رویکردی نظری به گذار در مفهوم حکمرانی در اندیشه سیاسی معاصر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی از دانشگاه مازندران

2 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

مقاله حاضر کوششی است برای درک چگونگی گذار در شیوه حکمرانی در نظریه سیاسی و تحلیل رویکردهای نظری آن. با توجه به آنکه طی چهار دهه گذشته تغییرات محسوسی در چهره قدرت در سطح نظام سیاسی و عملکرد دولت‌ها رخ داده است لذا مناظرات درباره کاهش قدرت دولت‌ها و ظهور بازیگران متعدد سیاسی و فراسیاسی و تغییرات در شکل حکمرانی به‌عنوان یکی از مباحث اساسی در دوره جدید مطرح می‌شود. مقاله پیش رو در جهت پاسخ به این پرسش اساسی است که اندیشه سیاسی معاصر به ماهیت گذار از سیاست حکومت چه رویکردی داشته است؟ در پاسخ به این پرسش دو امکان مناقشه نظری موردبررسی قرار می‌گیرد: دیدگاه اول یا جریان اصلی اندیشه سیاسی، به گذار از حکومت به حکمرانی نظر داشته و در مقابل جریان انتقادی (دیدگاه دوم) از نقش متفاوت و نوپدید قدرت که در اینجا حکومت‌مندی نامیده می‌شود، به رویکرد ایجابی جریان اصلی تشکیک می‌کند. مقاله حاضر با بیان سه رویکرد نظری مربوط به گذار در شیوه حکمرانی و تحلیل سه سطح حکومت، حکمرانی و حکومت‌مندی، به بیان دیدگاه‌های متفکران آن‌ها پرداخته و ابعاد مختلف این مجادله را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A theoretical approach to the transition in the concept of governance in contemporary political thought

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Hemmati 1
  • Mohammad Taghi Gezelsofla 2
1
2
چکیده [English]

The present article is an attempt to understand how the transition to governance in political theory and analysis of its theoretical approaches occurs. Given that over the past four decades there have been significant changes in the face of power at the level of the political system and the performance of governments, so debates about the decline of government power and the emergence of various political and political actors and changes in governance as one of the main issues in the new era. Therefore, the present article is aimed at answering the fundamental question of what approach has contemporary political thought taken to the nature of the transition from government policy? In answer to this question, two possibilities of theoretical controversy are examined: The first view, or the mainstream of political thought, views the transition from government to governance, and in contrast to the critical current (the second view), doubts the positive approach of the mainstream from the different and emerging role of power here called governance. The present article expresses the views of their thinkers and explains the different dimensions of this debate by stating three theoretical approaches related to the transition in the way of governing and analyzing the three levels of government, governance and governance

کلیدواژه‌ها [English]

  • governance
  • government
  • political theory
  • Weber
  • Fukuyama
  • Foucault
اسکمبلر، گراهام (1396)، هابرماس، نظریه انتقادی و سلامت، ترجمه حسینعلی نوذری، تهران: علمی و فرهنگی.
آلتوسر، لویی (1386)، ایدئولوژی و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت، ترجمه روزبه صدرآرا، تهران: نشر چشمه.
بشیریه، حسین (1385)،  جامعه شناسی سیاسی، تهران: نشر نی.
تاملینسون، جان (1381)،  جهانی‌شدن و فرهنگ، ترجمه محسن حکیمی، تهران: دفتر پژوهش‏های فرهنگی.
دلوز، ژیل (1386)، فوکو، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.
سایمونز، جان (1390)، فوکو و امر سیاسی ،  ترجمه کاوه حسین زاده راد. تهران: نشر رخداد نو.
فوکو، میشل (1370)، درباره روشنگری چیست: کانت، ترجمه همایون فولادپور، فصلنامه کلک، 22 ، 48-57.
فوکو، میشل (1384)، حکومت‏مندی ، مجله گفتگو،  44 ، 7-32.
فوکو، میشل (1389)، تئاتر فلـسفه (مقـالات مجموعـه)، ترجمه نیکـو سـرخوش و افـشین. جهاندیده، تهران: نشر نی.
فوکو، میشل و  آرون ، ریمون (1392)،  در باب تاریخ اندیشه، ترجمه محسن حسنی، تهران: نشر فرهنگ جاوید.
قزلسفلی، محمدتقی (1399)، سیاست کرونا؛ مابین رتروتوپیا و اتوپیا، تهران: نشر امیدصبا.
گریفیتس، مارتین (1388)، دانشنامه روابط بین‏الملل، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
نش، کیت (1391)، جامعه شناسی سیاسی معاصر،  ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران: انتشارات کویر.
نقیب‏زاده، احمد (1384)، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، تهران: انتشارات سمت.
هارت، مایکل و نگری، آنتونیو (1387)، انبوه خلق: جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوری، ترجمه رضا نجف‏زاده، تهران: نشر نی.
هالوب، رناته (1390)، آنتونیو گرامشی: فراسوی مارکسیسم و پسامدرنیسم، ترجمه محسن حکیمی، تهران: نشر چشمه.
هیوود، اندرو (1389)،  سیاست، ترجمه عبدالرحمان عالم، تهران: نشر نی.
هیندس، باری (1380)، گفتارهای قدرت: از هابز تا فوکو ، ترجمة مصطفی یونسی، تهران: نشر و پژوهش شیراز.
Bernstein, Richard (1974), Reconstructing Social and Political Theory, Bristol: Methuen.
Collier, S.J. (2009), Topologies of Power: Foucault’s Analysis of Political Government Beyond ‘Governmentality’, Theory, Culture & Society, 26(6), 78-108.
Dallmayr, Fred (1981), Beyond Dogma and Despair, Toward a Critical Phenomenology of Politics. Notredame: University of notredame.
Foucault, Michel (1988), Technologies of The Self: A Seminar with Michel foucault, By Michel Foucault, Luther H. Martin, Huck Gutman, Amherest. The University of Massachusetts Press.
Foucault, Michel (1980), Power/Knowledge; Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. (ed colin gordon(..
Foukault, M (2007), Security, Territory, and Population: Lectures at The College De France, 1977-78. New York: Palgrave Macmillan.
Friedman, Milton (2002), Capitalism and Freedom, Chicago and London: the University of Chicago Press.
Fukuyama, Francis (2013), What is Governance?, cgd working paper (314).
Goodin, Robert and Kingemann, Dieter (1998), Handbook of Political science, London, Oxford Press.
Habermas, Jurgen (1974), Introduction to Critical Theory, Berkeley: University of California.
Hall, John and Ikenberry.g (1989), The State, Milton Keyens: Open University Press.
Hayek, Friedrich and  A, Von (1991), The Road to Serfdom, London and New york: Routledge.
Heywood, Andrew (2008), Global Politics, London: Palgrave Foundation.
Johnson, James (1997), Communication, Criticism and The Postmodern Consensus, PoliticalTtheory, 25(4), 563-578.
Nozick, Robert. (1974), Anarchy, State, and Utopia, Oxford: Blackwell.
Ohmae, Kenichi (2008), The End of Nation State, The Globalization Reader. London Blackwall.
Osborn and Gaebler (1992), Reinventing Government, New York, Addison, Wesley.
Rose, n. and P. Miller (1992), Political Power Beyond the State: Problematics of Government. British Journal of Sociology, 43( 2), 172-205.
Thomas, Peter (2009), The Gramscian Moment; Philosohpy, Hegemony and Marxism, Boston: Brill.
Weber, Max (1958), Politics as a Vocation, in from Max Weber: Essays in Ssociology, and ed.H. New York: Free Press.