نظام حقوقی و حقوق بشر در عربستان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

نظام سیاسی و حقوقی عربستان بر پایه سازگاری با شریعت و سنت، حقوق بشر در معنای فردمحور را طرد می‏‏کند. در این کشور، فرد در درون جمع و همنوا با گزاره‏‏های بنیادین و فراگیر پرداخته شده در بستر سنت و فرهنگ جامعه جای داشته و از این رو، تهدید حقوق بشر برای آینده آن چندان نمود ندارد. همین نگاه برای نظام حقوقی عرفی و شریعت‏‏محور عربستان نیز صادق است؛ چون به اندازه کافی با سپهر فرهنگی و اجتماعی شبه‏‏جزیره سازگاری دارد و نیازی به قانون‏گذار و قانون ندارد. با این حال، دگرگونی‏‏های سیاسی و منطقه‏‏ای در سال‏‏های اخیر، حقوق بشر را به عنوان تهدیدی برای عربستان پیش می‏‏کشد؛ جایی که حقوق اقلیت شیعه و نیز حقوق زنان و کودکان و دیگران درگیر در جنگ‏‏های خاورمیانه به ویژه جنگ یمن مطرح می‏شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


استنسلی، استیگ (1393)؛ جامعه‏‏شناسی سیاسی قدرت در عربستان، برگردان نبی‏الله ابراهیمی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.
پژوهشکده مطالعات پایه (1395)، آشنایی با نظام قضایی در حقوق تطبیقی: عربستان، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ اول.
صفوی، سیدحمزه (1394)، عربستان (از مجموعه کشورهای اسلامی)، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام، چاپ اول.
Al-Subaie, S. M. (2013). The right to a fair trial under Saudi Law of Criminal Procedure: a human rights critique, (Doctoral dissertation).
Vassiliev, A. (2013). The History of Saudi Arabia. Saqi
Vogel, F. E. (2000). Islamic Law and the Legal System of Saudí: Studies of Saudi Arabia (Vol. 8). Brill.