امنیت و پیشاارزش‏های آن در اندیشه سیاسی اسلام

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اسلام، هدف نهایی خود را تخلق به اخلاق الهی، تعالی معنوی و سعادت ابدی انسان‏ها، به واسطه آگاهی و آزادی در زندگی دنیوی تعریف می‏کند. وجود انسانی از دیدگاه اسلام، از دو وجه متعالی و دنیوی برخوردار است و سعادت، با ترجیح آزادانه وجه متعالی در مقابل وجه دنیوی به دست می‏آید. بدین‏ترتیب، اسلام نسبت به انسان و اجتماع، نگرشی ارزش‏داورانه دارد. دو ارزش محوری یا پیش‏ارزش اسلامی‏ در این خصوص، عبارتند از سعادت ابدی انسان، به واسطه تربیت و ترجیح وجه متعالی وجود و آگاهی و آزادی در انتخاب میان خیر و شر، به مثابه شرط امکان سعادت.


این دو ارزش یا پیش‏ارزش، پایه‏های چارچوب فرانظری عام برای اندیشه سیاسی اسلامی‏ و موضوعات اصلی آن، همچون مقوله امنیت را فراهم می‏کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Security and its Pre Values in the Islamic Political Thought

نویسندگان [English]

  • Faramarz Taqilou
  • ali adami
چکیده [English]

Based on the belief in human dignity, Islam sets its final aim as the humankinds to be furnished with the God’s ethic, spiritual evolution and eternal salvation, all of which can be obtained by supremacy of the good over evil and through awareness and freedom. According to Islam, the human being has got two aspects, namely, material and spiritual aspects and realization of salvation is subject to freely preference of the spiritual aspect against mundane aspect. Therefore, Islam has a value based judgment towards humankind and society. In this way, two main pre values exist, namely, eternal salvation through nurturing and primacy of the spiritual aspect of the existence and awareness and freedom in choosing between good and evil as the condition of realization of salvation. These two pre-values are the main pillars of meta-theoretical framework of the Islamic political thought and its main subjects including security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Islamic political thought
  • Justice
  • Expedience
  • dignity
  • salvation