نفوذ ارتش در نظام سیاسی و تصمیم‏ گیری اسرائیل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

استدلال این مقاله این است که هرچند اندیشمندان منتقدی نظیر یورام پری، اورن باراک و گابریل شفر به استقلال و نفوذ ارتش اسرائیل در حوزه مدنی اشاره می‏کنند، اما بخش‏های مهمی از این مداخلات را نادیده می‏گیرند که نتیجه آن غافل‏شدن از نکات اساسی در زمینه روابط دولت و ارتش در رژیم صهیونیستی است. نفوذ ارتش اسرائیل در دولت و نهادهای مدنی از چهار طریق عمده صورت‌ می‌پذیرد: ارائه توصیه‌های سیاسی و اطلاعات استراتژیک به دولت، شکل‏دهی به افکار عمومی در اسرائیل، حکمرانی ارتش در مناطق اشغالی به بهانه مقابله با انتفاضة فلسطین و به‏دست‏گرفتن مهم‏ترین پست‌های عرصة سیاست توسط افسران نظامی. این نوشتار این مسئله را مرکز توجه قرار خواهد داد که هرچند ارتش اسرائیل در پیشبرد اهداف خود در برخی برهه‌های زمانی ناموفق بوده است، اما با کاربست سازوکارهای متعددی در سیاست‌های این رژیم تأثیری عمیق می‌گذارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Arian, A. (2005), Politics in Israel: The Second Republic (Washington: CQ Press).
Aruri, N. (2003), Dishonest Broker: The U.S. Role in Israel and Palestine (Massachusetts: South End Press).
Barak, O, and Sheffer, G. (May 2006), ‘Israel's Security Network and Its Impact.’ International Journal of Middle East Studies, 38:2, 235-261.
Barak, O., and Sheffer, G. (2010), ‘The Study of Civil Military Relations in Israel.’ In Militarism and Israeli Society, by Oren Barak and Gabriel Sheffer, (Bloomington: Indiana University Press), 14-41.
Bland, D. (2001), ‘Patters in Liberal Democratic Civil-Military Relations,’ Armed Forces and Society, 27:4, 525-540.
Cohen, S. (2010) ‘Civilian Control over the Army in Israel and France’ in Militarism and Israeli Society, by Gabriel Sheffer and Oren Barak (Bloomington: Indiana University Press), 238-258.
Eyal, G. (2002), ‘Dangerous Liaisons between Military Intelligence and Middle Eastern Studies in Israel ’, heory and Society, 31:5, 653-693.
Freedom House (2019), Freedom in the World Report: Israel, Freedom House, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/israel>, accessed: March 17, 2019.
Horowitz, D. (1977), ‘Is Israel a Garrison State?’ Jerusalem Quarterly, 4, 58-75.
Huntington, S. (1981), The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations (Massachusetts: Belknap Press).
Jewish Virtual Library (2019). Prime Ministers of Israel. <http://www.jewishvirtuallibrary. org/jsource/Politics/prime_ministers.html>, accessed March 17, 2019.
Klein, U. (1999), 'Our Best Boys': The Gendered Nature of Civil-Military Relations in Israel ’, Men and Masculinities, 2: 47.
Lewis, S. W. (2006), ‘Foreword’ in Generals in the Cabinet Room by Yoram Peri (Washington: United States Institute of Peace Press).
Mannitz, S. (2012), Democratic Civil-Military Relations: Soldiering in 21st Century Europe (London and New York: Routledge).
Michael, K. (2010), ‘Military Knowledge and Weak Civilian Control in the Reality of Low Intensity Conflict-The Israeli Case’ in Militarism and Israeli Society, by Gabriel Sheffer and Oren Barak (Bloomington: Indiana University Press), 42-66.
Peri, Y. (2006), General in the Cabinet Room (Washington: United States Institute for Peace Press).
Peri, Y. (2010), ‘Intractable Conflict and the Media’ in Militarism and Israeli Society, by Gabriel Sheffer and Oren Barak (Bloomington: Indiana University Press), 95-119.
Porter, J. (2010), ‘The Construction of Liberal Democracy: The Role of Civil-Military Institutions in State and Nation-Building in West Germany and South Africa,’ The Strategic Studies Institute (Carlisle, Pennsylvania: United States Army War College).
Sucharov, M. (2005), The International Self (Albany: State University of New York Press).
Shlaim, A. (2000), The Iron Wall (New York: Norton and Company).
Rubinstein, D. (2006), ‘Danny Rubinstein talks about himself, the Palestinians, the media and the political establishment’, Keshev, <http://www.keshev.org.il/en/interviews-with-journalists/ %D7%A7%D7%A9%D7%91-%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%93%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F.html>, accessed October 2, 2014.
The Coordinator of Government Activities in the Territories Unit (2019), Who we are, <http://www.cogat.mod.gov.il/en/about/Pages/default.aspx >, accessed October March 18, 2019.
The Institute for National Security Studies (2019), INSS, <http://www.inss.org.il/mission/>, accessed March 8, 2019.
The Peace and Security Council (2014), Guiding Principles, <http://www.peace-security-council.org/ index.php?Cat=59>, accessed October 2, 2014.
Ulrich, M. P. (2002), Democratizing Communist Militaries: The Cases of the Czech and Russian Armed Forces (Ann Arbor: The University of Michigan Press).
Ya’ar, E., and Hermann, T. (2001), The Peace Index, <http://www.peaceindex.org/indexMonthEng. aspx?num=113&monthname=September>, accessed September 20, 2014.
Zarchin, T. (2012), Survey: IDF most trusted public body in Israel, political parties come up last, <http://www.haaretz.com/news/national/survey-idf-most-trusted-public-body-in-israel-political-parties-come-up-last-1.463024>, acessed September 21, 2014.