هرمنوتیک رهایی‏ بخش؛ راه برون ‏رفت از منازعات ایران و غرب در عصر جهانی ‏شدن

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

4 دانشیار دانشکده روابط بین‏الملل وزارت امور خارجه

چکیده

این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که جمهوری اسلامی ایران و غرب در عصر جهانی‏شدن بر اساس چه نگرشی می‏توانند به همکاری و تعامل مطلوب دست یابند؟ فرضیه پژوهش این است که «اتخاذ هرمنوتیک رهایی‏بخش هابرماس بر مبنای گفت‏وگو، کنش و عقلانیت ارتباطی و نقد سنت و پیش‏داوری‏های تاریخی، در عصر جهانی‏شدن می‏تواند بین ایران و غرب تفاهم و توافقی نسبی ایجاد کند تا منافع‏ متقابل‏شان تأمین شود».
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پوراحمدی، حسین (1389) مبانی معرفت شناختی انقلاب اسلامی ایران و فرآیند جهانی‏شدن، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال هفتم، شماره 20.
تاجیک، محمدرضا و درویشی، فرهاد (1383) آرمان‏های انقلاب اسلامی در عصر جهانی‏شدن: چالش‏ها و واکنش‏ها، مجله جامعه‏شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 3.
جمشیدی‏ها، غلامرضا و شالچی، وحید (1378) هرمنوتیک و مسئله تاریخمندی فهم انسانی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره 4.
خمینی، روح‏الله (1378) صحیفه امام: بیانات، پیام‏ها، مصاحبه‏ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‏ها، جلد21، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
داوری اردکانی، رضا (1376) پرسش از غرب، مجله فرهنگ، شماره 24.
رضائی جعفری، محسن، آقاحسینی، علیرضا و علی حسینی، علی (1395) گفتمان انقلاب اسلامی و الزامات اشاعه ارزش‏های آن در عصر جهانی‏شدن بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‏گذاری عمومی، دوره هشتم، شماره 20.
سریع‏القلم، محمود (1383) ایران و جهانی‏شدن؛ چالش‏ها و راه‏حل‏ها، ، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
سلیمی، حسین (1384) نظریه‏های گوناگون درباره جهانی‏شدن، سمت.
سمتی، محمدهادی (1380) جهانی‏شدن و روابط بین‏الملل: معمای سیاست در عصر پسامدرن، فصلنامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره 3.
عبدالهیان، حمید (1381) عقلانیت و استدلال: گفتگو میان نسل‏های جدید، فصلنامه مطالعات ملی، سال سوم، شماره 12.
مسعودی، حیدرعلی (1396) سازه مفهومی غرب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1368-1357)، رهیافت انقلاب اسلامی، سال 11، شماره 39.
معینی علمداری، جهانگیر (1389) روش‏شناسی نظریه‏های جدید در سیاست (اثبات‏گرایی و فرااثبات‏گرایی)، انتشارات دانشگاه تهران.
موسوی، سید محمد (1384) هرمنوتیک، پیش زمینه‏ها و تحولات آن، پژوهش‏های فلسفی و کلامی، دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26).
نش، کیت (1392) جامعه‏شناسی سیاسی معاصر: جهانی‏شدن، سیاست و قدرت، ترجمه محمدتقی دلفروز، نشر کویر.
نیوتن، ک.ام (1373) هرمنوتیک، ترجمه یوسف اباذری، مجله ارغنون، شماره 4.
هرسیج، حسین، رهبرقاضی، محمودرضا و محمود اوغلی، رضا (1391) بررسی و نقد هرمنوتیک فلسفی گادامر از دیدگاه هرمنوتیک انتقادی هابرماس، فصلنامه دانش سیاسی و بین‏المللی، سال اول، شماره 1.
Albrow, Martin (1990) Introduction, in: M. Albrow and E. King (eds.), Globalization, Knowledge and Society, London: Sage.
Scholte J. A (2011) The Globalization of World Politics, in: J. Baylis and S. Smith (eds.) The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, New York: Oxford University Press.
Gadamer, H. G. (2004) Truth and Method, London: Sheed and Ward Stagbooks.
Giddens, Anthony (1990) The Consequences of Modernity, Cambridge: Polity Press.
 Habermas, Jürgen (1971) Knowledge and Human Interests, Translated by J. Shapiro, Boston: Beacon Press.
Habermas, Jürgen (1982) Zur Logik der Sozialwissenschaften, Suhrkamp Verlag; Auflage.
Kelly P (1999) The Geographies and Politics of Globalization, Progress in Human Geography, Vol. 23, No. 3.
Hermeneutics (2014) https://education.uw.edu/sites/default/files/u261/Kerdeman-Hermeneutics-Encyc%20Educational%20Theory%20Philosophy%202014.pd
McGrew, Anthony G. (1998) Global Legal Interaction and Present-Day Patterns of Globalization, in V. Gessner and A. C. Budak (eds.), Emerging Legal Certainty: Empirical Studies on the Globalization of Law, Ashgate: Dartmouth Publishing Company.
Mendelson, Jack (1979) The Habermas-Gadamer Dabate, http://www.lchc.ucsd.edu/MCA/Mail/xmcamail.2012_08.dir/pdfTV8qztnV4r.pdf
Robertson, Ronald (1992) Globalization: Social Theory and Global Culture, London: Sage.
Holton R. J (1998) Globalization and the Nation-State, London: Macmillan Press.