سیاست‌زدگی و کارآمدی در نظام اجرایی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت دولتی و استادیار مدیریت

چکیده

انتصاب مدیران با ویژ‌گی‌های هواداری سیاسی به مدیریت سازمان‌های دولتی مزایا و معایبی برای سیاست‌گذاران به همراه دارد. انتصاب مدیران اداری و اجرایی برای تضمین تعهد سیاسی به راهبردها برای افزایش کارآمدی نظام اجرایی از یک سو و بروز سیاست‌زدگی جهنده و درنتیجه کاهش کارآمدی نظام اجرایی از سوی دیگر، تناقض‌نماهایی جدی را در اداره امور اجرایی به نمایش می‌گذارد. در این پژوهش که به‏صورت استقرایی و بر اساس روش داده‌بنیاد با استفاده از ابزار مصاحبه و اسناد ثانویه به انجام رسیده است، تلاش می‌شود رابطه تعهد سیاسی کارکنان نظام اجرایی و کارآمدی نظام سیاسی محور بررسی قرار گیرد و پیامدهای منفی سیاست‌زدگی بر کارآمدی نظام اجرایی کشف و شناسایی شود. سؤال اصلی که در این پژوهش به آن پرداخته می‌شود این است که «پیامدهای سیاست‌زدگی نظام اجرایی کشور بر کارآمدی آن چه می‌باشد؟» پیش از این می‌بایست به این سؤال پرداخته شود که «چگونه انتصاب سیاسی بر کارآمدی نظام سیاسی تأثیر می‌گذارد؟»
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Politicization and Efficiency in Executive System

نویسنده [English]

  • Gholamreza Salarkia
چکیده [English]

Putting managers with political affiliations in charge of state organizations have both pros and cons for policy makers. Appointment of administrative and executive managers in order to ensure political commitment to the defined strategies with the aim of increasing the efficiency of the executive system on the one hand and rapid emergence of politicization that leads to reduced efficiency of the executive system on the other hand have exposed serious contradictions in the country's administrative affairs. Using inductive reasoning and a data-based approach as well as interviews and secondary sources, this article attempts to investigate the link between the political commitment of the establishment's administrative staff and the efficiency of the political system as well as the negative implications of politicization for the efficiency of the executive system. The main question asked in this article is what the implications of politicization of the country's executive system are for its efficiency. However, we should first provide an answer to this question: How do political appointments affect the efficiency of the political system?
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Commitment
  • Politicization
  • Efficiency of Political System
  • Implications of Politicization
  • Administrative Staff
  • Bureaucracy
افروغ، عماد (2/9/1388)، آفات سیاست‌زدگی، روزنامه مردم‌سالاری، شماره 2229.
آقابخشی، علی و افشاری راد، مینو (1383)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر چاپار.
آل‌احمد، جلال (1385)، غرب‌زدگی، قم: نشرخرم.
پتفت، آرین (1392)، سیاست‌زدگی دستگاه‌های اداری و ارائه راهکارها برای جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی پاکستان، چین، انگلیس)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
پیترز، گی و پی‌یر، جان (1384)، رویکردی تطبیقی به سیاست‌زدگی دستگاه اداری تلاش برای کنترل، ترجمه: محمد صفار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
دانایی فرد، حسن (1382)، اعتماد عمومی به سازمان های دولتی: طراحی مدلی برای تقویت اعتماد عمومی نسبت به مدیریت دولتی، رساله دوره دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
دانایی فرد، حسن (1392)، به سوی فهم نظریه جهیزیه سیاسی در مدیریت بخش دولتی: شالوده‌های نظری، روایت مفهومی و پیامدهای سازمانی و ملی، اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت): دوره 7 , شماره 1 (پیاپی 13).
دانایی فرد، حسن؛ صادقی، محمدرضا؛ مصطفی‌زاده، معصومه (1394)، واکاوی و تحلیل تبعات سیاست زدگی بوروکراسی در نظام های سیاسی، اندیشه مدیریت راهبردی، سال نهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 4931 ، شماره پیاپی 41، صص 18 75.
ساسمن، شارلوت و لاک، ریچل (1384)، دستگاه اداری انگلیس: بررسی مسئله سیاست‌زدگی، در بی. گی پیترز و جان پی‌یر (ویراستاران)، رویکردی تطبیقی به سیاست‌زدگی دستگاه اداری تلاش برای کنترل، ترجمه، محمد صفار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب هشتم مهرماه 1386)، قابل دسترس از:
https://www.usb.ac.ir/FileUpload/7768_2017-3-8-12-49-47.pdf
کریستنسن، یورگن گرونگارد (1384)، پاسخگویی سیاسی در بروکراسی‌ای شایسته، در بی. گی پیترز و جان پی‌یر (ویراستاران)، رویکردی تطبیقی به سیاست‌زدگی دستگاه اداری تلاش برای کنترل، ترجمه، محمد صفار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
گریگوری، روبروت (1394)، انتظارات فوق‌العاده در عین گذارهای نامحسوس؟ سیاست‌زدگی و دستگاه اداری نیوزیلند. در بی. گی پیترز و جان پی‌یر (ویراستاران)، رویکردی تطبیقی به سیاست‌زدگی دستگاه اداری تلاش برای کنترل، ترجمه، محمد صفار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
لیپست، سیمور ام. (خرداد و تیر 1374) مشروعیت و کارآمدی، ترجمه: رضا زبیب، فرهنگ و توسعه، سال چهارم، شماره 18.
مقام‌معظم‌رهبری (مدظله‌) (۱۷ دی ۱۳۸۳)، دیدار با جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها، قابل دسترس از: مروری-بر-رهنمودهای-رهبر-انقلاب-درباره-فضای-سیاسی-در-دانشگاه-ها http://www.mehrnews.com/news/2852587/
نجف‌بیگی، رضا؛ جابرانصاری، محمدرضا؛ الوانی، سیدمهدی (پاییز و زمستان 1396) راهکارهای ارتقا عمومی به سازمان‌های دولتی، دوفصلنامه علمی پژوهشی قدرت نرم، دوره 6، شماره 16.
الوانی، سیدمهدی و دانایی فرد، حسن (زمستان 1380) مدیریت دولتی و اعتماد عمومی، دانش مدیریت، سال 14، شماره 55.
Aberbach, Joel D., Rockman, Bert A. (2000), In the Web of Politics: Three Decades of the U.S. Federal Executive, The Brookings Institution.
Bauer, M. W., & Ege, J. (2012), Politicization within the European Commission's bureaucrac, International Review of Administrative Sciences, Vol. 78, No.3, 403-424.
Hennessy, Peter (1999), The British Civil Service: The Constitution Mr Gladstone’s Legacy as the Century Turns, The Stakeholder.
Hurrelmann, Achim and Gora, Anna and Wagner, Andrea (2012), The Politicization of European Integration: More than an Elite Affair, IPSA xxii World Congress of Political Science.
Johnson, Loch K. (2017), Kiss of Death? The Politicization of U.S. Intelligence under Trump, World Politics Review, available at: www.worldpoliticsreview.com
Marrin, Stephan (2009), Intelligence Analysis and Decision Making: Methodological Challenges, In: Peter Gill, Intelligence Theory: Key Question and Debates, Routledge.
Marrin, Stephen (2013 a), Rethinking Analytic Politicization, Intelligence and National Security, Vol. 28, No. 1.
Ransom, Harry Howe (1987), The Politicization of Intelligence, in: Stephen J. Cimbala, Intelligence Intelligence Policy in a Democratic Society, Dobbs Ferry.
Riste, Olav (2009), The Intelligence-Policy Maker Relationship and the Pliticization of Intelligence, in: Gregory F. Treverton, Wilhelm Agrell (Editors), National Intelligence Systems: Current Research and Future Prospects, Cambridge University Press.
Zurn, Michael (2014), The Politicization of World Politics and its effects: Eight Propositions, European Political Science Review, Vol. 6, No. 1, pp 47 – 71.