تأملی نظری در نسبت حکم‌رانی خوب و امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

مفهوم حکم‌رانی خوب با شاخص‌ها، دلالت‌ها و پیامدهای زیاد در دو دهه پایانی قرن بیستم وارد قاموس علوم اجتماعی گردید و با پذیرش گسترده مواجه شد. با این حال ارتباط آن با امنیت ملی چندان مورد مداقه قرار نگرفت. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و مقایسه سه مسأله زمینه‌های تکوین و اشاعه، ویژگی‌ها و عناصر و پیامدهای اعمال حکم‌رانی خوب از بین موضوعات مختلف، رابطه نظری این ایده را با مفهوم امنیت ملی واکاوی می‌کند. با تحول حکم‌رانی به حکم‌رانی خوب و دگردیسی امنیت از کلاسیک به امنیت نوین و موسع، این دو مفهوم علاوه بر تقارن زمانی شکل‌گیری، دلالت‌های کارکردی نیز یافته و مقوم یکدیگر شناخته می‌شوند و اجرای حکم‌رانی خوب به تحقق امنیت پایدار مدد جدی می‌رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A theoretical Reflection on the relation between good governance and national security

نویسنده [English]

  • Ali Karimi Maleh
چکیده [English]

Abstract The Concept of good governance appeared in social sciences and has been accepted widely by the late decades of 20 the century with different indices, implications and consequences. The examination of its indices including; transparency, strategic vision, accountability, civil society, participation, rule of law, efficiency and effectiveness, equity and inclusion, and similar objective circumstances and backgrounds and positive consequences for national security regarded as factors implying the relationship between these two concepts. Because the exercise of good governance causes outcomes such as social trust, promotion of social solidarity, advancement of government capabilities to respond to citizens and therefore improvement of public consent which all increase the extent of national security in its new interpretation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: governance
  • Good Governance
  • national security
  • Sustainable Security