ارزیابی ساختار اقتصاد ایران با رویکرد توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

در این مقاله، با استفاده از رویکرد توسعه پایدار، چارچوبی مفهومی برای ارزیابی ساختار اقتصاد ایران پیشنهاد شده است. بر اساس یافته‏های آن، بالاترین و پایین‏ترین عدد شاخص توسعه پایدار، به ترتیب مربوط به دهه‏های 1350 و 1370 است. نتایج تحلیل حساسیت الگو در دهه 1380 نشان می‏دهد حوزه آب، بحرانی‏ترین موضوع در بحث پایداری توسعه است و بهبود شاخص‏های شدت مصرف آب، سرانه مصرف آب و میزان ذخایر آب‏های زیرزمینی، بیشترین تأثیر را در بهبود شاخص پایداری کل دارند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Structure of Iran’s Economy based on Sustainable Development Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Fanni 1
  • Ibrahim Hadian 2
  • Ali Hossein Samadi 2
چکیده [English]

Based on sustainable development approach, the paper, intends to offer a conceptual framework to evaluate the structure of Iran’s economy. As findings of the paper proves, the maximum and minimum figures of the sustainable development in Iran, respectively belongs to 1970s and 1990s. Also, Sensitivity analysis model indicates that the water issue was the most critical matter within the context of sustainable development in 1990s and even the optimized indicators of water consumption and per capita thereof, as well as the underground water resources have the most influence on improvement of sustainability indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structure of Iran’s Economy
  • sustainable development
  • Development
  • Sustainability Improvement