تحول تاریخی-گفتمانی مفهوم استراتژی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی از دانشگاه جواهرلعل نهرو

چکیده

مفهوم استراتژی نیز مانند بسیاری مفاهیم دیگر، بر اساس شرایط زمانی و مکانی مختلف، تعاریف و تعابیر متعددی شده و هر کس بر اساس برداشت خود به تعریف آن پرداخته است. این مقاله با تمرکز بر تعریف مفهومی استراتژی به دنبال این است که با بررسی تاریخی-گفتمانی تحولات این مفهوم، ابهامات و پیچیدگی‏های موجود در تعاریف آن را آشکار سازد و با کشف منطق تحولات مفهومی استراتژی، بدیهی‌بودن آن را فروریزد. مسئله اصلی این نوشتار، درک منطق تحولات مفهومی استراتژی است که به زعم نگارنده با بهره‏گیری از روش تاریخی-گفتمانی بهتر امکان‏پذیر است. به عبارت دیگر، به جای روایت‏گری تاریخی صرف یا تمرکز بر تعریف یا نظریه‏ای خاص درباره استراتژی، تلاش می‏شود با تلفیق هر دو رویکرد و فراتررفتن از آنها یا به تعبیر دقیق‏تر، با گنجاندن هر یک از این تعاریف و نظریات در بستر تاریخی خاص خود، درکی فراتاریخی و فرانظری از استراتژی ارائه شود. 

کلیدواژه‌ها