kugler, J., & Lemke, D. (1996) Parity and War: Evaluations and Extensions of the War Ledger. University of Michigan Press.
Kugler, j. and organski, A.F.K.  (1980) Deterrence and the Arms Race: The Impotence of Power, International Security, Vol. 4, No. 4.
Kugler, J. and Organski, A.F.K. (1989) The Power Transition: A Retrospective and Prospective Evaluation. In: M.I. Midlarsky (ed.) Handbook of War Studies. Boston, MA: Unwin Hyman.
Li, X. and Zhang, S. (2018) Interdependent Hegemony: China’s Rise Under the Emerging New World Order. China Quarterly of International Strategic Studies, 4(02).
Liao, H. C. (2014) State Dissatisfaction: Predicting the Occurrence of Interstate War. Asian Politics & Policy, 6(2).
Lemke, D. (1997) The Continuation of History: Power Transition Theory and the End of the Cold War. Journal of Peace Research, 34(1).
Lemke, D. and Werner, S. (1996) Power Parity, Commitment to Change, and War. International Studies Quarterly, 40(2).
Levy, J. S. (2014) War in the Modern Great Power System: 1495-1975. University Press of Kentucky.
Mann, M. (2004) Incoherent Empire: A Critique of US Foreign Policy from the Perspective of Comparative and Historical Sociology. Irish Studies in International Affairs. Vol. 15.
Mastanduno, M. (1997) Preserving the Unipolar Moment: Realist Theories and US Grand Strategy After the Cold War. International security, 21(4).
Mearsheimer, J. (2001) The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton & Company.
Modelski, G. (1978) The Long Cycle of Global Politics and the Nation-state. Comparative Studies in Society and History, 20(2).
Modelski, G. and Thompson, W. R. (1999) The Long and the Short of Global Politics in the Twenty-first Century: An Evolutionary Approach. International Studies Review, 1(2).
Powell, R. (1995) Stability and the Distribution of Power. World Politics, Vol. 48, No. 2.
Rasler, K.A. and Thompson, W.R. (1989) War and State Making: The Shaping of the Global Powers. Boston: Unwin Hyman.
Schmidt, B. (2018) Hegemony: A conceptual and theoretical analysis. DOC Research Institute, No. 15.
Shannon, T.R. (1989) An Introduction to the World-System Perspective. Boulder, CO: Westview Press.
Sheetz, M. and Mastanduno, M. (1998) Debating the Unipolar Moment. International Security, 22(3).
Siebrits, A. (2010) The Role of Great Power War in the Rise of Hegemons: a Study of Dutch Hegemonic Ascent in the Modern World-System (Doctoral dissertation, Stellenbosch: University of Stellenbosch).‏
Thompson, W. R. (1988) On global war: Historical-structural Approaches to World Politics. University of South Carolina Press.
Toynbee, A. J. (1987) A Study of History: Volume I: Abridgement of Volumes I-VI (Vol. 1). Oxford Paperbacks.
Wallerstein, I. (2011) The Modern World-System II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600–1750. Univ of California Press.
Wallerstein, I. (1990) Marx, Marxism-Leninism, and Socialist Experiences in the Modern World-System. Thesis Eleven, 27(1).
Wallerstein, I. (2003) The Decline of American Power: The US in a Chaotic World. New Press.
Walt, S. M. (1985) Alliance Formation and the Balance of World Power. International security, 9(4).
Wohlforth, W. C. (1999) The Stability of a Unipolar World. International security, 24(1).
Wright, Q., & Wright, L. L. (1983) A study of war. University of Chicago Press.
Yilmaz, S. and Xiangyu, W. (2019) Power Transition Theory Revisited: When Rising China Meets Dissatisfied United States. China Quarterly of International Strategic Studies, 5(03).