نظام حقوقی و حقوق بشر در عربستان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

نظام سیاسی و حقوقی عربستان بر پایه سازگاری با شریعت و سنت، حقوق بشر در معنای فردمحور را طرد می‏‏کند. در این کشور، فرد در درون جمع و همنوا با گزاره‏‏های بنیادین و فراگیر پرداخته شده در بستر سنت و فرهنگ جامعه جای داشته و از این رو، تهدید حقوق بشر برای آینده آن چندان نمود ندارد. همین نگاه برای نظام حقوقی عرفی و شریعت‏‏محور عربستان نیز صادق است؛ چون به اندازه کافی با سپهر فرهنگی و اجتماعی شبه‏‏جزیره سازگاری دارد و نیازی به قانون‏گذار و قانون ندارد. با این حال، دگرگونی‏‏های سیاسی و منطقه‏‏ای در سال‏‏های اخیر، حقوق بشر را به عنوان تهدیدی برای عربستان پیش می‏‏کشد؛ جایی که حقوق اقلیت شیعه و نیز حقوق زنان و کودکان و دیگران درگیر در جنگ‏‏های خاورمیانه به ویژه جنگ یمن مطرح می‏شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات