برداشتی سازه‏ انگارانه از ریشه‌های تروریسم در غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‏ الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، ایران

چکیده

این نوشتار درصدد ارائه فهمی هستی‌شناسانه از تروریسم در غرب آسیا با تکیه بر نظریه سازه‌انگاری اجتماعی است. از نظر نویسنده، تروریسم بیش ‌از آنکه پدیده‌ای جنایی یا سیاسی باشد، پدیده‌ای تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و بیش ‌از آنکه پدیده‌ای ماقبل مدرن باشد، در بطن مدرنیته و متأثر از ساخت‏ها و کارگزاران آن ایجاد شده است. در واقع، تروریسم معنایی از معانی مدرنیسم است که از درون ساخت‏های الزام‏بخش آن ایجاد شده است. اما در این مسیر تنها معنای منفعلی در برابر ساختار نیست، بلکه بر بار معانی ساختاری اضافه می‏شود که سبب بازتولید بیشتر تروریسم می‌شوند. رابطه تکوینی ساختار و کارگزار در خلق پدیده تروریسم امری مستمر و مداوم است که بدون آن معنای تروریسم هم موضوعیت نخواهد داشت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مشیرزاده، حمیرا (1385)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر سازه‎انگاریی، در: نسرین مصفا، نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
عبدالله‏خانی، علی (1383)، نظریههای امنیت: مقدمهای بر طرحریزی دکترین امنیت ملی (1)، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
ونت، السکاندر (1384)، نظریه اجتماعی سیاست بین‌المللی، ترجمه حمیرا مشیرزاده، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
گریفیتس، مارتین، اسمیت، روچ و اسکات، سولومون (1393)، پنجاه متفکر بزرگ روابط بین‏الملل، علیرضا طیب، نشر نی.
سو، آلوین (1388)، تغییر اجتماعی و توسعه: مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ایگلتون، تری و هابرمارس، یورگن (1390)، ترور و تفکر، ترجمه امیر هوشنگ افتخاری و نادر فتوره چی، نشر چشمه.
لوفور، هانری (1392)، تروریسم و زندگی روزمره، ترجمه امیر هوشنگ افتخاری‏زاده، رخ‏داد نو.
قوام، عبدالعلی و بهرامی، سیامک، (1392)، حکمرانی جهانی وضعیت و نظریه مسلط در جهان معاصر، فصلنامه پژوهشهای روابط بین‏الملل، دوره 3، شماره 8.
بهرامی، سیامک (1396)، برسازی اجتماعی و ریشه‏های تروریسم در خاورمیانه، دانشگاه آزاد اسلامی.
بهرامی، سیامک (1394)، بررسی انتقادی حکمرانی جهانی: حکمرانی غربی یا سیستم غیرقطبی جهانی، فصلنامه رهیافت‏های سیاسی و بین‏المللی، دوره 6، شماره 3.
Laqueur, Walter (1999), The New Terrorism: Fanaticism and The Arms of Mass Destruction, New York: Oxford University press.
Morris, Benny (2009), One State, Two States: Resolving the Israel/Palestine conflict, New Haven, CT: Yale.
Weisband, Edward and Damir Roguly (1976), Palestinian Terrorism: Violence, Verbal Strategy, and legitimacy, In: Youah Alexander (Ed), International Terrorism, New York: Praeger.
White, Jonathan R. (2007), Terrorism: an introduction, Grand Valley State.
Hafez, Mohammad M. (2007), Suicide Bomber in Iraq: the Strategy and Ideology of Martyrdom, Washington, DC: U. S. Institute of peace press.
Burke, Jason (2004), Al-Qaeda: The story of Radical Islam, London: I. B. Tauris.
Fraser, James and Fulton, Ian (1984), Terrorism Counteraction, Fort Leaven worth, Ks: U. S. Army Command and General Staff College.
Charles C. Caris & Samuel Reynolds (2014), ISIS Governance in Syria, the Institute for the Study of War.  
Cooper, H. H. A. (1997), what is a terrorist? A psychological perspective, legal Medecal Quarterly.
Global Terrorism Index (2016), Institute for Economics and Peace, in: www.reliefweb.int
Viotti, Paul. R. and Kauppi, Mark. v. (2012), International Relation Theory, Boston: Longman.
Mingest, Karen A. and Arreguin-Toft, Ivan M. (2017), Essentials of International Relations, New York: Norton and Company.
Suicide Attack Database (2016), Chicago Progect on Security and Threats, University of Chicago, in: www. cpost.uchicago.Edu
Post, J. (1987), Group and organizational dynamics of political terrorism: Implications for countert-errorist policy. In: P. Wilkinson & A. M. Stewart (Eds), Contemporary research on terrorism. Aberdeen: Aberdeen University Press.
Mueller, Christine (2009), Withnessing the Fall: September Hand the Crisis of the Permeal Self, in: Andrew Schoppand and Mathew B. Hill (Eds, The War on Terror and American Popular Culture, Madison: Farleigh Dickdon University Press
Ross. J. I (1999), Political Terrorism, New York: Peter Lang.
Onof, N. G. (1989), World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations, Crolina: University of South Carolina.
Egelton, T. (2005), Holy Terror, Oxford: University of Oxford.
Wilkinson. P. (1974), Political Terrorsism, New York: Macmillan.
Hacker, F. J. (1976), Crusaders, Criminal, Crazies Terror and Terrorism in Our Time, New York: Bantam.