سیاست‏ هسته‏ای آرژانتین و دلایل تغییر آن در دهه 1990

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

 


آرژانتین در دهه 1950، فعالیت‏های هسته‏ای خود را آغاز کرد و با پیشرفتی ستودنی، در دهه 1970 توانست فناوری هسته‏ای را در حوزه‏های مختلف به دست آورد. سرعت و دامنه پیشرفت هسته‏ای این کشور باعث نگرانی آمریکا و کشورهای صادرکننده فناوری هسته‏ای به آرژانتین و در صدر آنها آلمان گردید. پس از آن، فروپاشی شوروی و پایان نظام دوقطبی، بهبود روابط آرژانتین با رقیب دیرین منطقه‏ای خود برزیل، تشدید بحران اقتصادی فراگیر در آرژانتین در اوایل دهه 1990 و تغییر نظام سیاسی، مجموعه عواملی بودند که باعث شدند این کشور از دهه 1990 سیاست‏های هسته‏ای گذشته خود را کنار گذاشته و به روند عدم اشاعه مورد نظر آمریکا و اروپا در نظام بین‏الملل بپیوندد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات