جنبش‌های اعتراضی و آینده رژیم نئوپاتریمونیال عربستان سعودی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد زاهدان

3 کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر ضمن بررسی تحولات و جنبش‌های اعتراضی در جامعه عربستان به بررسی چرایی و ریشه‌های این اعتراض‌ها و چگونگی واکنش عربستان سعودی در قبال آن می‌پردازد. این بررسی نشان می‌دهد رژیم نئوپاتریمونیال عربستان سعودی به‌ رغم بهره‌گیری از راهبرد چهاروجهی سرکوب- توزیع منابع مالی- ابزارهای مذهبی و کنترل فضای مجازی در قبال این جنبش‌ها، در بلندمدت نمی‌تواند از بروز تحولات بنیادین جلوگیری کند، چراکه به سبب آگاهی روزافزون جامعه، توان‌مندسازی نیروهای اجتماعی در عصر اطلاعات و همچنین پیوند جامعه مدنی عربستان با جامعه مدنی جهانی این جنبش‌ها از این قابلیت برخوردار خواهند بود تا ثبات رژیم سعودی را در بلندمدت با چالش جدی و فراگیر مواجه کنند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات