تحولات اقتصادی و ثبات سیاسی در عربستان سعودی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار روابط بین‌الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که با توجه به واقعیت‌ها و روندهای جاری در عربستان سعودی، چه تغییراتی در توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی این کشور قابل انتظار است. فرضیه مقاله این است که وضع موجود در ساختار اقتصادی عربستان حداقل در کوتاه‏مدت تداوم یافته و وابستگی اقتصادی و سیاسی دولت به رانت نفت قطع نخواهد شد. دولت سعودی از درآمدهای نفتی هم برای رفاه عمومی و هم کسب مشروعیت و ثبات سیاسی خویش بهره می‌برد. عده‌ای از مقامات سعودی معتقدند با ادامه وضع موجود، هم رفاه ملی و هم ثبات سیاسی کشور در آینده‌ای نه چندان دور در معرض خطر قرار خواهد گرفت. بنابراین، لازم است شرایط گذار به یک اقتصاد متنوع و رقابتی را فراهم کرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


استیگلتیز، جوزف (1384) جهانی‌سازی و مسائل آن، ترجمه حسن گلریز، چاپ سوم، تهران: نشر نی.
بشیریه، حسین (1378) تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم: لیبرالیسم و محافظه‌کاری، تهران: نشر نی.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (اسفند 1398) «خصوصی‌سازی شرکت نفت آرامکو و اثر آن بر اقتصاد عربستان» گزارش تحقیقاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، کد موضوعی: 310، ش مسلسل 14741.
Al-Khatteeb, Luay (December 30, 2015) “Saudi Arabia's Economic Time Bomb” Brookings, Retrieved December 18, 20016, From: www.brookings.edu/opinions/saudi-arabias-economic-time-bomb/.
Beblawi, Hazem (1987) “The Rentier State in the Arab World” Hazem Beblawi and Giacomo Luciani, eds., The Rentier State, London: Croom Helm.
Chaudhry, Kiren Aziz (1997) The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle East, Ithaca: Cornell University Press.
Cypher, James M. and James L. Dietz (1997) The Process of Economic Development, London: Routledge.
Evans, Peter (1995) Embedded Autonomy, Princeton, NJ: Princeton University Press.
Hegazy, Amgad (2015) “Economic Diversification in Saudi Arabia: The Past, the Present and the Way Forward” Ahmed Al-Darwish et al, eds., Saudi Arabia: Tackling Emerging Economic Challenges to Sustain Growth, Washington, DC: International Monetary Fund.
House, Karen Elliott (2012) On Saudi Arabia: Its People, Past, Religion, Fault Lines-and Future, New York: Alfred A.Knopf.
KAMCO Research (April 2016) “Saudi Arabia's Vision 2030-Key Highlights” KAMCO Research, Retrieved January 4, 2017, from: http://mec.biz/term/uploads/1NP1I_Kamco-26-04-2016.pdf.
Knowledge@Wharton (May 18, 2016) “Will a New Vision for Saudi Arabia Work?” The Knowledge@Wharton Network, Retrieved December 23, 2016, from: http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/will-new-vision-saudi-arabia-work/.
Luciani, Giacomo (2005) “From Private Sector to National Bourgeoisie Saudi Arabian Business” Paul Aarts and Gerd Nonneman, eds., Saudi Arabia in the Balance: Political Economy, Society, Foreign Affairs, London: Hurst & Company.
New Climate Institute (2015) “10th Development Plan Saudi Arabia (2015-2019)” New Climate, Policy Database, Retrieved January 5, 2017, from: http://climatepolicydatabase.org/index.php?title=10th_Development_Plan_Saudi_Arabia_(2015-2019).
Niblock, Tim and Monica Malik (2007) The Political Economy of Saudi Arabia, London & New York: Routledge.
Rashad, Narwa and Katie Paul (May 3, 2016) “Saudi Plans New Labor Scheme to Cut Unemployment” Reuters, Retrieved January 3, 2017, from: www.reuters.com/article/us-saudi-plan-labour-idUSKCN0XU1IK.
Rueschemeyer, Dietrich and Peter Evans (1985) “The State and Economic Transformation: Towards and Analysis of the Conditions Underlying Effective Intervention” Peter Evans et al, eds., Bringing the State Back In, New York: Cambridge University Press.
Saudi Gazette (April 26, 2016) “Full Text of Saudi Arabia's Vision 2030” Saudi Gazette, Saudi Arabia, Retrieved January 4, 2017, from: http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/full-text-saudi-arabias-vision-2030/.
The Economist (April 30, 2016) “Vision or Mirage?: Saudi Arabia's Post-oil Future” The Economist, Retrieved January 3, 2017, from: http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21697673-bold-promises-bold-young-prince-they-will-be-hard-keep-saudi-arabias.