تأثیر تروریسم بر راهبرد اتحادیه اروپا در غرب آسیا (یادداشت راهبردی)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران

چکیده

نویسنده این نوشتار معتقد است تروریسم به ابرچالشی برای اتحادیه اروپایی تبدیل شده؛ ابرچالشی که متأثر از بحران‌های غرب آسیا و برآمدن افراط‌گرایی و تروریسم در این منطقه است و اتحادیه اروپا را به این نتیجه رسانیده که ‌باید در راهبرد پیشین منطقه‌ای خود در قبال غرب آسیا و شمال آفریقا تجدیدنظر کرده و راهبردی مطابق با واقعیت‌ها و شرایط جدید این منطقه در دستورکار قرار دهد. بررسی این راهبرد جدید و پیامدهای آن برای منطقه، محورهای اصلی این یادداشت را تشکیل می‌دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


یادداشت راهبردی فاقد فهرست منابع است
یادداشت راهبردی فاقد فهرست منابع است
The strategic note does not have a sources
The strategic note does not have a sources