نقش سازمان‏ های اطلاعاتی در کشورداری: از کشف اسرار تا برساختن محیط

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روابط بین ‏الملل از دانشگاه تهران

2 دکترای مدیریت راهبردی

چکیده

این مقاله به دنبال بررسی نقش نهادهای اطلاعاتی در کشورداری است. نویسنده کشورداری را به عنوان فعل ذاتی دولت تعریف می‏ کند و فلسفه وجودی نهادهای اطلاعاتی را نقش ‏آفرینی در کشورداری دانسته و معتقد است که سازمان ‏های اطلاعاتی چهار نقش شناختی، نظارتی، صیانتی واجرایی را در راستای کارامدی کشورداری برعهده دارند. این نوشتار رابطه فعالیت اطلاعاتی و حکمرانی را ارتباط تکوینی می‏ داند و برآن است که فعالیت اطلاعاتی برآمده از الزامات حکمرانی است و حکمرانی نیز بدون فعالیت اطلاعاتی ممکن نیست. نویسنده سه رهیافت نظری تاریخی نسبت به اطلاعات را شامل رهیافت «اطلاعات به مثابه کشف اسرار»، «اطلاعات به مثابه تفسیر اسرار» و «اطلاعات به مثابه ابزاری برای برساختن محیط» درخصوص نقش اطلاعات در حکمرانی ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of intelligence agencies in state-craft: from discovering secrets to creating an environment

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mir Mohammadi 1
  • Alireza Reyhani 2
1
2
چکیده [English]

Abstract
This article seeks to examine the role of intelligence agencies in state-craft. The authors define state-craft as an intrinsic act of the government and considers the philosophy of existence of intelligence institutions as playing a role in state-craft and believe that intelligence organizations have four cognitive, supervisory, safeguarding and executive roles in order to run an efficient state-craft. This paper considers the relationship between intelligence activity and governance as a developmental relationship and believes that intelligence activity is a requirement of governance and governance is not possible without intelligence activity. The author presents three historical theoretical approaches to information, including "information as the discovery of secrets", "information as the interpretation of secrets" and "information as a tool for creating the environment" regarding the role of information in governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intelligence organization
  • state-craft
  • role of information
  • existential philosophy of information
  • national security
بوزمان، آدا. ب. (1393)، اطلاعات استراتژیک و کشورداری، مترجم: ناشر، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پژوهشکده مطالعات راهبردی (1399)، سال‏نمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، شماره 10، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پیروز، مهدی (1394)، نقش سازمان‏های اطلاعاتی در گفتمان ولایت: ازچشم بینا تا قبضه محکم نظام اسلامی، در مجموعه مقالات اولین همایش اطلاعات و ولایت، جلد اول، صص 183-194، تهران: پژوهشکده اطلاعات.
حاتمی، عباس (1398)، گزارش طرح تحقیقاتی مسئله‏شناسی پیشرفت وامنیت در استان اصفهان، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
دانایی‏فرد، حسن (1399)، چارچوبی برای تحلیل کشورداری، فصلنامه پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی، دوره 10، شماره 3، صص 175-187.
سالارکیا، غلامرضا (1390)، انقلاب منابع آشکار در هزاره سوم: چالش هستی‏شناختی اطلاعات، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 14، شماره 53، صص 7-34.
سالارکیا، غلامرضا (1391)، تحول مفهوم پنهانکاری: از ویژگی هستی‏شناختی تا ابزاری برای فعالیت اطلاعاتی، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 15، شماره 56، صص67-90.
صدیق، میرابراهیم (1395)، انقلاب سایبری و تحول در پدیده جاسوسی، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 19، شماره 71، صص 71-92.
طلایی، رضا، رضایی، محمدرضا (1394)، طراحی الگوی نظارت در سازمان‏های اطلاعاتی، امنیتی و حفاظتی با تأکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری، فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، سال دهم، شماره 37، صص143-174.
علیخانی، علی (1399)، نظریه سلاح اطلاعات، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 23، شماره 89، صص 7-28.
فوکویاما، فرانسیس (1395)، پایان تاریخ و انسان واپسین، ترجمه عباس عربی و زهره عربی، تهران: سخنکده.
قاضی‏زاده، علیرضا (1390)، تأثیرجامعه شبکه‏ای بر فعالیت سازمان‏های اطلاعاتی، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 14، شماره 53، صص 35-68.
لوونتال، مارک (1387)، فرایند اطلاعات از اسرار تا سیاست، ترجمه علیرضا غفاری، تهران: دانشکده امام باقر(ع).
مقام معظم رهبری، بیانات در دیدار با مدیران و کارکنان وزارت اطلاعات، 19/5/1395 قابل بازیابی در: https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=33960
میرمحمدی، مهدی (1390)، سازمان‏های اطلاعاتی و سیاست‏خارجی: چارچوبی برای تحلیل، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 14، شماره 53، صص 191-227.
میرمحمدی، مهدی و محمدی‏لرد، عبدالمحمود (1387)، سیاست و اطلاعات: مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا، تهران: مؤسسه تحقیقات و مطالعات بین‏المللی ابرار معاصر.
Kent, Sherman (1949). Strategic Intelligence for American world policy, Princeton: Princeton university press.
Shulsky, Abram (2002).  Silent Warfare: Understanding the world of intelligence, Washington: Brasseyes.
Teitelbaum, Lorne (2005). The Impact of the Information Revolution on Policymakers’ Use of Intelligence Analysis, Washington: RAND.