تاریخ ‏نگاری سازمان‏ های اطلاعاتی: از تقویت هویت ملی تا منبعی برای روایت تاریخ

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

این پژوهش به چرایی تاریخ‌نگاری سازمان‏ اطلاعاتی در نظام‌های سیاسی می‌پردازد. تاریخی که بخش عمده‌ای از آن یا به دلیل پنهان‏‏کاری مستتر در فعالیت‌های اطلاعاتی از انظار مخفی شده است یا ملاحظات و مصالح سیاسی یا غفلت از این مهم، مدفن آن گردیده است. در این پژوهش به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال هستیم که «نوشتن و ثبت تاریخ سرویس‌های اطلاعاتی چه کمکی به امنیت ملی می‌‌کند؟» هدف از انجام این پژوهش، روشن ‏ساختن ابعاد تاریخ‌نگاری سازمان‌های اطلاعاتی و تأثیر آن در امنیت ملی است. داده‌های مورد نیاز از طریق منابع ثانویه و سپس مصاحبه با شش نفر از خبرگان موضوع گرد‌آوری شده است. داده ‏ها نیز به روش تحلیل موضوعی و با استفاده از کدبندی باز، کدبندی محوری و کدبندی گزینشی تحلیل شده ‏اند. به این منظور در ابتدا به نقش سازمان‌های اطلاعاتی در کشورداری پرداخته می‌شود و سپس هفت دلیل تاریخ‌نگاری سازمان اطلاعاتی که نتیجه پژوهش می‌باشد، ذیل سه بعد اصلی معرفی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historiography of Intelligence Organizations: from Strengthening National Identity to a Source for Narrating History

نویسنده [English]

  • Gholamreza Salarkia
چکیده [English]

This study deals with the reasons of historiography of intelligence organization in political systems, a history in which much of it has been hidden from view either because of covert secrecy in intelligence activities or because of political considerations or neglect. In this study, we seek to answer the question, "How does writing and recording the history of intelligence services help national security?" The purpose of this study is to clarify the dimensions of historiography of intelligence organizations and its impact on national security. The required data were collected through secondary sources and then interviews with six experts on the subject were conducted. Data were also analyzed by thematic analysis using open coding, axial coding and selective coding. For this purpose, first the role of intelligence organizations in state craft is discussed and then the seven reasons for the historiography of intelligence organizations that are the result of research are introduced under three main dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historiography
  • Intelligence Organization
  • Policy Making
  • Intelligence Studies
اشرف احمدی، احمد (1345)، قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان. چاپ‌خانه‌ بانک بازرگانی.
امیرخانی، امیرحسین، سالارکیا، غلامرضا، صادقیان قراقیه، سعید (1395)، مطالعه تطبیقی نشریات اطلاعاتی دانشگاهی در جمهوری اسلامی ایران و غرب: رویکرد تبینی در برابر رویکرد تاریخی، نشریه علمی پژوهشی پژوهش‌های اطلاعاتی، سال پانزدهم، شماره 41.
اندرو، کریستوفر (1396)، پیشینه اطلاعات از سال 1939، در: سرویس‌های اطلاعات ملی: نقد حال درک آینده، گریگوری اف ترورتون، ویلهلم آگرل، ترجمه: معاونت پژوهش و تولید علم، دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
بوزمان، آدا ب. (1382)، اطلاعات استراتژیک و کشورداری، ترجمه و انتشار: پژوهشکده مطالعات راهبردی
حکیمیون، اقبال (1386)، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران تا پایان دوره‌ رضاشاه تهران: مؤسسه‌ مطالعات تاریخ ایران معاصر.
دمارانش، کنت (1380)، جنگ جهانی چهارم: دیپلماسی و جاسوسی در عصر خشونت، ترجمه: سهیلا کیانتاژ، انتشارات اطلاعات.
سالارکیا، غلامرضا (1398)، نقش رژیم صهیونیستی در ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی، ابرار معاصر تهران.
سالارکیا، غلامرضا (1391)، تحول مفهوم پنهان‏کاری: از ویژگی هستی‌شناختی تا ابزاری برای فعالیت اطلاعاتی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 56.
سعادت، غلامرضا و سالارکیا، محمدرضا (1396)، تاریخ اطلاعات در ایران: از ایلام تا قاجار، تهران: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
شاهدی، مظفر (1386)، ساواک: سازمان اطلاعات و امنیت کشور، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
غنی، سیروس (1389). ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیس‌ها، ترجمه: حسن کامشاد، تهران:  انتشارات نیلوفر.
لوونتال، مارک ام. (1394)، اطلاعات: از اسرار تا سیاست (ویرایش دوم)، ترجمه: معاونت پژوهش و تولید علم، تهران: انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
میرمحمدی، مهدی (1390)، سازمان‏های اطلاعاتی و سیاست خارجی: مطالعه موردی نقش سازمان سیا در سیاست خارجی آمریکا، تهران: مؤسسه تحقیقات و مطالعات بین المللی ابرار معاصر تهران.
میرمحمدی، مهدی و سالارکیا، غلامرضا (1393)، سازمان‌های اطلاعاتی: چهارچوبی برای تحلیل، تهران: مؤسسه تحقیقات و مطالعات بین المللی ابرار معاصر تهران.
وارنر، مایکل (1394)، صعود و سقوط اطلاعات، ترجمه معاونت پژوهش و تولید علم، تهران: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
Andrew, Christopher (2018), The Secret World: A History of Intelligence, Yale University Press.
Andrew, Christopher and Dilks, David (eds.) (1984), The Missing Dimension: Governments and Intelligence Communities in the Twentieth Century, London: Macmillan.
Berridge, Virginia (2018), Why Policy Needs History (and Historians), Health Economics, Policy
 and Law.
Betts, Richard K. & Mahnken, Thomas (2003), Paradoxes of Strategic Intelligence, Frank Cass.
Brands, Hal & Suri, Jeremi (2016), The Power of the Past: History and Statecraft, Brookings Institution Press.
Cohen, Eliot A. (2005), The Historical Mind and Military Strategy, Orbis, Vol. 49, No. 4.
Halevy, Effraim in: Shlomo Shpiro (2001), The Media Strategies of Intelligence Services, International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, Vol. 14, No.
Darczewska, Jolanta (2019), Memory Wars: History, Politics and Special Services of the Russian Federation, Internal Security Review, Vol. 20. No. 19.
Davies, Philip (2009), Ideas of Intelligence: Divergent National Concepts and Institutions, in Secret Intelligence: A Reader, ed. C. Andrew, R. J. Aldrich, and W. Wark, London: Routledge.
Laqueur, Walter (1985), A World of Secrets: The Uses and Limits of Intelligence, New York: Basic Books 1985.
Kent, Sherman (1994), The Need for an Intelligence Literature, in Donald P. Steury (ed.), Sherman Kent and the Board of National Estimates: Collected Essays, Washington DC: CIA Center for the Study of Intelligence.
Moran, Christopher R. (2011), The Pursuit of Intelligence History: Methods, Sources, and Trajectories in the United Kingdom, Studies in Intelligence, Vol. 55, No. 2.
Olson, James M. (2001), A Never-Ending Necessity: The 10 Commandments of Counterintelligence, Studies of Intelligence, No. 11.
Pateman, Roy (2003), Residual Uncertainty: Trying to Avoid Intelligence and Policy Mistakes in the Modern World, University Press of America.
Torres, Efren (2014), The Limitations of History to the Field of Intelligence, available at: https://www.e-ir.info/2014/02/14/the-limitations-of-history-to-the-field-of-intelligence/
Neustadt, Richard E. & May, Ernest R. (1985), Thinking in Time: The Uses of History for Decision Makers, New York: Free Press.
 Phythian, Mark (2013), Cultures of National Intelligence, in: Routledge Companion to Intelligence Studies, Robert Dover, Michael S. Goodman, Claudia Hillebrand (eds), Routledge.
Ransom, Harry Howe (1984), Secret Intelligence in the United States, 1947–1982: The CIA’s Search for Legitimacy, in Christopher Andrew and David Dilks (eds.), The Missing Dimension: Governments and Intelligence Communities in the Twentieth Century: London: Macmillan.
Scott, Len & Jackson, Peter (2004), Understanding Intelligence in the Twenty-First Century: Journeys in Shadows, Routledge.
Swoboda, Hannes and Marinus Wiersma, Jan (2009), Politics of the Past: The Use and Abuse of History, The Socialist Group in the European Parliament.
Brennan, John (2020). Undaunted, NewYork: Celadon Books.