رابطه دانش و قدرت در جنگ سرد؛ بررسی تجربه شبکه‌سازی روشنفکران توسط آمریکا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مطالعات آمریکای شمالی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

چکیده

بررسی‏های این مقاله نشان می‏دهد شبکه روشنفکران ایجادشده توسط آمریکا در دوران جنگ سرد، با درک ناکارآمدی مواجهه سخت و سلبی با اندیشه چپ، ضمن به‏رسمیت‏شناختن این گرایش، با رویکردی نرم و ایجابی اقدام به ارائه خوانشی درونی از آن در قالب «چپ غیرکمونیستی» کردند. این شبکه با تولید و پشتیبانی از این ایده که در عین تعلق معرفتی به ایدئولوژی چپ، کمونیسم را در خود استحاله کرده و نگرشی کاملاً انتقادی به آن داشت، الگوی جایگزینی را توسعه داد که ضمن تضعیف پایه‌های مشروعیت حکومت‌های اروپای شرقی، عملاً مقاصد سیاسی نهادهای قدرت و تأمین‌کنندگان مالی آن که مهار و جلوگیری از افزایش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی بود، را تأمین کرده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Scott-Smith, G. (2002), The Politics of Apolitical Culture: The Congress for Cultural Freedom, the CIA, and Post-war American Hegemony. London: Routledge.
Agee, P., & Wolf, L. (1978), Dirty Work: The CIA in Western Europe. London: Zed Press.
Bale, J. M. (2007), Political paranoia v. political realism: on distinguishing between bogus conspiracy theories and genuine conspiratorial politics. Patterns of Prejudice, 45-60.
Berghahn, V. (2001), America and the Intellectual Cold Wars in Europe. Princeton: Princeton University Press.
Blum, W. (2000), Rogue State. Monroe: Common Courage Press.
Boneau, D. (2003, November 27), When the CIA financed European Intellectuals. Retrieved from Voltaire Network: http://www.voltairenet.org/article136478.html
Braden, T. (1967, May 20), I'm glad the CIA is 'immoral'. The Saturday Evening Post, 10-14.
Brennan, P. (2005, April 5), Adviser: Reagan Threatened War Over Poland. Retrieved from NewsMax: http://www.autentico.org/oa09832.php
Buhle, P. (2000, May/June), The CIA and the (Jewish) Liberals: Some Fresh Perspectives. Tikkun, 15(3).
Central Intelligence Agency. (1985, December), France: Defection of the Leftist. Retrieved 01 25, 2018, from CIA Official Website: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP86S00588R000300380001-5.PDF
Central Intelligence Agency. (1954, April 21), American Committee for the Liberation of Bolshevism- Mission and Objectives. Retrieved from CIA official Website: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0001137555.pdf
Chester, T. (1995), Covert Network: Progressives, the International Rescue Committee, and the CIA. New York: M.E. Sharpe.
Coleman, P. (1989), The Liberal Conspiracy: The Congress for Cultural Freedom and the Struggle for the Mind in Postwar Europe. New York: Routledge.
deHaven-Smith, L. (2013), Conspiracy Theory in America. Texas: University of Texas Press.
Dickinson, L. (2012), Outsourcing Covert Activities. Journal of National Security Law & Policy, 5(2).
Dreyfus, H., & Rabinow, P. (1983), Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Chicago: University of Chicago Press.
Farnsworth, C. (1967, February 18), Donors Named by Student Group; Units Linked to C.I.A. Listed by Conference Abroad. New York Times.
Fenster, M. (1999), Conspiracy theories: secrecy and power in American culture. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Fitzgerald, B. (2007), McCarthyism: The Red Scare. Minneapolis: Compass Point Books.
Foucault, M. (2012), The Archaeology of Knowledge. New York City: Knopf Doubleday Publishing Group.
Gibbs, D. (2001, January 28), Academics and Spies: The Silence That Roars. Los Angeles Times. Retrieved from http://articles.latimes.com/2001/jan/28/opinion/op-18012
Goldberg, R. A. (2001), Enemies within: the culture of conspiracy in modern America. New Haven,: Yale University Press.
Grémion, P. (1995), Intelligence de l’Anticommunisme: Le Congrès pour la Liberté de la Culture, 1950-1975. Paris: Fayard.
Harris Smith, R. (1972), OSS: The Secret History of America's First Central Intelligence Agency. California: University of California press.
Harris, S. M. (2016), The CIA and the Congress for Cultural Freedom in the Early Cold War: The Limits of Making Common Cause. London: Routledge.
Heuser, B. (1991, January), NSC-68 and the Soviet Threat: A New Perspective on Western Threat Perception and Policy Making. Review of International Studies, 17, 17–40.
Hewett, M. (2004), Michel Foucault: power/knowledge and epistemological prescriptions. Richmond: University of Richmond- Honors Thesis.
Hickey, G., & Kipping, C. (1996), Issues in research. A multi-stage approach to the coding of data from open-ended questions. Nurse Researcher, 4, 81-91.
Hitchens, C. (1988, november 26), Moderation or death. London Review of Books.
Hochgeschwender, M. (1998), Freiheit in der Offensive? Der Kongreß für kulturelle Freiheit und die Deutschen. München: Oldenbourg.
Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005, November), Tree Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research, 1277-1288.
Jelenski, C. (1962), History and Hope: Tradition, Ideology, and Change in Modern Society, Congress for Cultural Freedom. Berlin: Praeger.
Julien, H. (2008), Content Analysis. In L. Given, The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods (Vols. 1-2, pp. 120-121), London: Sage Publications.
Kamen, S. (2008), Competing Visions: The CIA, the Congress for Cultural Freedom and the Non-Communist European Left 1950-1967. Honors Theses, 912.
Knight, P. (2001), Conspiracy culture: from the Kennedy assassination to the X-Files. London: Routledge.
Kohls, G. (2016), Weaponizing the Term “Conspiracy Theory”: Disinformation Agents and the CIA. Global Research.
Lasch, C. (1968a), The Agony of the American Left. New York: Vintage Books.
Lasch, C. (1968b), The Cultural Cold War: A Short History of the Congress for Cultural. In B. Bernstein, Towards a New Past (pp. 332–4), New York: Pantheon.
Leach, E. (1974, April), Anthropology Upside Down. New York Review of Books.
Lemke, J. (1990), Talking Science: Language, Learning, and Values. New Jersey: Ablex Publishing.
Lidz, C. W. (1978), Conspiracy, paranoia, and the problem of knowledge. Qualitative Sociology,, 1, 3–20.
Lord, C. (1988), The Past and Future of Public Diplomacy. Orbis, 49-72.
Lucas, S. (2003), Beyond Freedom, Beyond Control: Approaches to Cultural and the State-Private Network in the Cold War. Intelligence and National Security, 18, 53-72.
Matthews, J. (2003, July–September), The West’s Secret Marshall Plan for the Mind. International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, 16.
Michnik, A. (1987), Letters From Prison and Other Essays (Society and Culture in East-Central Europe), California: University of California Press.
Michnik, A. (2011), In Search of Lost Meaning: The New Eastern Europe. California: University of California Press.
Miscamble, W. (1992), George F. Kennan and the Making of American Foreign Policy, 1947-1950. Princeton: Princeton University Press.
Moravia, A. (1946), Moravia to Chiaromonte, Nicola Chiaromonte Papers. Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University.
Morbi, C., & Carlucci, P. (2017), Beyond the Cold War: Tempo Presente. In G. Scott-Smith, & C. Lerg, Campaigning Culture and the Global Cold War: The Journals of the Congress for Cultural Freedom (pp. 127-147), London: Macmillan.
NARA. (2007), Research Aid: Cryptonyms and Terms in Declassified CIA Files Nazi War Crimes and Japanese Imperial Government Records Disclosure Acts. Retrieved from U.S. National Archives and Records Administration: https://www.archives.gov/files/iwg/declassified-records/rg-263-cia-records/second-release-lexicon.pdf
National Security Council. (1947, December 9), National Security Council -Coordination of Foreign Information Measures. Retrieved from NSC 4; Restricted: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP90-00610R000100050006-6.pdf
National Security Council. (1948, June 18), National Security Council Directive on Office of Special Projects. Retrieved from NSC 10/2; Top Secret: http://www.falseflag.info/wp-content/uploads/2013/08/National-Security-Council-NSC-10-2-June-18-1948.pdf
NSC-NSDD-77. (1983, January 14), Management of Public Diplomacy Relative to National Security. Retrieved from National Security Decision Directive 77: https://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-077.htm
Osgood, K. (2002), Hearts and Minds: The Unconventional Cold War. Journal of Cold War Studies, 4(2), pp. 85–107.
Paget, K. (2003), From Stockholm to Leiden: The CIA’s Role in the Formation of the International. Intelligence and National Security, 18, 134–167.
Pearcey, N. (2015), Finding Truth: 5 Principles for Unmasking Atheism, Secularism, and Other God Substitutes. Colorado: David C. Cook.
Phillips, J., & Holmes, K. (1996, September 13), The National Endowment for Democracy: A Prudent Investment in theFuture-Executive Memorandum No.461. Retrieved from The Heritage Foundation: https://www.heritage.org/trade/report/the-national-endowment-democracy-prudent-investment-thefuture
Policy Planning Staff. (1948, May 4), National Security Council. Retrieved from Organized Political Warfare.
Potter, W. J., & Levine-Donnerstein, D. (1999), Rethinking validity and reliability in content analysis. Journalof Applied Communication Research, 27, 258-284.
PSB. (1953, June 29), Psychological Strategy Board (PSB/DDE), Retrieved from US doctrinal Program: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80-01065A000200080013-4.pdf
Puddington, A. (2003), Broadcasting Freedom: The Cold War Triumph of Radio Free Europe and Radio Liberty. Lexington: University Press of Kentucky.
Rabasa, A., Benard, C., Schwartz, L., & Sickle, P. (2007), Building moderate Muslim networks. California: RAND Corporation.
Rockhill, G. (2014), Radical History and the Politics of Art. New York City: Columbia University Press.
Rockhill, G. (2017), The CIA Reads French Theory: On the Intellectual Labor of Dismantling the Cultural Left. Los Angeles Review of Books.
Saunders, F. (1999), Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War. London: Diane Pub Co.
Saunders, F. S. (2013), The cultural cold war: the CIA and the world of arts and letters. New York: The New Press.
Scott-Smith, G., & Krabbendam, H. (2003), The Cultural Cold War in Western Europe 1945–1960. London: Frank Cass publishers.
Scott-Smith, G., & Lerg, C. (2017), Campaigning Culture and the Global Cold War: The Journals of the Congress for Cultural Freedom. London: Macmillan.
Senate Committee on Military Affairs. (1945, October-November), (S. 1297), 79th Cong. 1st sess., Part 4, Retrieved from Hearings on Science Legislation: https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-8207866-bk
Simpson, C. (1996), Science of Coercion: Communication Research and Psychological Warfare, 1945-1960. Oxford: Oxford University Press.
Smith, P. (1989), On Political War. Washinglton DC: National Defense University Press Publications.
Tracy, J. (2017), Conspiracy Theory: Foundations of a Weaponized Term. Global Research.
Trahair, R., & Miller, R. (2012), Encyclopedia of Cold War Espionage, Spies, and Secret Operations. New York: Enigma Books.
Vries, T. (2003), The Absent Dutch: Dutch Intellectuals and the Congress for Cultural Freedom. In G. Scott-Smith, & H. Krabbendam, The Cultural Cold War in Western Europe 1945–1960 (pp. 212-224), London: Frank Cass publishers.
Walker, W. (2011), McCarthyism and the Red Scare: A Reference Guide. California: ABC-CLIO.
Walter, E. (1992), The Rise and Fall of Leftist Radicalism in America. Westport: Greenwood Publishing Group.
Warner, M. (1996), Sophisticated spies: CIA's links to liberal anti‐communists, 1949–1967. International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 9, pp. 425-433.
Warner, M. (2007), Origins of the Congress for Cultural Freedom 1949-1950. Studies in Intelligence, 38(5), 89-98. Retrieved from https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/95unclass/Warner.html#rft1
Whitaker, B. (1974), The foundations: an anatomy of philanthropy and society. California: University of California.
Wilford, H. (2000), Unwitting Assets? British Intellectuals and the Congress for Cultural. Twentieth Century British History, 11, 42–60.
Wilford, H. (2009), The Mighty Wurlitzer: How the CIA Played America. Massachusetts: Harvard University Press.
Williams, H. (2004, April 14), An English liberal stooge. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/comment/story/0,,1191334,00.html
Winks, R. (1987), Cloak and Gown: Scholars in the Secret War, 1939-1961. New York: Morrow.
Zwerling, P. (2011), The CIA on Campus: Essays on Academic Freedom and the National Security State. Carolina: McFarland & Company.