امنیت و آزادی در اسلام

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای دانشگاه شهید بهشتی( نویسنده مسئول)

چکیده

امنیت و آزادی نسبت و رابطه معناداری با یکدیگر دارند؛ به گونه‏ای که وجود امنیت برای آزادی ضروری است و استقرار آزادی تضمین تداوم امنیت پایدار خواهد بود. این موضوع در جوامع اسلامی چنان‌که باید مورد توجه قرار نگرفته و عمدتاً آزادی به نفع امنیت به حاشیه رفته است و حداکثر، آزادی به شکل درونی یا اختیار در میان مسلمین رواج داشته است. با توجه به اینکه آزادی بیرونی مذهب مختار جهان معاصر است، مطالعه و یافتن برداشت اسلامی از این موضوع امری ضروری است و همچنان یکی از مشکلات مبتلابه جهان اسلام نیز محسوب می‎شود. بر این اساس، مقاله به دنبال این پرسش است که دین مبین اسلام چه نسبتی بین امنیت و آزادی قائل است. مطالعه حاضر نشان می‏دهد در اسلام سه نوع نسبت حداقلی، میانی و حداکثری بین امنیت و آزادی قابل تصور است. این سه نسبت نه تنها وجود امنیت و آزادی را در کنار هم لازم می‏داند و همچنین انواع مختلف نسبت بین امنیت و آزادی را با توجه به شرایط مختلف قابل پیاده‏سازی می‏داند، بلکه سازه کامل‏تری از امنیت و آزادی در سه وجه خیر، حق و تکلیف، عرضه می‏کند. به نظر می‏رسد سازه اصلی امنیت و آزادی در اسلام زیست بهنگام و تداوم سنت اسلامی را برای مسلمین در جهان معاصر فراهم می‏سازد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات