بوم‏ شناسی سیاسی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

پویش‌های صنعتی، فناوری و جمعیتی دو سده اخیر، زیست‌بوم‏های موجود در زیست کره را به شدت فروسائیده‏اند، به گونه‌ای که تداوم آنها مانایی و پایایی حیات و تمدن را با ابهام روبرو کرده است. با فروپاشی نظام ژئوپلیتیک جنگ سرد، مخاطرات محیطی حساسیت جامعه و کنش‏گران سیاسی را برانگیخت و دانش بوم‌شناسی با توجه به سرشت دوگانه انسانی- محیطی‌اش در تدوین ادبیات امنیت و سیاست بسیار اثرگذار ظاهر شد. با توجه به تعدد زوایای نگرش به بوم‏شناسی، بوم‏شناسی سیاسی در این میانه خوش درخشیده و توجه بسیاری از پژوهشگران و کنشگران سیاسی را در بازنمایی مخاطرات محیطی به خود جلب کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات