نظریه و روش در مطالعات امنیتی‌کردن

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بررسی فرایند و چگونگی امنیتی‌کردن پدیده، موضوع «مطالعات امنیتی‌کردن» است. مطالعات امنیتی‌کردن با هدف دستیابی به فهم جامع از عوامل و متغیرهای دخیل در امنیتی‌کردن تدوین شده است. پرسش اصلی در مطالعات امنیتی‌کردن آن است که «چه کسی، درباره چه موضوعاتی، تحت چه شرایطی و با چه تأثیرات و نتایجی، اِعمال یا اظهار امنیت می‌کند»؟ به سخن دیگر در این مطالعات در صدد فهم آن هستیم که «چه کسی به بیان امنیت می‌پرازد»؛ «با اتکا به چه تهدیدی، بیان امنیت صورت می‌پذیرد»؛ «مستمسک بیان امنیت چیست یا چه کسی است»؛ «چرا امنیت اظهار می‌شود»؛ «تحت چه شرایطی، امنیت اظهار می‌شود» و در نهایت، «چه نتایجی بر اظهار امنیت مترتب است». بن‌مایه مقاله حاضر بررسی و مطالعه این سؤالات است.

کلیدواژه‌ها