تکنولوژی‏ های جدید و امنیت بین‌المللی: آثار و تحولات

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

محقق حوزه امنیت بین‏ المللی

چکیده

توسعه علم و تکنولوژی در عین آثار مثبت و صلح‌آمیز می‌تواند برای مقاصد نظامی و غیرصلح‌آمیز نیز مورد استفاده قرار گرفته و صلح و امنیت بین‌المللی ر ا به چالش بکشد. در کشمکش میان رویکردهای مختلف برای تأمین امنیت ملی و تقویت امنیت بین‏ المللی، رقابت بین خلع سلاح و بازدارندگی همچنان ادامه دارد. یکی از عوامل مؤثر در تداوم این امر، پیشرفت‏ های علمی و تکنولوژیکی است که در عین کمک به توسعه در ابعاد و سطوح مختلف، مثل بسیاری دیگر از پدیده‌ها در گفتمان‏ های امنیت ملی به طور عام و در محافل خلع سلاح به طور خاص، دیدگاه‏ های موافق و مخالف را دامن زده است. مقاله حاضر سعی می‌کند آثار کاربرد پیشرفت‏ های علمی و تکنولوژیک از جمله هوش مصنوعی، سایبر، الکترومغناطیس، هوا و فضا، تکنولوژی مواد و بالاخره عرصه شیمیایی و بیولوژیک را در تسلیحات و شیوه‌های جنگ از یک طرف و دیدگاه‏ ها و مواضع مربوطه در قالب خلع سلاح و کنترل تسلیحات را از سوی دیگر تببین نماید.

کلیدواژه‌ها


Anja Kaspersen and Andrew Hagan (2015), 8 emerging technologies transforming international security, 8 Sept. 2015, https://www.weforum.org/agenda/2015/09/8-technologies-transforming-international-security
Anna Roessing (2019), The Iterative Relationship Between Technology and International Security, Posted October 17, 2019, https://blogs.prio.org/2019/10/the-iterative-relationship-between-technology-and-international-security/
 Boulanin, V., Brockmann, K., and Richards, L. (November 2020), Responsible Artificial Intelligence Research and Innovation for International Peace and Security, SIPRI: Stockholm,.
Brockmann, K., Bauer, S. and Boulanin, V (March 2019), Bio Plus X: Arms Control and the Convergence of Biology and Emerging Technologies, SIPRI: Stockholm.
CCW/GGE.1/2019/3 - E - CCW/GGE.1/2019/3 -Desktop (undocs.org)
Current developments in science and technology and their potential impact on international security and disarmament efforts, Report of the Secretary-General, A /76/182, 19 July 2021.
Developments in the field of information and Telecommunications in the context of international security (A/RES/58/32); https://dig.watch/instruments/resolution-ares5832-developments-field-information-and-telecommunications-context-international
Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security (A/RES/73/27); https://dig.watch/instruments/un-ga-resolution-establishment-oewg-ares7327
Fei Su, Dr Vincent Boulanin and Johan Turell (September 2020), Cyber-incident Management: Identifying and Dealing with the Risk of Escalation, SIPRI: Stockholm.
Further practical measures for the prevention of an arms race in outer space, United Nations A/RES/72/250, https://undocs.org/en/A/RES/72/250
Group of Governmental Experts on further practical measures for the prevention of an arms race in outer space Note by the Secretary-General, United Nations A/74/77, https://undocs.org/en/A/74/77
Group of Governmental Experts on Transparency and Confidence-Building Measures in Outer Space Activities, (A/68/189)
Ivan V. Danilin, Emerging Technologies And Their Impact On International Relations And Global Security, October 3, 2018, https://www.hoover.org/research/emerging-technologies-and-their-impact-international-relations-and-global-security
 Kolja Brockmann and Robert E. Kelley (April 2018), The challenge of emerging technologies to non-proliferation efforts: Controlling additive manufacturing and intangible transfers of technology SIPRI: Stockholm.
Mark Bromley and Giovanna Maletta (April 2018), The challenge of software and technology transfers to non-proliferation efforts: Implementing and complying with export controls (SIPRI: Stockholm,)
Missiles, A/RES/63/55, https://undocs.org/en/A/RES/63/55 pdf (undocs.org)
Reducing space threats through norms, rules and principles of responsible behaviours Report of the Secretary-General,A/76/77, https://undocs.org/en/A/76/77
Reducing space threats through norms, rules and principles of responsible behaviours, United Nations A/RES/75/36, https://undocs.org/en/A/RES/75/36
Report of the 2018 session of the Group of Governmental Experts on Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems (CCW/GGE.1/2018/3)
Report of the 2019 session of the Group of Governmental Experts on Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems (CCW/GGE.1/2019/3)
Reuben Steff, Joe Burton and Simona R. Soare (2021), Emerging Technologies and International Security: Machines, the State, and War, Routledge.
Road map for digital cooperation: implementation of the recommendations of the High-level Panel on Digital Cooperation (A/74/821) available at: https://undocs.org/en/A/74/821
The illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, United Nations A/RES/75/241, https://undocs.org/en/A/RES/75/241
United Nations, S/RES/2325 (2016), https://undocs.org/en/S/RES/2325.