ضد تروریسم نوین

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

مقاله حاضر، به این پرسش محوری می‌پردازد که ضد تروریسم نوین چیست و قواعد محوری آن کدامند؟ در مجموع می‌توان سه رویکرد را در مقابله با تروریسم بازشناسی کرد که عبارتند از «رویکرد جنگی»، «رویکرد عدالت کیفری» و «رویکرد اطلاعاتی». دو رویکرد نخست، خصلتی واکنشی دارند و معطوف به مرحله پس از وقوع کنش تروریستی هستند. این در حالی است که در مقابله با تروریسم جدید، از جمله تروریسم تکفیری، همواره گفته می‌شود که پیش‌گیری می‌بایست بر واکنش اولویت داشته باشد. بنابراین، رویکردی که در مواجهه با این‌گونه جدید توصیه می‌شود، رویکرد اطلاعاتی است. اتخاذ رویکرد اطلاعاتی در این خصوص، بدین معناست که با بهره‌گیری از شیوه‌ها و تاکتیک‌های مختلف اطلاعاتی از جمله جمع‌آوری، تحلیل، تخمین، هشدار، نفوذ، جریان‌سازی و...، اولاً مانع از شکل‌گیری گروه‌های تکفیری و جمع‌شدن افراد دور هم برای تکوین این گروه‌ها شد و ثانیاً در صورت شکل‌گیری، مانع از به نتیجه رسیدن و تصمیم‌گیری آن‏ها برای انجام حمله تروریستی به اهداف و مقاصد خودی شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ادواردز، متیو (۱۳۹۴) «نقش اطلاعات در دفاع مقابل تروریسم»، در راهبردهای مقابله با تروریسم، گردآوری و تدوین معاونت پژوهش و تولید علم، تهران: دانشکده اطلاعات.
پورسعید، فرزاد (1395) «بمب مایع؛ درس‏هایی برای ضد تروریسم نوین»، برآورد، سال چهارم، شماره 48-47، بهمن و اسفند.
تکگز، کنان (1394) «تروریسم و رسانه»، در راهبردهای مقابله با تروریسم، گردآوری و تدوین معاونت پژوهش و تولید علم، تهران: دانشکده اطلاعات.
توماس جی. بدی (1378) «تعریف تروریسم بین‏المللی: نگرش علمی»، ترجمه سیدرضا میرطاهر، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره‏های 6 و 5، پائیز و زمستان.
جونز، ست جی. و لیبیکی، مارتین سی. (۱۳۹۴) «نحوه فروپاشی گروه‏های تروریستی»، در راهبردهای مقابله با تروریسم، گردآوری و تدوین معاونت پژوهش و تولید علم، تهران: دانشکده اطلاعات.
دکمجیان، هرایر (۱۳۷۲)، جنبش‌های اسلامی در جهان عرب، تهران: کیهان.
راجرز، پل (۱۳۹۰) «تروریسم»، در درآمدی بر بررسی‌های امنیت، ویراسته پل.دی ویلیامز، ترجمه علیرضا طیب، تهران: امیرکبیر.
رایش، والتر (1381) ریشه‌های تروریسم، سیدحسین محمدی نجم، تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد، دوره عالی جنگ.
سیمز، جنیفر (1394) «اطلاعات با هدف مبارزه با تروریسم: اهمیت تلفیق تمامی منابع»، در اطلاعات و ضد تروریسم، گردآوری و تدوین معاونت پژوهش و تولید علم، تهران: دانشکده اطلاعات.
کاستلز، مانوئل (1380) عصر اطلاعات، ج دوم، قدرت هویت، ترجمه حسن چاووشیان، تهران: طرح نو.
گیدنز، آنتونی (1376) جامعه‏شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نی، چ سوم.
نجات، سیدعلی (1395) داعش و تاکتیک گرگ‌های تنها، http://irthink.com/
نش، کیت (1380) جامعه‏شناسی سیاسی معاصر، جهانی‏شدن، سیاست، قدرت، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: کویر.
 
Buzan, Barry (2006) "The 'War on Terrorism' as the New 'Macro-Securitization?", Paper presented at Oslo workshop, 2- 4 February.
Byman, Daniel (2014) "The Intelligence War on Terrorism", Intelligence and National Security, Volume 29, Issue 6, Pages 837-863.
Cordsman, Anthony (2001) Terrorism, Asymetric Warfare and Weapons of Mass Destruction, The U.S. Homeland Center for Strategic and International Studies, Washington DC.
Duyvesteyn, Isabell (2004) "How new is the new terrorism?" Studies in Conflict & Terrorism, 27(5), 439-454.
Hegghammer, Thomas (2010) Jihad in Saudi Arabia, Violence and Pan-Islamism since 1979, Cambridge: Cambridge University Press.
Herren, Eric (2005) Tools for Countering Future Terrorism, https://www.ict.org.il/Article/930/Tools-for-Countering-Future-Terrorism#gsc.tab=0
Jonathan B. Tucker (2008) Strategies for Countering Terrorism: Lessons from the Israeli Experience,
 https://coincentral.wordpress.com/2008/06/04/strategies-for-countering-terrorism-lessons-from-the-israeli-experience/
Karmon, Ely (2002) "The Role of Intelligence in Counter-Terrorism", Korean Journal of Defense Analysis, Volume 14, Issue 1, Pages 119-139.
Kolodkin, Barry (2017) What Is Counterterrorism? https://www.thoughtco.com/what-is-counterterrorism-3310298?print
Kilroy, Richard J. (2017) "Terror and technology: domestic intelligence collection and the gossamer of enhanced security", Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, Volume 12, 2017 - Issue 2, Pages 119-141
Kris Alexander (2005) Bright Future: A Counter-Terrorism Strategy,
 http://alexandertheaverage.blogspot.ro/2005/04/
Laqueur, Walter (1996) “Postmodern Terrorism”, Foreign Affairs, Vol. 75, No. 5, pp. 4-36.
Morgan, M. (2004) "The origins of the new terrorism", Parameters: US Army War College, 34(1), 29-43. Retrieved September 24, 2010, from Academic Search Premier Database.
Pape, Robert (2006) Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism, London: Random House.
Rapopprt, David C. (2002) “The Four Wares of Rebel terror and September 11”, Anthropoetics, VIII, no. 1 spring/ summer, available at:
https://www.iwp.edu/docLib/20140819_RapoportFourWavesofModernTerrorism.pdf
Robinson, Paul (2008) Dictionary of International Security, New York: Polity Press.
Spencer, Alexander (2006) "Questioning the Concept of ‘New Terrorism", Peace Conflict & Development, Issue 8, January, available from www.peacestudiesjournal.org.uk
Wagner, Abraham (2007) "Intelligence for Counter‐Terrorism: Technology and Methods", Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, Volume 2, Issue 2, Pages 48-61