فرهنگ راهبردی و دفاع ملی؛ مطالعه موردی جنگ تحمیلی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

فرهنگ راهبردی از متغیرهای کلیدی در تعیین سرنوشت سیاست‌ها و برنامه‌های دفاعی دولت‌هاست. این مقاله ضمن بیان اهمیت فرهنگ راهبردی در دفاع ملی، به این نکته اشاره دارد که پیروزی در جنگ مستلزم بهره‌برداری هوشمندانه از پتانسیل‌های فرهنگ راهبردی است. برای مثال، تحریک ابعاد تهاجمی فرهنگ راهبردی با وجود اینکه ممکن است موفقیت‌های تاکتیکی به دنبال داشته باشد، اما تضمین‌کننده پیروزی نهایی نیست. رفتار آلمان و ژاپن در طول جنگ جهانی دوم گواهی بارز در این خصوص به شمار می‌آید. این مقاله در عین حال، با اشاره به نقش فرهنگ راهبردی ایرانیان در طول جنگ هشت‌ساله با عراق به این جمع‌بندی می‌رسد که بهره‌برداری هوشمندانه سیاستمداران ایرانی از ظرفیت‌های فرهنگ راهبردی، زمینه را برای پیروزی نهایی در جنگ تسهیل کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic culture and national defence: case study of imposed war

نویسنده [English]

  • Abdollah Ghanbarloo
چکیده [English]

Strategic culture is a key factor in efficiency of defence policies and plans. This article emphasizes on importance of strategic culture in national defence and argues that victory in war requires an intelligent application of strategic culture potentials. For instance, provoking the aggressive aspects of culture, as we see in Germany and japan behavior in 2nd world war, while may bring some tactical gains, but would not guarantee the total victory.   This article argues that intelligent application of strategic cultures potentials by Iranian politicians, facilitate the final victory in war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national defence
  • strategic culture
  • Attack
  • victory
  • Iran-Iraq war
  • Islamic Revolution of Iran