مبنای نظری تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران: مقایسه دیپلماسی دولت‌های ترامپ و اوباما

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روابط بین‌الملل در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در فضای عملی روابط بین‌الملل، وضع‌کنندگان تحریم انگیزه‌های‌ متفاوتی برای استفاده از این ابزار دارند. تغییر در سیاست برجامی دولت آمریکا یکی از موارد جالب توجه در این زمینه است. سؤال مقاله حاضر این است که نقطه عزیمت نظری تفاوت در دیپلماسی تحریمی دو دولت ترامپ و اوباما در قبال ایران با وجود تعهد این کشور به تعهدات برجام چه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که در حالی که سیاست تحریمی دولت اوباما بیشتر مبتنی بر انگیزه متعهدسازی ایران به هنجارهای بین‌المللی بود، انگیزه اصلی دولت ترامپ پیشبرد حداکثری منافع آمریکا فارغ از محدودیت‌های حقوقی بین‌المللی است. از این منظر، برجام برای دولت اوباما، توافقی کارآمد و برای دولت ترامپ، ناکارآمد تلقی شده است. فرضیه به لحاظ نظری بر دو نظریه واقع‏گرایی و لیبرالیسم درباره کارکرد تحریم در روابط بین‌الملل متکی است. این فرضیه به نحو تحلیلی- تبیینی و با تکیه بر داده‌های معتبر بررسی خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


کالاهان، پاتریک (1387) منطق سیاست خارجی آمریکا: نظریه‌های نقش جهانی آمریکا، ترجمه داود غرایاق زندی، محمود یزدان‌فام، و نادر پورآخوندی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مورگنتا، هانس جی. (1379) سیاست میان ملت‌ها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، وزارت امور خارجه، چاپ دوم.
Elliott, Kimberly Ann (2005) Trends in Economic Sanctions Policy: Challenges to Conventional Wisdom, in: Peter Wallensteen and Carina Staibano (eds.), International Sanctions: Between Words and Wars in the Global System, London & New York: Routledge.
Hoffman, Frederick (1967) The Function of Economic Sanctions: A Comparative Analysis, Journal of Peace Research, Vol. 4, No. 2.
Schrijver, Nico J. (1994) The Use of Economic Sanctions by the UN Security Council: An International Law Perspective, in: Harry H. G. Post (ed.), International Economic Law and Armed Conflict, Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Doxey, Margaret P. (1987) International Sanctions in Contemporary Perspective, New York: St. Martin's Press.
Damrosch, Lori F. (1993) The Civilian Impact of Economic Sanctions, Lori F. Damrosch (ed.), Enforcing Restraint: Collective Intervention in Internal Conflicts, New York: Council on Foreign Relations Press.
Lacy, Dean and Emerson M. S. Niou (2004) A Theory of Economic Sanctions and Issue Linkage: The Roles of Preferences, Information, and Threats, The Journal of Politics, Vol. 66, No. 1.
Schepp, Matthias and Cornelia Schmergal (July 21, 2014) The Boomerang Effect: Sanctions on Russia Hit German Economy Hard, Translated by Charles Hawley, Spiegel Online.
Samore, Gary et al (June 2015) Sanctions Against Iran: A Guide to Targets, Terms, and Timetables, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School.
Rosenberg, Elizabeth et al (April 2016) The New Tools of Economic Warfare: Effects and Effectiveness of Contemporary U.S. Financial Sanctions, Center for a New American Security.
Obama, Barack H., interview (April 1, 2016) Press Conference by President Obama, 4/1/2016, The White House, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/04/01/press-conference-president-obama-412016.
Seif, Valiollah, interview (April 15, 2016) Iran Seeks Access to Its $100 Billion via U.S. Financial System, Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-15/iran-seeks-access-to-its-100-billion-via-u-s-financial-system.
Lorber, Eric B.  (November 16, 2016) President Trump and the Iran Nuclear Deal, Foreign Policy, http://foreignpolicy.com/2016/11/16/president-trump-and-the-iran-nuclear-deal.
Kerry, John (January 5, 2017) Exit Memo from Secretary Kerry to President Obama, U.S. Department of State, https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/01/266480.htm.
Trump, Donald J (May 8, 2018) Remarks by President Trump on the Joint Comprehensive Plan of Action, The White House, www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-comprehensive-plan-action/.
Trump, Donald J (October 13, 2017) Remarks by President Trump on Iran Strategy, The White House, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-iran-strategy.
Holland, Steve (January 12, 2018) Trump Issues Ultimatum to 'Fix' Iran Nuclear Deal, Reuters, www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-decision/trump-issues-ultimatum-to-fix-iran-nuclear-deal-idUSKBN1F108F.