تحول تاریخی-گفتمانی مفهوم استراتژی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی از دانشگاه جواهرلعل نهرو

چکیده

مفهوم استراتژی نیز مانند بسیاری مفاهیم دیگر، بر اساس شرایط زمانی و مکانی مختلف، تعاریف و تعابیر متعددی شده و هر کس بر اساس برداشت خود به تعریف آن پرداخته است. این مقاله با تمرکز بر تعریف مفهومی استراتژی به دنبال این است که با بررسی تاریخی-گفتمانی تحولات این مفهوم، ابهامات و پیچیدگی‏های موجود در تعاریف آن را آشکار سازد و با کشف منطق تحولات مفهومی استراتژی، بدیهی‌بودن آن را فروریزد. مسئله اصلی این نوشتار، درک منطق تحولات مفهومی استراتژی است که به زعم نگارنده با بهره‏گیری از روش تاریخی-گفتمانی بهتر امکان‏پذیر است. به عبارت دیگر، به جای روایت‏گری تاریخی صرف یا تمرکز بر تعریف یا نظریه‏ای خاص درباره استراتژی، تلاش می‏شود با تلفیق هر دو رویکرد و فراتررفتن از آنها یا به تعبیر دقیق‏تر، با گنجاندن هر یک از این تعاریف و نظریات در بستر تاریخی خاص خود، درکی فراتاریخی و فرانظری از استراتژی ارائه شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical- discursive transformation of strategy

نویسنده [English]

  • Reza Khalili
چکیده [English]

Abstract The concept of strategy like many other concepts has been defined based on different temporal and spatial conditions, and everyone has defined it on his own perception. This article focusing on the concept of strategy, tries to analyse historical-discursive transformation of this concept to distinguish ambiguities and complexities of existing definitions, to show that these definitions are not a given ones, and can be de/re-construct. The main question of this article is to understand the logic of conceptual transformation of strategy, which author claims that can be best understood using historical-discursive method. In other words, this article instead of pure historical narration, or sole focus on given definitions, tries to combine both methods. Author by putting every definition in it’s historical context, tries to make ahistorical and meta-theoretical understanding of strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: strategy
  • Discourse
  • art of war
  • military command
  • national management
  • global engineering